Naannoo Amaaraatti Galiin Damee Turiziimii irra argamu walakaa gadiin akka hir’ate himameera.

Naannoo Amaaraatti mormii ummataa wajjiin walqabatee galiin damee turiziimii irra argamu wadhakaa gadiin akka hir’ate himameera Bara bajeeta xumurama jirutti galiin damee Turiziimii irra argame dhibbeenta 53 akka hir’ate Pirizedaantiin Naannoo Amaaraa obboo Gadduu Andargaachoo Yaa’ii Mana marii naanniichaa tibbaana magaala Bahaar -Daaritti gaggeeffame irratti dubbataniiru Naannoo Amaaraa qofatti galiin damee Turiziimii irra argamu dhibbeenta 53n kan hir’ate yoo ta’u, ...

Read More »

Hidhamtoonni Kongiraasi Federalaawa Oromoo Shan manni murtii bilisaan akka gadhifaman murteesseef keessa afur gaafa guyyaa kamisaa torbee tokkon booda gadhifamaniiru

Manni Murtii Olaanoo Federaalaa Itti-Aanaa Hoggaana Paartii Kongirasii Fideralaawa Oromoo Obboo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoonni Siyaasa biroo 22n himataman torbee tokkon dura murtii gara garaa kennu isaa ni yaadatama. Haaluma kanan Itti-Aanaa Hogganaa Paartii Kongirasii Federalaawa Oromoo Obboo Baqqalaa Garbaa himaannaa yakka Idileen akka himataman Manni Murtiichaa murteesseera Hoggantoonni Siyaasa Paartiichaa biroo 16n himaannaa farra Shororkeessummaa abbaan alangaa ittiin isaan ...

Read More »

Naannoo Oromiyaatti Mormiin Ummataa Bifa adda addaan cimee itti fufeera.

Mootummaan Abbaa Irree Itoophiyaa loltoota Agaazii abdachuun komii ummata waan hin dhageenyeef daldaltoonni naannoolee Oromiyaa manneen daldalaa isaanii cufuu fi eyyama daladalaa deebisuuf dirqamaa jiru. Mormii tilmaama Gibira galii guyyaa humna ol mormuun jirattoonni fi daldaltoonni magaalaa Amboo, Gudaar , Geedoo, Baakkoo Tibbee Gincii fi Walisoo manneen daldalaa isaanii cufuun gibira humna ol itti fe’ame mormaniiru. Magaalaa Amboo fi Wallisootti ...

Read More »

Walitti Bu’iinsa Daangaa Naannoo Amaaraa fi Affaar irratti uumammeen lubbuu namoota baay’ee akka darbe gabaafemeera.

Walitti bu’iinsa aanaalee naannoo Amaaraa fi Affaar waldangeessan irratti tibbaana mudatee lubbuu namoota akka gaalafatame Gaazexxaan Addiis Admaas gabaaseera. Naannoo Amaaraa Godina Walloo Kaabaa Aanaa Habiru fi naannoo Affaar Aanaa Cifiraattii walitti bu’iinsa meeshaalee waaraanaatiin deeggaramuun guyyoota Afuriif itti fufeen lubbuu namoota 14 gaalafatameera. Hogganaan Biiroo Dhimmoota Komunkeshinii Mootummaa Naannoo Amaaraa Obbo Xilahuun Nigusuu gamasantiin, waxabajjii 28 bara 2009 walitti ...

Read More »

Oditii Wajjiiraalee Naannoo Oromiyaatti bara 2009 taasifameen hanqinni birri biiliyoona lama fi miiliyoonaa dhibba torba akka argame Oditarri Muummee naanniichaa beeksiseera

Wajjiirri Oditii Muummee Oromiyaa gabaasa raawwii oditii bara bajeeta 2009 fi hojii bara 2010 hojjachuuf karoorfate tibbaana miseensoota Caffeef dhiyeeseera Oditii bara 2009 wajjiiraalee Mootummaa naanniichaa 320 irratti taasiseen hanqinna birrii Biiliyoona lama fi miiliyoonaa 700 akka argame Oditari Muummee naannichaa gabaasa dhiyeesseen beeksisera. Bara 2009 waajjiraalee Mootummaa 600 irratti oditii gochuuf karoorfame keessa kan 428 oditii akka taasifamee Oditari ...

