Qondaltoonni Mootummaa Olaanoon Ragaa Ittisaaf Akka Dhiyaatan Manni Murtii Olaanoo Federaalaa irra deebiin Ajajeera

Hoggantoonni Kongiraasi Federaliistii Oromoo galmee Gurmeeessa Ayyaannoo jalatti himataman qondaltoota mootummaa Olaanoo ragaa ittisaan dhiyeeffachun isaanii kan yaadatamudha. Haaluma kanan, Manni Murtichaa Ministira Muummee Obboo Hayilamariyaam Dassalaany fi Afa yaa’iin mana mariii bakka bu’oota ummataa Obboo Abbaa Duulaa Gammadaa mana murtiitti dhiyaatan ragaa akka bahan ajaje ture. Akkasumas Pirezedantiin Naannoo Oromiyaa obboo Lammaa Magarsaa, Hogganaan giduugaleessa Dh.D.U.O Doktor Abiyyi Ahimaad ...

Read More »

Koree Hojii Raawwachistuu Adda Bilisaa Baasaa Ummata Tigraay walgahii isaanii waliigaluun xummuru hin dandeenye jedhame.

Walgahiin Koreen hojii rawwaachistuu guddugaleessa Adda Bilisaa Baasaa ummta Tigraay ji’a tokko oliif itti fufe dhimmoota gurguddoo irratti waliigaluu akka hin dandeenye himameera Walgahiin koree hojii raawwachistuu waayyaannee kun jalqaba ji’a onkololeessa magaala Maqaleetti akkasuma immoo magaala Finfinneetti gaggeeffama tureera. Walgahiin koree hojii raawwachistuu waayyaannee kun waliigalteen xumuramu waan hin danda’amneef guyyoota 10n dura irra deebiin magaala Maqaleetti jalqabamee ture. ...

Read More »

Lakkofsi Barattoota Yuunivarsiitii Sababa dhabamuu tasgabbiin hir’achuun akka isa yaaddesse Ministeerri Barnoota Beeksise

Lakkofsi Barattootaa yuunivarsiitii ja’a Fulbaanaa jalqabee barnootarratti argamuu qabanii hir’achuun akka isa yaaddesse Ministeerri barnoota beeksiseera Minsitirri Barnoota Doktor Xilayee Geetee fi hoggantoonni ministeericha biroo gabaasa raawwii hojii kurmaana tokkoffaa mana marii bakka bu’oota ummataatti koree dhaabblilee barnoota olaanoof wayita dhiyeessan lakkofsi Barattoota hir’achuu himaniiru. Keessattuu Yuunivarsitiwwaan Naannoo Oromiyaa keessa jiranitti barattoota haaraa ramadamanii fi kan dura barnootarra turan ji’a ...

Read More »

Lammiileen Zimbaabwee carraa Roobart Mugaabee fi biyyaa isaanii gara fulduura maal ta’uu akka maluu shakkiin ilaala jiru

Pirezedaant Roobart Gabri’eel Mugaabeen waggoota 37 darban mormitoota isaanii akka barbaadanitti barbadeessuun Ziimbaabuwe olantummaan bulchaa turaniiru Pirezedantichi tarkaniiffii lafa qonnaa babal’aa qonnaan bultoota warraa adiin qabamee ture harkaa fuudhuun lammiilee biyyaatti gurachootaaf waan qoodaniif ilkaan biyyoota dhiyaa jala galaniiru Biyyoonni dhihaa tarkaniiffii lafa qonnaa warraa adii harka fuudhuun gurrachoota lammiilee biyyaattiif kennu kana hordofun pirezedantichi mirga namooma hin kabajan jechun ...

Read More »

Godina Shawaa Bahaa Aanaa Gimbichuu Caffee Donsaatti dhaabbileen mootummaa fi Ummataa Ibidaan akka gubatan himame

Godina Shawaa bahaa aanaa Gimbichuu Caffee Donsaa ganda Dhowwaattuu Calleetti wajjirri qonnaan bultoota tokko ibidaan akka gubate maddeen oduu gabaasaniiru. Wajjiira qonnaan bultoota kana eenyu akka gube beekamu baatuus,Xaa’oon, Shukkaara uummataaf raabsuuf kuufame,Maallaqaa fi galmeen qonnaan bultoota ibidaan barbada’uun himameera Mormii jiraattoota aaniicha wajjiin walqabatee manneen barnoota, manni murtii fi dhaabbiilee Ummataa fi mootummaa biroorra balaan gahusaa jirattoonni dubbataniiru. Pooliisiin ...

