Manni Murtii Ijipt himatamtoota 21 du’aan akka adabaman murteesse

Manni murtii Ijipti himatamtoota 21 buufata poolisii magaala Damaayiitaa qarqara galanaatti argamtuu fi ujumoo boba’aarratti yakka shorokeessummaa raawwatan jedhamanii himataman du’aan akka adabaman itti murteesseera. Himatamtoota manni murtichaa du’aa akka adabaman itti murteesseee 21 tokko keessa 16 bakka hin jireetti akka itti murta’ee himameera. Manni murtichaa himatamtoota biroo 4 hidhaa waggaa 25 akkasumas sadii immoo hidhaa waggaa 15 akka adabaman ...

Read More »

Fedhiin Ummata Itoophiyaa mootummaa Abbaa Irree tokkoorra gara mootummaa Abbaa Irree biraatti ce’uu akka hin taane Hogganaan Arbanyooch Ginboot sabbaat Porofesaar Birhaanuu Naggaa himan

Hogganaan Arbanyooch Ginboot Sabbaat Porofesaar Birhaanuu Naggaa erga dabarsaniin mootummaan waayyaannee arara biyyaaleessaaf fedhii akka hin qabne labsii yeroo hatattaama labsuun mul’iseera jedhan Labsiin yeroo hatattamaa mootummaa waayyaannee labse fudhatama kan hin qabneefi akka tarkaaniiffii mootummaa humnaan foqolchuutti ilaalamu akka qabu himan Fedhiin Ummata Itoophiyaa mootummaa abbaa irree tokkoorra gara kan biraatti ce’uu akka hin taane Professaar Birhaanuun beeksisan Kanaafuu ...

Read More »

Hidhamtoonni Siyaasaa himaannaan isaanii addaan citee dhiifaman gadhiifamu jedhaman muraasni akka gadi hin dhiifamne himame .

Namoota Mormii Jirattoota Gondor wajjiin walqabatee hidhaman keessa Koloneel Dammaqaa Zawwuduu dabalatee kan biroo muraasni himaannaan isaanii addaan citee gadhiifamaniiru Himaannaan Abbootii Amantaa (Monoksoota)Gadaamiin Waaldibbaa akka hin diigamnee fi qabiyyeen gadaamiichaa tuqamuu hin qabu jechun mormaa turan addan cituus hanga amma mana hidhaatti gadi hin dhiifamne Akkasumas Birgadeer Jeneraal Tafarraa Maammoo fi Birgadeer Jeneraal Asaaminaaw Tsiggee dabalatee miseensoonni raayyaa ittisa ...

Read More »

Naannoo Amaaraatti Mormiin Laguu gabaa fi mana ooluu guyyaa lammaaffaa itti fufe ooleera

Mormii laguu gabaa fi mana ooluu naannoo Amaaraatti labsameen magaaloonni guyyaa jalqabaa hin hirmaannee hunda hirmachiisun guyyaa lammaffaaf cimee itti fufe ooleera mormiin kun magaala Gondoritti cimee akka itti fufe yoo ta’u magaala Bahaar-Daariittiis manneen daldala baay’een cufamanii akka oolaan beekameera Magaloota Dabaarq, Daabaat, Ambagiyoorgiis Bagaadaabiyee fi kan biroo keessatti moriin laguu gabaa fi mana ooluu gaggeeffama jiraachu ragaaleen mul’isaniiru ...

Read More »

Godina Guraagee magaala Walqixxeetti mormiin jalqabame guyyaa torbaffaaf itti fufeera

Jirattoonni magaala Walqixxee mormii erga jalqabanii torbaan tokko ta’eera . Magaalan Walqixxee daladalaa fi sochii adda addaan beekamtu mormiin ummataa kanan waan jirattoonni keessa baqatan fakkattee ooltee jirti Guyyoota laman darban manneen daladala tokko tokko banamanii yoo ta’u, kibxataa ganamaa jalqabee akka cufaman ragaaleen mul’isaniiru Jirattoonni magaala Walqixxee labsii yeroo hatattamaa erga labsamee boodaas mormii isaanii itti fufun manneen daladala ...

