Filannoo pireezdaantummaa Gaambiyaa ta’uun kan filataman Adamaa Baaroow, Imbaasii Gaambiyaa Seenegaaliitti argamutti waadaa akka galan beekkameera.

Pireezdaantiin Gaambiyaa haaraa filataman biyya ollaatti waadaa galuuf kan murteessan pireezdaantiin biyyattii duraanii filannoon mo’ataman Yaahiyyaa Jaameeh aangoo gadi hin dhiisuu waan jedhaniif. Biyyoonni hawaasa Diinageedee Afrikaa lixaa pirezdaantiin Gaambiiyaa Yaahiyaa Jaameeh karaa nagaatiin aangoo pirezdaantummaa pirezdaantii haaraa ummaataan filatameetti akka dabarsaniif guyyaan kennaniif xumurameera jedhaniiru. Biyyoonni Hawaasa diinagdee Afrikaa lixaa Yaahiyaa Jaameeh aangoo kara nagaatin kan gadi hin dhiisne ...

Read More »

Sudaan Kibbaa walii galtee dhiyeenya Ijipti waliin irra geessee ilaalchistee ibsi Itoophiyaaf kennitu akka hin jirre beeksiiste.

Pirezdaantiin Sudaan Kibbaa Salvaa Kiir Mayardiit Affeerraa pirezidaanti Abdul Fattaa Alsiisiitiin tibbaana Ijipti daawwataniiru. Pirezdaantiin Salvaakiir daawwaannaa tasaa kanaan pirezdaantii Ijpti Abduul Fattaa Al-Siisii waliin mari’ataniiru. Pirezdaantonni biyyoota lamaanii olaantummaa Ijipti itti fayyadama bishaan laga Naayeel irratti qabdu itti fufsiisuuf waliigaltee irra akka gahaniis himameera. Itoophiyaa fi Ijipti piroojektii hidhaa haaromsaa ilaalchisee yaada furmaataa tokko irra gahuu waan hin dandeenyeef ...

Read More »

Lakkoosi dargaggoota gara Naannoo Sumaaleetiin gara biyyoota Arabaatti baqachuuf yaalaanii dabalaa akka dhufee Poolisiin naannoo Hararii beeksiseera.

Ji’oota jahan darban qofa dargaggoonni kuma tokkoo fi dhibbaa torbaa ol magaalaa Harari fi naannoo Sumaaleetiin gara biyyoota Arabaatti baqachuuf yaalan akka qabaman Komishiniin Pooliisii Naannoo Hararii beeksiiseera. Dargaggoonni kunniin gara maatii isaaniitti akka deebi’an taasfamuu Komishiniin Pooliisii Naannoo Hararii miidiyaalee biyyaa keessatti himeera. Bara darbe bifuma walfakkatuun dargaggoonni kuma sadi biyyaa baqachuuf wayita yaalan too’annoo jala olaniiru. Gochi gara ...

Read More »

Daangaa Naannoo Oromiyaa fi sumaalee irratti walitti bu’iinsa uumameen lubbuu namaa fi qabeenya irra miidhaan akka gahee himameera.

Gandoota daangaa naannoolee lamaanii irratti dhimmaa abbummaa lafaa fi dhimmoota biroo waliin wal-qabatee walitti bu’insi yeroo adda addaatti umaamuun lubbuun namaa darbaa akka jiru dhaabbanni mootummoota Gamtoomanii beeksiiseera. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa daangaa irra walitti bu’insii jiraachuusaa malee walitti bu’insa kanaan namni meeqa akka ajjeeffame hin beeksifne. Walitti bu’insi aanaalee daangaa naannoolee lamanii gidduu jiru baay’ee kan nama yaaddessu akka ...

Read More »

Ijipti lammiileen ishee sadii Itoophiyaa keessartti hidhamanii turan gadi dhiifamuu isaanii beeksiftee jirti.

Mormii Ummata Oromoo guutuu naannichaatti gaggeeffama ture wajjiin walqabatee lammiileen Ijipt sadi harka keessa qabu jechuun akka hidhaman ni yaadatama . Hidhamuu namoota sadeen ilaalchiisuun jaarsummaa ji’oota lamaatiin booda namonni sadeen gadi dhiifamuu akka dandan gaazeexxaan Ahiiraam jedhamu gabaaseera. Namooni sadeen magaala Finfinnee gadi dhiisaan gara kaayiiroo kan deeman yoo ta’u, yakkaa tokkoonu akka hin himatamne Ministeerri Dhimma Alaa Ijipti ...