Read More »

Wajjiirri Tikaa Waayyaannee maallaqa Dhaabbanni Mootummoota Gamtomanii Baqattoota Itoophiyaa keessa jiran gargaaruuf ramadu saamaa jira jedhame

Bajeenni Dhaabbanni Mootummaanni Gamtooman baqattoota biyyoota adda addaa Itoophiyaa keessa jiraatan gargaaruf ramadu wajjiira tikaa waayyaannee sammaamaa akka jiru himamee. Miseensoonni tikoota waayyaannee bajeeta dhaabbaticha ramadu saamaan wagga waggaan dolaariin miiliyoona hedduu ofirraa buusu akka hin dandeenye qamooleen dhimmicha dhiyeenyaatti beekan ESATti himaniiru Tikoonni Waayyaannee kunniin konkolattoonni Komishiinii Gargaarsa Baqqattoota Mootummoota Gamtomaanii gargaarsaaf kennu gocha ajjeechaa, ukkamsaa fi hidhaaf itti ...

Read More »

Saawud Arabiyaatti maallaqni karaa seeraan alaan qisaasame dolaarii Biiliyoona dhibba tokko akka ta’e himame

Mootummaan Saawud Arabiyaa duula farra maalanmaltummaa tibbaana jalqabeen maallaqni karaa seeraan alaan qisaasame dolaarii biiliyoonna dhibbaa tokko akka ta’e beeksiseera Lakkofsi namoota maalanmaltummaan shakkamanii too’aannoo jala oolfamaniis gara 200tti akka dhiyaatu Abbaan Alangaa Biyyaatti dubbataniiru. Duula Farra maalanmaltummaa halkan sanbaata darbee jalqabame maatiiwwaan mootii, Ministiroonni fi abbootiin qabeenyaa baay’een shakkamanii hidhamaniiru. Abbootii qabeenyaa maalanmaltummaan shakkamanii hidhaman keessa dhalootan Itoophiyaa kan ...

Read More »

Manni Marii Nageenya Biyyaaleessaa Dhimmoota Yeroo fi Tarkaniiffii Fudhatamu qabu irratti mari’achuun himameera

Manni marii Nageenyaa Biyyaaleessa fi naannoolee haala yeroo biyyaatti fi tarkaniiffi fudhatamuu qabu irratti wajjiira ministiira Muummeetti mari’achuun himameera. Marii kanaas Ministiira Muummee Obboo Hayilamariyaam Dassalaany fi Hogganaan mana marii nageenya biyyaaleessa fi ministirri Ittisaa Siraaj Fageessaa akka hogganaan gabaafameera. waltajjiin mariin kun karoora nageenya biyyaaleessa kopha’eerratti mari’achun hubannoo walfakkatuu aragachuf akka qopheeffame himameera. Akkasumas nageenya biyyaatti karaa qondomiina qabuu ...

Read More »

Mirgi Wabii Obboo Baqqalaa Garbaa Mana Murtii Waliigalaan Eyyamamee ture dhoorkame.

Itti-Aanaa Dura Taa’aan Kongirasii Federaaliistii Oromoo obboo Baqqalaa Garbaa yakka idilee himatamaniin mirga wabii birrii kuma 30n mana hidhaati akka bahan Manni Murtii Waliigalaa ajaje ture. Maatiin isaanii birrii kuma 30 mirga wabii manni murtichaa ajaje hatattamaan kaffalaniis manni hidhaa qilinxoo sababa dogongora lakkofsa galmee qaba jechun obboo Baqqaalaa gadhiisuu dideera. Manni hidhichaa obboo Baqqalaa Garbaa jalqaba lakkofsa Galmee Shororkeessummaa ...

Read More »

Konfiransiin dhaabbatumaa Dh.D.U.O Ajandaa marii irratti waliigaluu dadhabuun guyyoota muraasa dheerefame ture xummurameera.

Konfiransin Dhaabbata Dimokirasummaa Ummataa Oromoo torbaffaa Onkololeessa 19 hanga 23tti Adaaamaa galma Abbaa Gadaatti geggeeffamaa tureera Konfiransiin kana irratti Kadiroonni olaanoo fi sadarkaa gadii aanaarra jiran ajandaa marii irratti waliigaluu waan dadhabaniif guyyaa itti xumurame jedhamee karoorfameetti xummuramuu hin dandeenye jedhameera. Konfiransichi kan yeroo kamuu caalaa qondaltoota Olaanoo fi kadiroota sadarkaa gadanarra jiran giduutti mormii cimaa keessumeessa akka ture keessa ...

Read More »