Read More »

Mootummaan Ijipti. Itoophiyaan hidha laga abbayyaa bishaan itti guutuuf qopha’aa jiraachuun akka isa yaadese gabaafameera

Itoophiyaa ji’a Adoleessati jalqabdee hidha haroomsa bishaan itti guutuu wayita jalqabdu qabiyyeen bishaan laga Naayeel hir’achuu akka danda’u miidiyaaleen Ijipt ogeessoota bishaanii waabeffachuun gabaasa jiru Gaazexxaan Ijipt biroo Al-Sharukis jedhamu mootummaan Itoophiyaa kampanoon Firaans laman dhiibaa pirojektiin hidha haaromsaa fiduu danda’u qoratan bu’aa qorannoo isaanii osoo hin xumure hidhicha bishaan itti guutuu waan jalqabeef bishaan laga Naayeel hiri’ataa jira jechuun ...

Read More »

Sudaan Kibbaa labsii yeroo Hatattamaa labsite

Pirezedaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir rakkoon nageenyaa mudate furuuf ji’oota sadeen dhufaniif labsii yeroo hatattamaa labsuu isaanii beeksisaniiru. Biyyaatiitti walitti bu’iinsa Naannoo Bahaar El Gahaaziilitti mudateen namoonni baay’een lubbuu isaanii dhabaniiru. Sudaan Kibbaa qabsoo waggaa baay’een booda Sudaan irraa bilisa baatee akka biyyaati erga hundoofte waggaata laman booda akka lakkofsa warra faranjootaa bara 2013 lola walwajjiniin unkuramu jalqabde. Lola Walwajjiin ...

Read More »

Manni Murtii Itoophiyaa Hoggantoota Olaanoo Kongiraas Federalaawa Oromoo Yakka ittiin himataman akka ofirra ittisaan Murteesse.

Manni Murtiichaa dhimma hidhamtoota Siyaasa Oromoo ilaala erga ture booda dhadacha gaafa kamisaa ta’een Itti-Aanaa Hogganaa Paartiichaa Obboo Baqqalaa Garbaa himaannaa yakka Idileen akka himataman erga mirkaneessee booda, Hoggantoonni Paartiichaa biroo obboo Gurmeessaa Ayyaanoo , obboo Dajanee Xaafaa fi Obboo Addisuu Bullaallaa dabalatee hidhamtoonni siyaasa 16 himaannaa farra Shororkeessummaa itti himataman akka ofirra ittisaan manni murtichaa murteesseera. Hoggantoonni olaanoon Paartiichaa ...

Read More »

Ijaarsi Hospitaala Riifaraalii Walisoo dhibeenta 26 irra erga gahee booda ijaarsi addan cituusa himame

Godina Shawaa Kibbaa Lixaa Magaala Walisootti hospitaalli qabeenya mootummaa hin taane tokko tajaajila fayyaa kennaa jira. Hospitaalli Qiduus Luqaas waggoota hedduuf jirattoota godinichaaf tajaajila kenna ture baay’ina tajaajilamtoota irraa kan ka’ee fedhii jiraattota guutuu akka hin dandeenye himameera Rakkoo tajaajila fayyaa kana furuuf Ijaarsi Hospitaala Riifaraalii Walisoo bara 2007 jalqabameera. Hospitaalichiis waggoota lama keessatti xumuramee jirattoota magaalatti fi godinchaaf tajaajila ...

Read More »

Sirnii bittaa Itoophiyaa Adda Bilisa Baasaa Tigraayiin hogganamu labsii yeroo hatattamaa labse yoo kaasee mormiin Ummataa irra deebiin jalqabuu ni mala jechun sodaa keessa akka jiru himameera

Mootummaan Itoophiyaa gaaffii mirgaa ummanni biyyaatti yeroo adda addaa karaa nagaan gaafataniif deebii kennu irra tarkaniiffii humnaan ukkamsuu fudhachuu itti fufeera. Mootummaan Waayyaannee sagalee Ummataa humna Agaaziin ukkamsaa ture irra caalaa cimsuuf labsii yeroo hatattamaa akka labse ni beekama. Akka qondaltoonni mootummaa jedhan Labsiin yeroo hatattamaa kun nagaa akka hin fidne ragaaleen mul’isaniiru. Labsiin yeroo hatattamaa diinagdee biyyaatti akka malee ...

Read More »