Baqqattoonni irra caalaa lammiilee Itoophiyaa ta’anii fi lammiileen Ertiraa fi Sumaliiyaa kuma 500tti dhiyaatan Sudaan keessa akka jiran Gamtaan Awurooppaa beeksise.

Sarbamuu mirga namoomaa mootummaan sudaan tibbana baqqattoota Itoophiyaa fi Ertiraa Biyyattii keessa jiran irratti raawwatee wajjin walqabatee Gamtaan Awurooppaa gargaarsa maallaqaa mootummaa Sudaaniif baqqattoota akka to’atuuf kennu akka dhaabu gaafatamaa tureera. Haa ta’u malee, Gamtaan Awurooppaa hanga ammaatti gargaarsi maallaqaa mootummaa Sudaaniif kenne akka hin jirre beeksiseera. Humnoonni daangaa Sudaan to’atan yeroo dhiyeenyaa as lakkoofsi lammiilee Itoophiyaa daangaa Sudaan qaxxaamuranii ...

Read More »

Itoophiyaan hidhattoota 13 hidha Haaromsaa irratti haleellaa raawwachuuf karoorfatan ittiin jedhe dhiyeenya magaalaa Asoosaatti akka ajjeese beeksise.

Hidhattoota 13 hidha haaromsaa irratti haleellaa raawwachuuf karoorfatanii socha’aa jiran naannoo magaalaa Asoosaa dhiyeenya pirojektii hidha haaromsaatti looltoota mootummaan akka barbaada’an Itti-Aanaa hogganaan waajjira dhimmoota komunikeshinii Itoophiyaa Obbo Zaadig Abrahaa beeksisaniiru. Walitti bu’iinsi looltoota Mootummaa fi Hidhattoota naannoo Beenishanguul Gumuz kun dhiyeenya pirojektii hidha haaromsaatti akka ta’e dubbataniiru. Naannoon Pirojektii hidha haaromsaa kun Geejjiba lafaa fi qilleensaatiin qaama eyyamameef malee ...

Read More »

Lammiileen Itoophiyaa Guyyaa Injifannoo Aduwaa waggaa 121 ffaa kabajan.

Waggaa 121ffaa lammiileen Itoophiyaa weerara mootummaa Xaaliyaanii adda waaraana Aduwaa irratti injifatan guyyaa kamisaa magaalaa Finfinneetti kabajamee oleera. Sirna kabajaa kana irratti kutaaleen hawaasa adda addaa akka argaman odeffannoon biyya keessaa argame ni mul’isa. Abbootiifi hadholiin Sirna kabaja guyyaa injifannoo Aduwaa kanarratti argaman dhaloonni ammaa injifannoo argame kana eeguun dhaloota dhufuuf seenaa isaa osoo hin jijjirin dabarsuu akka qabu hubachiisaniiru. ...

Read More »

Weeraara Daangaa babal’ifachuu saba Oromoo irratti gahaa jiru ilaalchisuun Koree Qindeessituu Jaarmiyaalee Bilisummaa Oromoo Afur ibsa basan.

Jaarmiyaaleen Bilisummaa Uummata Oromoo Karaa koree Qindeessituun ibsa baasan kunniin Adda Demokraatawaa Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo “T” (ABO) fi Kallacha Walabummaa Oromoti. Mootummaan Itoophiyaa Adda Bilsummaa Uummata Tigraayiin hogganamu mormii bulisummaa fi abbaa biyyummaa uummanni Oromoo ji’a Sadaasa 2015 hanga onkololessa 2016 karaa nagaa fi naamusa gaariin dhageessiseen raafamaa akka ture ibsi Koree qindeessituu Jarmiyaalee Bilisummaa Oromoo ...

Read More »

Gargaarsa Maallaqaa yeroo hatattaama dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Ummataa naannoo Sumaalee balaa hoongeetiif saaxilamaniif ramadee

Naannoo Sumaaleetti Jirattoonni Godinaalee sagalaan keessa jiraatan balaan hoongee cimaaf saaxilamaa akka jiran dhaabbannii mootummoota gamtoomaanii beeksiiseera Dhaabbaatich bajeeta garagaarsa yeroo hatattaamaaf qabate keessa dolaariin miiliyoona 18 balaa hongee naannoo Sumaalee muuddatee kana damdamachuuf akka oolu ramadusa beeksiiseera Garagaarsi maallaqaa kun erga ramadamee booda mootummaan Itoophiyaa midhaan nyaataa meetrik toonii kuma 100 fi kuma 41 kuusaa midhaanii of-eeggannoo keessa gara ...

