Manneen Hidhaa keessatti miidhan qaamaa adda addaa hidhamtootarra gahaa akka jiru Komishiniin Mirga Namoomaa mootummaa Itoophiyaa dubbateera.

Komishinichi hidhamtoota 38 yakka mana hidhaa qilinxoon gubuun himatamanii Shawaa Roobititti hidhamanii jiran keessa 16 miidhaa qaamaa gara mana hidhaa Qilinxoo wayita galan qaban malee kan biraa akka irra gahe beeksiseera. Hidhamtoonni 16n qaamni isaanii adda addaa madaa’uu, mallaattoon godaaniisaa hidhaa kaateenaa harka isaanii irratti mul’achu, qubni harka fi miilaa cabuu, Mallattoon Mismaaraa itti rukutamu mul’isu akka jiru beeksiseera Hidhamtoonni ...

Read More »

Kun ittuu Kanaan jiruu Miseensoonni Mana Marii mootummaa Itoophiyaa hogganaa Abbaa taayitaa Biroodkastii Itoophiyaa Zara’aay Asgidoon ilaalacha gooxummaa fi gosummaan balaleffachuun isaani gabasamera.

Ministirri Wajjiira Dhimmoota Komunukeshinii Mootummaa Doktor Nagarii Leencoo gabaasa raawwii hojii kurmaana tokkoffaa Mana marii bakka bu’oota ummataatti koree Aadaa, Turiziimii fi sab-qunammitiif tibbaana dhiyeesaniiru Doktoor Nagariin gabaasa isaanii kanan gahee fi aangoo dubbi himaa mootummaa, wajjiira dhimmoota komunikeshinii fi duula maqaa balleessuu wajjiira isaanii irratti banamee dhiyeessaniiru. Doktor Nagaarii fi wajjiirri isaanii kan bakka bu’aan mootummaa fi yaadni ibsaniis ...

Read More »

Albuuda Dhagaa Cilee Yaayyoo Jeneraloonni Waayyaannee Gurguraacha turan dargaggootaf akka kenname gabaafame.

Warshaa Xaa’oo yaayyoo Godina Iluu-Abbaa- Booraa aanaa Yaayyoo keessatti ijaraamu yoo xummurame fedhii xaa’oo qonnaan bultoota guutuu fi baasii sharafa alaa bitta Xaa’oof bahu hir’isuuf ture. Warshichi dhiyeessi galtee dheedhii albuuda dhagaa cilee lafti Yaayyoo Uumamaan ittiin badhateerra argata jedhameera. Ijaarsa warshaa kana Koorporeshiinii Injiranarniigii fi Siibilootaa Jenereloota waayyaannee hogganamu bara 2010 ni xumura jedhame eergama Koorporeshiniichi Ijaarsa warshicha bara ...

Read More »

Miseensoonni Raayyaa Ittisa Biyyaa fi Pooliisii Federaalaa Waayyaannee Daladala seeraan alaa cimsanii itti fufaniiru

Miseensoonni Raayyaa Ittisaa biyyaa fi Pooliisii Federaalaa waayyaannee konkolatoota mootummaa dhimmaa hojiif qabataniin daldala seeraan alaa irratti bobba’aniiru. Miseensi Raayyaa Ittisa Biyyaa waayyaannee Gidaay Takluu Walda Yohanniis jedhamu Shukkaraa fi Zayiitii seeraan alaa Konkolaataa Ooraalii waraanaa Lakkofsa gabatee መ.ከ 04391 jedhamutti fe’ee osoo gurguuru harkaa fi harkaatti qabamaeera. Konkolaata Ooraalii qabeenyummaan isaa Raayyaa Ittisa biyya Itoophiyaa ta’e tokkon sukkaara kuntaala ...

Read More »

Koreen Dhimma Eenyummaa Walqaayiit Abbaa Murtii Federaalaa tokko irratti komii qaban dhiyeeffatan.

Koreen Dhimma Eenyummaa Walqaayiit Amaaraa Abbaa Seeraa mana murtiii olaanoo Federaalaa dhadacha 4ffaa tokko dhimma isaanii akka hin ilaale gaafataniiru Abbaan Murtii miseensa Waayyaannee kan ta’an Obboo Zara’aay Waldasanbat ijjannoo Siyaasa mootummaa waan qabaniif dhimma isaanii ilaalu akka hin qabu jechun miseensoonni Koree eenyummaa walqaayiit Amaaraa mormaniiru Abbaan murtii gara bitaa Obboo Zara’aay Waldasanbaat dhimma himatamtoota koree Eenyummaa Walqaayiit ilaaluu ...

