Pooliisiin Federaalaa Qeerroo Oromoo irratti Qorannoon akka jalqabe beeksise

Qeerroon jechun afaan oromoo dargaggoota jechu ta’uus mootummaan waayyaannee hiika biira kennaaf akka jiru ibsa pooliisii federaalaa irra hubatameera. Qeerroon Oromiyaa gita bittaa fi olantummaa waayyaannee mormun guutuu Oromiyaa fi biyyaatti qabsoo jalqabeen umirii aangoo waayyaannee gabaabsa akka jiru ifatti mirkana’eera. Mootummaan waayyaannee Qabsoon Qeerroo bowwoo mataa fi Ibidaa miilaa waan itti ta’eef hiika biraa laateef maqaa seeraa kabachisuu jedhun ...

Read More »

Warshaan Oomisha Sookkoo yookaan Warqii kampaaniin Iffart birrii miiliyoona 700 oliin ijaarsise hojii jalqabe

Warshaan oomisha Sookkoo kampaaniin adda bilisa baasaa Ummataa Tigraay Iffart magaala Shiree Indasillaaseetti birrii miiliyoona 700 fi miiliyoona 45n ijaarsise tajaajila kennu jalqabuusa miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru Warshaan oomisha Sookkoo kun mootummaa waayyaannee aangoo erga qabatee booda isa jalqabatti jedhameera. Itoophiyaa keessattiis warshaa sookkoo waggoota 33 booda yeroo jalqabaaf ijaarame ta’un himameera Warshaan oomisha Sokkoo Meellee jedhamu kun guyyaatti sookkoo kiilograama ...

Read More »

Miseensoota Raayyaa Ittisa Biyyaa Dhalattoota Oromoo fi Amaaraaf Sadarkaan Jeneralummaa kennamuf jedhame.

Mormii ummataa wajjiin walqabatee dhalattoota Oromoo fi Amaaraaf raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran murasaaf sadarkaan Jeneralummaa akka kennamuuf murta’uusa keessa beektoonni himaniiru. Miseensoonni Raayyaa Ittisa biyyaa muudamni sadarkaa jeneralummaa kennamuuf leenjii haaromsaarra akka jiran beekameera Aangoon hoggansaa caasaa raayyaa ittisaa biyyaa keessa jiru hundi dhalattoota Tigraay dhuunfatamuun mormii guddaa uumaa akka jiru ni himama. Mootummaan waayyaannee komii kana furuuf caasaa ...

Read More »

Waldorgommiin Garee Kubbaa Miilaa Bulchiinsa Magaala Waldiyaa fi Walwaloo Istadiyeemii Finfinneetti taphatame wajjiin walqabatee waliitti bu’iinsi akka ture himame

Waldorgommiin garee Kubbaa Miilaa Bulchiinsa Magaala Waldiyaa fi Walwaloo Istadiyeemii Finfinneetti akka taphatamu kan murteeffameef walitti bu’iinsa deeggartoota naannoo lamaan hambsuf yaadame ture Waldorgommiin garee kubbaa miilaa naannoo Tigraay fi Amaaraa gidduutti gaggeeffamu yeroo adda addaa walitti bu’iinsa kaaseera Akkasumas ajjeecha yunivarsiitii Addigraat keessatti raawwatame ture dhaabbileen barnoota olaanoo 20 keessatti adeemsi baruu fi barsiisuu akka addaan citiuuf sababa ta’eera ...

Read More »

Sudaan Odolaashe Tarkiif kennu wajjiin walqabatee garagrummaan Ijipt wajjiin qabdu dabaleera

Sudaan akka lakkofsa warra faranjoota bara 1956 bilisa erga baatee asi Xayib Erdogaan Pirezedantii Tarkii biyyaatti daawwatan kan jalqaba ta’aniiru. Pirezedaant Xayib erdogaan dawwaannaa isaaniiSudaan tibbaa darbee kanan waliigaltee adda addaa akka mallatteessan himameera. Waliigaltee biyyoota lamanii kanan Sudaan Odolashee Su’aakiin jedhamtu yeroof Tarkiif kennuufwaliigaluun walitti dhufeenya Ijipti wajjiin qabdu gaaffii keessa galcheera Tarkiin odola Sudaan kana turistootaf mijaatu gochuuf ...