Read More »

Pirizedaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir Maayardiit qondaltoota Mootummaa Itoophiyaa wajjiin dhimmoota gara garaa irratti mari’achuuf magaalaa Finfinnee galan.

Pirizedaantiin Saalvaa Kiir daawwannaa isaanii kanan ministiira Muummee Hayilamariyaam Dassaleeny fi Qondaltoota mootummaa biroo wajjiin karaa haali walitti dhufeenya biyyoota lamanii foyya’uu danda’u irratti akka mari’atan ni eeggama. Kana malees biyyooni lamaan waliigalteewwaan adda adda ni mallatteessuu jedhamee akka eeggamu Gazeexxaan Sudaan Tiribiyuun jedhamu gabaaseera. Pirizedaantiich dhiyeenya kana Ijipti wayita daawwataaniitti Pirizedaant Abduul Fattaa Al- Siisii wajjiin dhimmaa hidha laga ...

Read More »

Lakkofasa Ummataa fi Mana bara dhufu ni gaggeeffama jedhamee eeggamuuf mootummaan Itoophiyaa Kompitaroota harkaa amayyaa kuma 100 fi kuma 80n akka bitaman murteessuun dhaga’ameera

Lakkofsa Ummataa fi Mana bara dhufu Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuuf kompitaroonni harkaa ammayyaa yeroo jalqabaaf tajaajila irra akka oolaan Ejeensiin Statiistikii Giddugaleessaa miidiyaalee biyyaa keessatti himaniiru Kompitaroota harkaa ammayyaa kanniin bituuf mootummaan maallaqaa dolaara miiliyoona hedduutti lakkawamuu akka baasuu himameera. Kompitaarri tokko xiqqeenyaatti hanga dolaarii 200n akka bitamu hubachuun danda’ameera. Lakkofsa Ummataa fi Mana kanaaf maallaqaa dolaarii miiliyoona 30 ol akka ...

Read More »

Raashiiyaan waggoota sadeen dhufan keessa Xiyaaroota waaraanaa 50 Ijiptiif dhiyeessuuf biyyaatti wajjiin waliigaltee irra akka geessee qondaltoonni waaraanaa Raashaa beeksiisan

Pirizedantiin Raashaa Vildii miir Putiin fi kan Ijipti Abdul Fattaa Al- Siisii dhiyeenyaa marii gaggeessaniin, raashaan xiyaaroonni waaraanaa akka dhiyeestu waliigalteerra akka gahan gaazexxaan Ahiraam jedhamu gabaseera. Qondaltoonni Ijiptii garuu Raashaa wajjiin waliigalteerra yoom akka gahame odeeffannoo dabalata hin kenniinee jedhameera. Dhiyeessi xiyaaroora waaraanaa kun seenaa Raashaa isa keessatti guddaa akka ta’e himameera Agarsiisaa Loltuummaa biyyaa Arab Imireetiisiitti gaggeeffamaa jiru ...

Read More »

Rakkoo sarara humna ibsa Qooqaa gara magaalaa Mojii geessu irra gaheen warshaaleen Uccuu magaalaatti keessa jira sanbata darberaa jalqabee omishuu akka dhaabaan himameera

Warshaan omishaa gogaa Mojoo , Warshaa kophee Joorjii, warshaan Omishaa Zayitii Mojoo , Buufata kusaa meeshaalee jibuutii galanii fi warshaan uccuu Itiyoo -Jaappaanii sababa tajaajil humna ibsaa addaan citeen omishaa dhaabaniiru. Sababa kanan Warshaaleen kunniin omishaa ajajamaan yeroon qaqqabsiisuu akka hin dandenyee hoggantoonni warshaalee himaniiru Tajaajil humna ibsaa Itoophiyaa gamasatiin, rakkoo meeshaa humna ibsaa irra gaheen sanbata ganama jalqabee magaalan ...

Read More »

Mootummaan Biriteen Itoophiyaa dabalatee Gargaarsa biyyoota Afriikaa birootiif kennu dhaaban

Hoggantoonni Dhaabbannii gargaarsa misoomaa Adduunyaa Biriteen gamasantiin, gaaffii ministiroota muraasaan dhiyaate kun adeemsa seeraan alaa ta’uu danda’a jechuun yaada kana akka mormaan gaazexxaan Hafingitaan jedhamu gabaasera. Gargaarsi biyyoota Afriikaa kennamu kun gara deeggarsa biyyoota baha Awwurooppaa kan akka Polaand, Hangaarii, Istoniiyaa, Laativiiyaa fi Liitooniiyaaf akka kennamu ministiroonni biyyaatti gaafacha jiru. Mootummaan Biriteen wagga waggaan Pawoondii Biiliyoona 12tti dhiyaatu gargaarsa biyyoota ...

Read More »