Read More »

Bartoonni Yuunivarsitii Bulee Horaa moora gadhiisanii bahaa akka jiran hiameera

Barattoonni Yuunivarsitii Bulee Horaa torbaan tokkoof barnoota erga addan kutanii boodaa moora yuunivarsitichaa gadhiisanii bahaa akka jiran himameera Baratoonni Yuunivarsitichaa Pirezedaantiin Mootummaa naannoo Oromiyaa obboo Lammaa Margarsaa akka isaani marisisaan gaafachuun eega akka turan himameera Pirezedaant Lammaan ofiifis ta’ee bakka bu’aa isaanii erguu barattootra akka hin marsiisne himameera. Barattoonni Yuunivarsichaa gaaffii bulchiinsa dabalatee tarkaniiffii liyyuu Pooliisiin naannoo Sumaalee mormuun barnoota ...

Read More »

Sababa walitti bu’iinsa daangaa Oromiyaa fi naannoo Sumaalee wajjiin walqabatee lammiileen Oromoo kuma 600 ol buqqa’aniiru.

Weerara hidhattoonii naannoo Sumaalee daangaa babal’ifachuu fi qabeenyaa saamuuf gandoota daangaa Oromiyaa irratti labse wajjiin walqabatee dhalattoonni Oromoo baay’een qe’ee isaaniirra buqqa’aniiru. Sababa walitti bu’iinsa daangaa kanan dhalattoonni Oromoo gandoota Oromiyaa daangaarra jiran 458,488 akkasumas naannoo sumaalee keessa immoo Oromoo waan ta’an qofaf lammiileen 145,445 waligalaatti dhalattoonni Oromoo 603,933 akka baqa’aan himameera Lammiileen Oromoo sababa walitti bu’iinsa daangaan qa’ee fi ...

Read More »

Ahimaddiin Jabiil Mana Hidhaa Waayyaannee keessatti Rakkoo Fayyaa cimaaf akka saaxilame himame.

Miseensi Koree Fala barbaadduu Dhimma Musilimoota Itoophiyaa Ahimaddiin Jabiil mana hidhaa waayyaannee keessatti dararamaa jira. Ahimaddiin Jabiil rakkoo fayyaa isa mudateen waldhaansa hatattamaa akka argatuuf lammiileen Itoophiyaa dhiibbaa gochuu akka qaban waamuchi dhiyaateera. Ahimaddiin waldhaansa gahaa dhabuun mana hidhaa waayyaannee keessatti dhabee Kaleetiin rakkachaa akka jiru himameera. Humnoon Tikaa waayyaannee Ahimaddiin mana hidhaa keessatti reebicha cimaan dararuun waldhaansa fayyaa gahaa ...

Read More »

Kuwaataar Itoophiyaa fi Sudaan gargaarun walitti dhufeenya Ijipt wajjiin qabdu kan hammeessu jedhameera.

Kuwaataar yeroo dhihoo asi Itoophiyaa fi Sudaniif xiyyeeffannaa addaa kennuun walitti dhifeenya dippilomaasii akkasumas deeggarsa diinagdee cimsaa akka jirtu himameera. Mootummaan Kuwaataarii fi Abbootiin qabeenya biyyaatti shororkeessoota maallaqaan gargaaruu fi eyyama jireenyaa laati jechun Saawud Arabiyaa dabalatee biyyoonni Arbaa giddugala bahaa hariiroo biyyaatti wajjin qaban addan kutaniiru. Saawud Arabiyaa, Ijipt,Yemaan fi Kuweet biyyoota giddugalaa bahaa walitti dhufeenya dippilomaasii fi kan ...

Read More »

Pirezidantiin zimbaabuwee Robaart Mugaabeen Raayyaan Ittisa Biyyaan mana jireenya isaanii keessa akka hin baane erga ittisamanii booda yeroo jalqabaaf Ummataatti mul’ataniiru

Waggoota 37f Zimbaabwee Pirezedantummaan kan hogganaan Roobart Mugaabeen gaafa Roobii darbee raayyaa ittisa biyyaasaniin mana jireenyaati akka hin baane dhoorkamaniiru. Raayyaan ittisa biyyaatti yakkamtoota bulchiinsa mootummaa Roobarti Mugaabee dayeeffachuun qabeenya biyyaa saamaan adamsee too’annoo jala oolchuuf tarkaniiffii akka fudhate beeksiseera Raayyaan Ittisaa biyyaa tarkaniiffii jalqaba fudhatee dhaabbata miidiyaa biyyaaleessa ‘ZBC’ too’achuun lammiilee biyyaattiif kaayyoo tarakaniifficha ilaalachisee ibsa kenneera. Pirezedaant Roobart ...

Read More »