Read More »

Itti-Aanaa hogganaan Itiyoo Teeleekoom malanmaltummaan shakkamanii hidhaman

Ittii-Aanaa hogganaa Itiyoo Teeleekoomii fi kampanichaatti hogganaan Sorsiniigii fi Faasiliitii Obboo Abrahaam Gowaddee malanmaltummaan shakkamuun qabamanii mana murtiitti dhiyaataniiru. Obboo Abrhaam hogganaa Karraayyuu Tuur enda Tiraaviil wajjiin waliigaltee Itiyoo Teeleekoomiin ala Konkolattoota akka lakkaofsa warra faranjoota bara 2000 fi achi booda omishaman kiraadhaan Itiyoo Teelee koomiif dhiyeessuu osoo qaban konkolattoota bara 2000 dura omishaman kampaniichaaf akka kireeffatani himameera. Dhaabbata konkolattoonni ...

Read More »

Aanaale Itoophiyaa 200 dhiyaatan gargaasa midhaan nyaata hatattaamaa akka isaan barbaachisu himameera.

Balaa Hoongee haaraattiin aanaalee 200 tti dhiyaatan aanaalee gargaarsi midhaan nyaata hatattaama sadarkaa tokkooffan isaan barbaachiisu jedhamanii akka adda bahaan Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomaanii beeksiiseera Aanaalee gara 200 gargaarsi midhaan nyaata hatattaama isaan barbaachiisa jedhamanii adda bahaan naannoolee Oromiyaa, Sumaalii fi Ummattoota kibbaa keessatti kan argaman jedhameera. Roobni ji’a Fulbaana hanga Sadaasatti roobuu qabu yeroon waan hin roobneef naannoolee sadeen keessatti ...

Read More »

Magaala Gondaritti boombiin Hoteela tokko irratti darbatame lubbuu nama tokkoo galaafate

Magaalaa Goondari kutaa Magaalaa Maaraakii Ganda 18 jedhamee waamamutti boombii Hoteela Intaasol irratti darbatamen namni tokko yoo du’u, namoota 19 irra miidhaa salphaa fi cimaa akka gahe himameera. Balaa kanan booda Itoophiyaatti Imbaasiin Amerikaa hojjattoonni Imbaasiicha gara Gondoritti akka hin imale akeekkachiiseera. Imbaasiich balaa gahee hordoffaa akka jiru fi lammiileen biyyaatti gara Itoophiyaa kan deeman yoo ta’e, balaan irra gahuu ...

Read More »

Mootummaan Itoophiyaa Dr Mararaa Guddinaa bilisaan gadi dhiisuuf fedhii akka hin qabne beeksise.

Dhimmoota Gurguddoo biyyoolessaa ilaalchisuun ibsa kan kennan ministeerri muummee Haayilamariyaam Dassaleny Dr Mararaa Guddinaa bilisaan akka gadi hin dhiifamne himuusaanii Asoosheetid Pirees gabaaseera. Dr Mararaa Guddinaa Affeerraa paarlaamaa gamtaa Awurooppaatiin Beeljiyeem Biraasilsi wayita turanitti hoogganaa Arbanyoochi Ginboot Sabaat waliin wal-arganii mari’ataniiru jechuun gara biyyaatti akkuma deebi’aniin hidhamaniiru. Dr Mararaan erga hidhamanii booda poolisiin qorannoo yakka shororkeessummaan himachiisuu danda’u qorachaan jira ...

Read More »

Ijaarsi Pirojektii Hidha Jallisii Tandaahoo yeroo itti ni xumurama jedhamee karoorfamerra waggoota saddeet duubaatti harkifachuun akka xumurame himameera.

Ijaarsi Piroojektii hidha jallisii Tandaahoo bara 1997 Naannoo Affaaritti wayita jalqabamu waggoota sadi keessatti ni xumurama jedhamee karoorfamee turee. Haa ta’uu malee, piroojektiin kun yeroo itti ni xumurama jedhame karoorfame waggoota saddeetiin duubaatti harkafachuun xumurameera. Piroojektiin kun baasii birrii biliyoona 800 fi miliyoona 70’n akka xumuramuuf karoorfame ture ni beekkama . Ijaarsi piroojektichaa garuu waggoota 11f waan duubatti harkifateef baasin ...

Read More »