Godina Harargee Bahaa Aanaa Gursumitti namoonni 6 loltoota Agaaziin akka ajjeeffamn himame.

Godina Harargee Bahaa aanaa Gursum araddaa Kaasaa Oromiyaa jedhamutti weerara hidhattoota naannoo sumaalee fi loltoota motummaa federalatiin namoonni 6 akka ajjeeffaman himame Jirattoonni araddaa Kaasaa Oromiyaa weerara Liyyuu Pooliisii naannoo Sumaalee ofirra qolachaa wayita turaniitti loltoonni Agaazii ummataatti dhokaasuun namoota 6 ajjeessaniiru. Namoota ajjeeffaman malee 18 mada’aan hospitaala Harariitti waldhaanamaa akka jiran gabaafameera. Namoota weerara Liyyuu Pooliisii Sumaalee fi Raayyaa ...

Read More »

Mootummaan Naannoo Sumaalee shakkamtoota walitti bu’iiinsa Daangaa Keessa harka qaban to’aannoo jala oolchuuf fedhii hin qabu jedhame

Walitti bu’iinsa daangaa Oromiyaa fi naannoo Sumaalee wajjiin walqabatee shakkamtoota harka keessa qaban qondaltoonni Naannoo Sumaalee to’aannoo jala oolchuuf fedhii hin qaban jedhame Hoggantoonni naannoo Sumaalee shakkamtoota to’aannoo jala oolchuuf fedhii hin qabne irratti tarkaniiffii akka fudhatamu himameera Walitti bu’iinsa daangaa Oromiyaa fi naannoo Sumaaleen namoonni baay’een lubbuu isaanii dhabaniiru Dhalattoonni Oromoo kuma dhibba jahaa ol naannoo Sumaalee keessa jiraata ...

Read More »

Mootummaan Itoophiyaa labsii Farra Shororkeessummaatti akkaatan ittiin fayyadamu baay’ee yaaddeessa ta’u Amerikaan beeksiste

Mootummaan Itoophiyaa akkaatan labsi farra shororkeessummatti ittin fayyadamu baay’ee akka isaan yaaddeesse Itoophiyaatti Ambasaddaar Amerikaa beeksisan. Itoophiyaatti Ambasaddara Amerikaa ta’uun torbee jahan hojii kan jalqaban Ambasaddaar Maayikiil Reenariin ilaalcha siyaasa ibsachuu fi shororkeessummaa gidduu daangaan jiraachuu qaba jedhan. Ambasaddarich gaaffii fi deebii sagalee Amerikaa wajjiin tibbaa darbe taasisaniin, namoota yaada isaanii bilisaan waan ibsataniif yakka shororkeessummaan himatamanii hidhamanii Ameriikaa baay’ee ...

Read More »

Mormiin Ummataa Bulchiinsa mootummaa Waayyaannee balaleeffatu cime itti fufeera

Bulchiinsi mootummaa waayyaannee waggoota 26 ture xumura akka argatuuf mormiin ummata biyyaatti jalqabame bifa adda addaan cimee itti fufeera. Godina Gamogoofaatti jirattoonni magaala Saawulaa kaffaltii gibiraa waan itti hammateef halkan sanbata darbee wajjiira galiiwwanii fi Gumuruukii magaalaatti ibidan barbadeessaniiru Jirattoonni magaalaatti bulchiinsa waayyaannee dheeressuuf maallaqa rasaasiin ittin bitamu hin kaffalu jechun mormaniiru. Mormii ummataa oromoo fi Amaaraa akka deeggaraniis jirattoonni ...

Read More »

Jilli Ulma’oota Godinaalee oromiyaa adda addaa lammiilee Naannoo Sumaaleetti buqqa’aniif deeggarsa gumaachan

Jilli Ulmaa’ota, hayyoota fi qeerrowwaan Godinaalee Oromiyaa adda addaa magaalaa Finfinneetti Pirezedantii naannoo Oromiyaa fi miseensoota Koree gargaarsa walitti qabduu fi deebisaanii hundeessuu wajjiin mari’ataniiru Jilli kun mariisa erga xummuree booda gara Godina Harargee Bahaa kaampii Hammaarreessaatti imalu lammiilee buqqa’aaniif deeggarsaa gumaacheera. Lammiilee qe’ee fi qabeenya isaaniirra buqqa’an gargaarun aadaa walibira dhaabbachu, jaalalaa fi tokkummaa Oromoo waggoota dheeraaf gabbifate akka ...

