Manni Murtii Itoophiyaa Hoggantoota Olaanoo Kongiraas Federalaawa Oromoo Yakka ittiin himataman akka ofirra ittisaan Murteesse.

Manni Murtiichaa dhimma hidhamtoota Siyaasa Oromoo ilaala erga ture booda dhadacha gaafa kamisaa ta’een Itti-Aanaa Hogganaa Paartiichaa Obboo Baqqalaa Garbaa himaannaa yakka Idileen akka himataman erga mirkaneessee booda, Hoggantoonni Paartiichaa biroo obboo Gurmeessaa Ayyaanoo , obboo Dajanee Xaafaa fi Obboo Addisuu Bullaallaa dabalatee hidhamtoonni siyaasa 16 himaannaa farra Shororkeessummaa itti himataman akka ofirra ittisaan manni murtichaa murteesseera. Hoggantoonni olaanoon Paartiichaa ...

Read More »

Ijaarsi Hospitaala Riifaraalii Walisoo dhibeenta 26 irra erga gahee booda ijaarsi addan cituusa himame

Godina Shawaa Kibbaa Lixaa Magaala Walisootti hospitaalli qabeenya mootummaa hin taane tokko tajaajila fayyaa kennaa jira. Hospitaalli Qiduus Luqaas waggoota hedduuf jirattoota godinichaaf tajaajila kenna ture baay’ina tajaajilamtoota irraa kan ka’ee fedhii jiraattota guutuu akka hin dandeenye himameera Rakkoo tajaajila fayyaa kana furuuf Ijaarsi Hospitaala Riifaraalii Walisoo bara 2007 jalqabameera. Hospitaalichiis waggoota lama keessatti xumuramee jirattoota magaalatti fi godinchaaf tajaajila ...

Read More »

Sirnii bittaa Itoophiyaa Adda Bilisa Baasaa Tigraayiin hogganamu labsii yeroo hatattamaa labse yoo kaasee mormiin Ummataa irra deebiin jalqabuu ni mala jechun sodaa keessa akka jiru himameera

Mootummaan Itoophiyaa gaaffii mirgaa ummanni biyyaatti yeroo adda addaa karaa nagaan gaafataniif deebii kennu irra tarkaniiffii humnaan ukkamsuu fudhachuu itti fufeera. Mootummaan Waayyaannee sagalee Ummataa humna Agaaziin ukkamsaa ture irra caalaa cimsuuf labsii yeroo hatattamaa akka labse ni beekama. Akka qondaltoonni mootummaa jedhan Labsiin yeroo hatattamaa kun nagaa akka hin fidne ragaaleen mul’isaniiru. Labsiin yeroo hatattamaa diinagdee biyyaatti akka malee ...

Read More »

Abbootiin Qabeenyaa Tigiraay Sababa Hojii Invastimantii Qonnaa Naannoo Gambeellaa Wajjiin walqabaten dhorkamanii turan gara Hojii isaaniitti akka deebi’an taasifamaniiru

Abbootiin qabeenya 269 Invastimantii qonnaa irratti bobba’an lafa fudhatan qaama sadaffaatti dabarsanii gurguru, Maallaqaa baankii liqeeffatan hojii biraaf oolchuu, gara hojii seenuu dhabuu fi hojimaataa Invastimantii waan hin hordofneef waliigalteen Invastimantii isaanii akka addan citu taasifamee ture. Murtii Koree rakkoo Invastimantii qonnaa naannoo Gambeellaa mudate akka qoratuuf wajjiira ministiira muummeen hundeeffameen waliigalteen Invastaroota qonnaa addan citee ture dhibbentaan 98 gara ...

Read More »

Bulchiinsi Magaala Finfinnee bara bajeeta 2008 birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 53 ol qajeelfamaan ala akka kaffale himameera.

Bulchiinsa Magaala Finfinneetti bara bajeeta 2008tti birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 53 ol hojimaatan ala durgoo fi mindaaf akka kaffale Oditarri Olaanaa magaalattii beeksise. Labsii fi Qajeelfama bittaa hojimaata mootummaa osoo hin hordofne birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 54 bittaan adda addaa akka raawwatame Odiitara Olaantuu Aadde Tsigeewayin Kaasaa yaa’ii Mana Marii magaalatti tibbaana ta’aameerratti dubbataniiru Oditii taasifame maallaqni walitti ...

Read More »

Itoophiyaatti dhaabbileen mirga namoomaa irratti hojjatan balaa diigamuuf saaxilamuu isaanii himameera.