Read More »

Waldorgomiin Fiigichaa mata duree “Lammii koof nan fiiga” jedhu qopha’e Amajjii 6 bara 2010magaloota Oromiyaa adda addaa keessatti akka dorgomamu himameera

Waldaan Atileetota Oromiyaa Lammiilee oromoo naannoo Sumaaleetti buqqa’aniif galii walitti qabuuf waldorgommii fiigichaa mata duree “Lammii koof naan fiiga” jedhun qopheesse kun magaaloota Oromiyaa adda addaa keessatti Amajjii 6 bara 2010 akka dorgomamu beekameera. Haaluma kanan magaloota Asallaa, Adaamaa, Naqamtee, Roobee, Walisoo, Harar, Shaambuu, Amboo, Ciroo, Nageellee, Bulee Hora, Yaa’aballoo, Fiichee, Jimmaa, Beddellee, Mattuu, Dambidoolloo, Gimbii, Kamisee, Shaashamannee, Dirreedhawaa fi ...

Read More »

Qabeenya Waayyaannee kan ta’e Kampaaniin Iffart warshaa ijaarsaa haaraa birrii biiliyoona lamatti dhiyaatuun hunddeessuuf kampanoota biyyoota lama wajjiin waliigaltee mallatteesseera.

Hoggantuun Kampaaniichaa fi haatii warraa duraanii Mallas Zeenawii // Azeeb Masfiin waliigaltee kana kampaanii biyyaa Siingapoori Kustoonaajedhamuu fi kan biyyaa Amerikaa Feerfaaksi jedhamu wajjiin mallatteessun ishee gabasameera. Warshaa ijaarsaa kun magaala Maqalee yookan naannowasheetti ijaaruuf hojiin lafa ijaarsaaf mijatu filachuu akka jalqabame himameera. Warshaan Simintoo Masoboo kampanoota biyyoota lamanii kana wajjiin qinda’uun gahee dhibbeentaa 60 akka qaabatu waliigalticharra hubachun danda’ameera ...

Read More »

Sirni Awwaalchaa Gaazexxeessaa Ibrahiim Shaafii Magaala Finfinneetti raawwatame

Gaazexxeessaa Ispoortii, Barsiisaa fi dhimmoota Siyaasa adda addaa irratti bareeffamoota bilchinaa qaban dhiyeessuun kan beekamu gaazexxeessaa Ibraahiim Shaafii Keeniyaatti baqatee jiraacha ture Dhimmaa Siyaasa Itoophiyaa ilaalchisee xinxalli bilchinaa qabu kennu fi mirgi namoomaa akka kabajamuuf hirmaannaa guddaa gocha turun isa hin beekama. Gaazexxeessa Ibrahiim Shaafii reebichaa fi darara guddaa hidhattoonni waayyaannee mana hidhaa Shawaa Roobiit keessatti irratti raawwataniin dhibeef akka ...

Read More »

Garagarummaan dippilomaasii Sudaan fi Ijipt gidduu jiru yeroo dhiyoo asi dabalaa akka dhufe ni himama.

Pirezedantiin Tarkii Reesiip Tayiib Erdogaan tibbaa darbe Sudaan daawwachuun isaanii garagarummaan biyyoota ollaa lamanii akka dabaluuf sababa ta’u hayyoonni siyaasa qeeqaniiru. Qamooleen nageenya Ijipt hidhattoonni Darfuur loltoota mootummaa wajjiin walwaaranaan deeggara jiru jechun Pirezedantin Sudaan Omar Hasaan Al-Bashiir kana dura himatanii ture Himaannaa Mootummaa Sudaan kana booda walitti dhufeeny dippilomaasii biyyoota laman yeroo gara yerootti laafaa dhufun garagarummaan isaanii immoo ...

Read More »

Dargaggoonni Mana Hidhaa Maa’ikalaawwiitti miidhaa guddaan irra gahee mana Murtiitti akka hin agarsifane dhoorkame

Dargaggoon Fidisaa Guutaa Godina Qellam Wallaggatti qabame mana hidhaa maa’ikalaawwiitti hidhame miidhaa sukkaneessaa mana hidha maa’ikalawwii keessatti isaraatti raawwatame uffata isaa baafatee mana murtichaatti argarsiisuuf gaafatus Abbootiin seeraa dhoorkaniiru. Akkasumas darara guddaa maqaa qoranoo jedhun isarratti raawwate afaaniin dhadachaatti himachuuf akka sumas//Tikoota Waayyaannee mana hidhaa keessatti gocha sukkaneessa irratti raawwatan maqaa waame himuuf gaaffiin dhiyeesse fudhatama dhabeera. Himataman tokko kana ...

Read More »