Read More »

Walitti Bu’iinsa Oromiyaa fi Naannoo Sumaalee keessatti gaheen miseensoota raayyaa ittisa biyyaa olaanaadha jedhame

Walitti bu’iinsa daangaa Oromiyaa fi naannoo Sumaalee godina Booranaa keessatti cimee itti fufe keessatti miseensoonni raayyaa ittisa biyyaa baay’inaan akka hirmaatan himameera Lammiilee Oromoo Booranaa baay’inaan kan ajjeessee miseensoota Raayyaa ittisa biyyaa akka ta’aniis beekameera Walitti bu’iinsa daangaa oromiyaa fi naannoo Sumaalee torbee darbee qofan lammiileen nagaa 20 akka ajjeeffaman ministirri wajjiira dhimmoota komunikeshinii mootummmaa Doktor Nagaarii Leencoo beeksisaniiru Akka ...

Read More »

Aaddee Azeeb Masfiin Miseensa Koree Hojii Raawwachiistuu Adda Bilisummaa Tigraay Keessaa Ittisaman

Walgahiin Koree hojii Rawwachistuu Adda Bilisummaa Tigraay ji’oota lamaa oliif itti fufe haadha manaa ministiira Muummee duraanii Aaddee Azeeb Masfiin miseensummaa koree hojii raawwachistuu addichaa keessaa itiseera. Akkasumas dura Taa’aan Addaa Bilisummaa Tigraay fi Pirezedantiin naanniichaa obbo Abbaay Walduun hoji raawwachiisummaarraa kaafamanii gara miseensa koree hoji raawwachiistummaan gadi bu’aanii akka itti fufan murta’eera Addi Bilisummaa Tigraay guyyoota itti aanaan keessatti ...

Read More »

Himannaan Shororkeessummaa obboo Yoonaataan Tasfaayee gara yakka idileetti jijjiirame.

Hogganaan Sab-qunnamitti ummataa paartii Samayaawwii duraanii obboo Yoonaatan Tasfaayee adabiin hidhaa himannaa yakka shororkeessummaan itti murta’ee ture jijjiirameef jira. Obboo Yoonaataan Tasfaayee himannaa yakka shororkeessummaa ittin himatamaniin manni murtii olaanoo Federaalaa adabii hidhaa waggaa 6 fi ji’a 6 itti murteesse ture. Obboo Yoonaataan Mormii ummata Oromoo bara 2008 wajjiin walitti dhufeenya qabaachu, mormii ummataa miidiyaalee hawaasummaan kakasuu, fi yakka shororkeessummaa ...

Read More »

Manni Murtii Waliigalaa Federaalaa Mirgaa Wabii Obboo Baqqalaa Garbaa ilaalchisee beellama biraa kenne.

Itti-aanaa Hogganaan Kongiraas Federaliistii Oromoo Obboo Baqqalaa Garbaa mana murtii waliigalaa Federaalaatti, dhadacha ijibaataaf deebii isaanii bareeffamaan dhiyeessaniiru Warraqsa mormii ummata oromoo bara 2008 jalqabamee fi weerara lafaa daangaa hin qabne waan mormaniif yakka farra shorokeessummaan himatamanii akka turan obboo Baqqalaan xalayaa isaanii kanan yaadachisaniiru. Manni murtii olaanoo federaalaa dhimma isaanii ilaala erga turee booda yakkaa idileen akka himataman murateessuu ...

Read More »

Godina Booranaa Magaala Mooyyaleetti loltoonni Agaazii namoota heddu Rasaasaan akka miidhan himame.

Namoonni miidhaan qaama cimaan irra gahee hospitaalaa Mooyyalee daangaa Keeniyaa keessa jirutti waldhanamaa akka jiran maddeen oduu gabaasaniiru. Loltoonni Agaazii sababa tokko malee namoota nagaa irratti dhukaasa banuun jirattoota magaala mooyyalee keessattu dhalattoota oromoo irratti xiyyeeffachuun badii uumaa akka jiran gabaafameera. Oduu biraan immoo, miseensoota raayyaa ittisaa biyyaa hojii sakkata’iinsaaf kaampii isaanii Mooyyaleetti bahanii asi buuteen dhabame barbaadun itti fufeera. ...

Read More »