Itoophiyaatti filannoo biyyaaleessaa bara 1997 dura dhaabbiileen mirga namoomaa irratti hojjatan 100ti dhiyaatan akka turan ragaaleen ni mul’isu. Yeroo amma garuu sababa adda addaan lakkofsi dhaabbilee mirgaa namoomaa irratti hojjatanii shan akka hin caalee himameera. Bara Mootummaa Ce’uumsa irraa jalqabee hanga filannoo 97tti dhaabbileen mit-mootummaa mirgaa namoomaa fi dimokiraasii irratti hojjatan dhibbaatti lakkawaman akka turan qorannoo tibbaana mariif dhiyaate tokko ...

Read More »

Deeggartoonni Kilaboota Naannoo Oromiyaa fi Amaaraa Waliin Mootummaa Waayyaannee balaalefataniiru

Deggartoonni Kilaabii Naannoo Oromiyaa fi Amaaraa Stadiyaamii Bahaar-Daariitti waliin ta’uun Mootummaa Waayyaannee balaalefataniiru. Kilaboonni Bulchiinsa Magaalaa Bahaar-Daar fi Lagaxaafoo akkasumas Konistirakishinii Ijaarsa Hojiiwwaan Bishaanii Naannoo Amaaraa fi Bulchiinsa Magaalaa Sulultaa wajjiin yoo taphatan deeggartoonni kilaboota miira jalalaan wajjiin sirbaa turan Waldorgomii kanan Bulchiinsi Magaalaa Bahaar-Daar fi Lagaxaafoo goolii malee zeeroodhan wayita adda bahananiiru. Bulchiinsi magaalaa Sulultaa immo Kilabii Konistrakishinii Ijaarsa ...

Read More »

Manneen waliin jireenya sagantaa 40/60n Namoonni abbaa ciisicha tokkoo irratti galma’aan gochi faallaa heeraa mootummaa akka irratti raawwatame himan

Bulchiinsi Magaalaa Finfinnee Manneen waliin jireenyaa sagantaa 40/60n ijaaraman 972 tibbaana carraa itti baaseeraa. Mootummaan Sagantaa manneen waliin jireenyatiif irra deebiin bara 2005 galmee jalqabee ture. Haaluma kana Sagantaa 40/60n abbaa ciisicha tokkof galma’aanii qusachaa kan turan ta’uus carraa Adoleessa 1 bara 2009 bahe keessa abbaan ciisicha tokkoo akka hin jire himameera. Carraa kana keessa manni abbaa ciisicha tokko hin ...

Read More »

Lammiilee Biyyoota Baha Afriikaa miiliyoona 27ti dhiyaataniif gargaarsiu midhaan nyaataa ni barbaachisa jedhame.

Balaa hongee cimaa biyyoota gaanfaa Afriikaa mudate wajjiin walqabatee namoota miiliyoona 27ti dhiyaataniif gargaarsi midhaan nyaataa akka barbaachisu Dhaabbanni Mirga Namoomaa Mootummoota Gamtomaanii beeksiseera. Akka gabaasa dhaabbatichaatti ji’oota jahan darbaan qofa lakkofsi lammileen biyyoota gaanfaa Afriikaa gargaarsa midhaan nyaataaf qa’ee isaanii gadi dhisaanii baqatan dabalaa akka jiru dhaabbatich himeera. Balaa hongee, midhaan yeroon omishamuu dhabuu, walitti bu’iinsa, nageenyi amansiisaan dhabuu ...

Read More »

Naannnoo Gambeellaatti Ogeessoonni Abbootii Qabeenyaaf Eyyama Invastimantii fi Kaartaa seeraan ala kennan adabaman

Naannoo Gambeellaatti ogeessoonni fi hoggantoonni Ejensii Invastimantii fi Bulchiinsa lafaa naanniichaa 10 abbootii qabeenyaa 28 oliif eyyama invastimantii fi kaartaa seeraan alaa kennuun himataman hidhaa waggaa 3 hanga shaniin adabamaniiru Akka Himaannaa Abbaa Alangaa Koomishiinii Namuusa fi Malanmaltummaa naannichaatti, namoonni kunnin bara 2005 hanga 2009 eyyama invastimantii fi kaartaa hojimaata mootummaan ala kennaniiru. Abbaa Taayitaa Bulchiinsa Lafaa naanniichaatti ogeessi hojii ...

Read More »