Read More »

Manni marii Ministeerootaa Labsii Yeroo Hatattama Labse

Ministeerri Muummee obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny fedhiin aangoo gadhiisuuf xalayaa galfachuu isaanii wajjin walqabatee haalli siyaasa biyyattii kallattii biraa qabachaa akka jiru mallattoon adda addaa mul’isaa jiru. Manni marii ministeerotaa labsii yeroo hatattamaa guraan dhala 9 bara 2010 jalqabee yeroo hin beekamneef hojiirra ooluu labseera. Labsii yeroo hatattamaa kanaan Raayyaan Ittisa biyyaa karaa Komaand Poostii jedhamuun itti gaafatamummaa fudhachuun akka bobba’u ...

Read More »

Balaa ibiddaa mana hidhaa Godina Arsii lixaa Magaalaa Shaashamanneetti uumameen Lubbuun Nama tokkoo akka darbe himame

Balaan ibiddaa mana hidhaa magaalaa Shaashamanneetti mudate lubbuu nama tokkoo wayita gaalaafatu namoonni sadii immoo miidhamuun isaanii himameera. Balaa kanaan Bilookii hidhamtoonni keessa jiraatan tokko dabalatee biiroolee fi galmi tajaajila addaa addaatiif oolu akka barbadaa’e gabaafameera. Balaan ibiddaa kun hirmaannaa qeerroo fi jiraattota magaalaa Shaashamanneen to’aannoo jala akka oolfame himameera. Sababni Ka’umsa balaa ibiddaa mana hidhaa Shaashamanneetti uumame qulqullaa’aa akka ...

Read More »

Manni Murtii Walii galaa naannoo Amaaraa Dhaddachi ramaddii Gondor Galmee himannaa Koloneel Dammaqaa Zawuduurratti murtii kennuuf yeroo dhumaatiif beellameera.

Manni murtii waliigalaa naannoo Amaaraa dhaddacha ramaddii Gondor, dhaddacha gaafa jimaataa taa’een ragaalee abbaan alangaa galmee himannaa koloneel Dammaqaa Zawuduu irratti dhiyeesse sakatta’ee murtii ofirraa ittisaa yookaan hin ittisinaa jedhu ni murteessa jedhamee eegamee ture . Bali’ina himannichaa wajjin wal qabatee abbootiin seeraa tokkoon tokkoon isaanii dhimmicha ilaaluu qabu sababa jedhuun guraandhala 22 bara 2010 tti beellameera. Abbaa Alangaa walii ...

Read More »

Itoophiyaatti Imbaasiin Ameerikaa Akeekkachiisa imalaa kennuun beekame.

Ministeerri muummee Ethiopia obbo Haayilamaariyaam Dassaaleny fedhiin aangoo gadhiisuuf xalayaa galfatanii wajjin walqabatee Imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru akeekkachiisa imalaa kenneera. Hojjettoonni Imbaasichaa sababa kamiinuu magaalaa finfinneen ala bahuu akka hin qabne imbaasichi akeekkachiiseera. Lammiileen Ameerikaa odeeffannoo miidiyaaleen biyya keessaa kennan hordofuun of-eeggannoo gochuu akka qaban imbaasichi akeekkachiseera. Itoophiyaa keessatti osoo hin yaadamin hiriirri mormii uummataa fi jeequmsi uumamu akka malu ...

Read More »

Ministirri Muummee Hayilamariyaam Dassalaany xalayaa Aangoo Gadhiisuu galfatan

Ministirri muummee Itoophiyaa obbo Hayilamariyaam Dassalaany Itti gaafatamummaa isaaniirra fedhiin gadhiisuuf xalayaa akka galfatan beeksisaan Obbo Hayilamariyaam xalayaa aangoo mootummaa gadhiisuu mana marii bakka bu’oota ummataaf akka dhiyeessan himaniiru Manni marichaas gaaffii aangoo mootummaa fedhiin gadhiisuuf dhiyeessan kana akka fudhatu abdiisaanii ta’uu obbo Hayilamariyaam ibsa kennan beeksisan Obbo Hayilamariyaam Dura taa’uummaa Waarraqsa tokkummaa ummattoota Kibbaarra ka’uuf xalayaan koree hojii raawwachistuu ...

Read More »