Manni Murtii olaannaa Federaalaa dhaddacha 19ffaa Dr Maraaraa Guddinaa Mirga wabii dhorkateera

Abbaan Alangaa mootummaa Itoophiyaa hayyuu siyaasa beekkamoo fi Hogganaa Paartii Kongrasii Federaliistii Oromoo Dr Maraaraa Guddinaa yakka heeraa Mootummaa diiguu jedhu dabalate kan birootiin himateera. Dr Maraaraan Abbaan Alangaa erga ifaatti isaan himatee booda gara abukaatoota isaaniitiin yakki ittiin himatamanii mirga wabii kan dkoorkachiisuu waan hin taaneef mirgi wabii akka isaaniif kabajamu mana murtiichaa gaafatanii turan. Yaa ta’u malee, ammaas ...

Read More »

Ji’a Bitooteessaa kana keessa roobni kan hin roobne yoo ta’e lakkofsi namoota gargaarsa barbaadanii dabaluu akka danda’au himameera.

Itoophiyaa keessatti naannoolee hongeedhaaf saaxilamanitti ji’a bitooteessaa keessa roobni kan hin roobne yoo ta’e lakkofsi namoota garagaarsa barbaadanii dabaluu akka danda’au himameera. Namoota miiliyoona 5.6 sababaa balaa hongeetiin gargaarsa midhaan nyaataaf saaxilaman hanga ammaatti gargaarsi kennamaaf jira jedhameera. Mootummaan Itoophiyaa fi dhaabbileen mit- mootummaa hojii gargaarsa hawaasummaa irratti bobba’an Lammiilee gargaarsa midhaan nyaata hatattaamaaf saaxilaman gargaaruuf haawasa addunyaaf waamicha dhiyeessanii ...

Read More »

Mootummaa Itoophiyaa hanqina dhiyeessi Faayinansii fi Liqii isa mudatee wajjiin walqabatee daandii baaburaa gara fulduraatti ijaaraman kampaanoota biyyoota alaaf akka kennaman murteesseera.

Haaluma kanaan ijaarsi fi bulchiinsi daandii Baaburaa Mojoo-Hawaasa -Arbaaminic Mooyalee Kampaanota biyyaa alaaf akka kennamuuf sanadiin waliigaltee akka mallateeffame himameera. Korporeshiiniin Daandii Baabura Itoophiyaa Daandii baaburaa ijaarsisuuf maallaqni liqii qaamolee gara garaa irra fudhachaa ture gara qarshii biiliyoona 100 fi biiliyoona 10 gahu gabaasaa mana marii bakka bu’oota ummataaf dhiyeesseen beeksiseera. Ijaarsa Daandii baaburaa karoora Guddinaa fi Tiransformeshiinii marsaa lammaffaa ...

Read More »

Gareen Mootummaa Ijipt Ministeera Qabeenya Bishaanii fi Jallisii hogganamu walgahii hatattamaa biyyoota Sulula Laga Naayeel irratti hirmachuuf Ugaandaa akka jiru gaazeexxaan biyyaatti tokko gabaaseera.

Walgahiin hatattamaa biyyoota sulula laga Naayeel kun walgahii ministeerota qabeenya bishaanii biyyoota sulula lagicha keessatti argaman torbee darbee Suudaanitti ta’aan hordofuun akka qophaa’e himameera. Walgahii Suudaan Kaartuumiitti torbee darbe gaggeeffame irratti Ministeeronni qabeenya bishaanii Ugaandaa, Suudaan, Ijiptii fi Ruwaandaa irraa hirmaataniiru. Itoophiyaa fi keeniyaan gama bakka bu’oota isaaniitiin walgahii kana irratti akka hirmaatan gaazeexxaan Ijipti Daily News jedhamu gabaaseera. Walgahiin ...

Read More »

Pooliisoonni Keeniyaa Afur baqattoota lammiilee Itoophiyaa seeraan ala daangaa keeniyaa seenaanii qabamanii hidhaman 16 irra maallaqaa fudhachuun gadi dhiisaan hidhamaniiru

Baqattoonni lammiilee Itoophiyaa guyyoota murasaan dura gara magaala Mooyaleetiin daangaa qaxxamuruun Keeniyaa Naayiroobii imalaa osoo jiranii bakka Kaartiinaa jedhamutti qabamanii hidhamuusaanii Gaazeexxaan biyyaattiThe Standard jedhamu gabaaseera. Pooliisoonni Keeniyaa Afur lammiilee Itoophiyaa qabanii hidhan kunniin erga qorannoo xumuranii booda Shilingii Keeniyaa kuma 100 fi kuma 28 irra fudhachuun akka gadi dhiisan gaazeexxaan kun gabaaseera. Poolisoonni arfan yakka malanmaltummaa fudhachuu jedhuun akka ...

Read More »

Gaanfa Afriikaatti balaa hoongee wajjiin walqabatee namoonni miiliyoona 23 midhaan nyaata gahaa argachuu akka hin dandeenye himameera.

Biyyoota Gaanfa Afriikaa akka Sudaan Kibbaa, Itoophiyaa, Keeniyaa fi Sumaliiyaatti balaa hoongee cimaa wajjiin walqabatee namoonni miiliyoona 23 midhaan nyaata gahaa argachaa akka hin jirre himameera. Lammileen Sudaan Kibbaa miiliyoonaatti lakkaawaman balaa hoongee damdamachiisuuf tattaafachaa jiru. lammiileen biyyaatti walakkaan yookaan immoo namoonni miiliyoona 4.9 beelaaf saaxilamaniiru. Lakkofsi namoota beelaaf saaxilamanii kunniin hanga yeroo omishni itti aanuu gahuutti dabaluu akka danda’u ...

Read More »

Lammiileen Itoophiyaa Baadiyaa jiraatan dhibbeentaa 51 bishaan dhugaatii qulqulluu hin argatan jedhameera.

Lammiileen Itoophiyaa baadiyaa jiraatan dhibbeentaa 51 bishaan dhugaatii qulqulluu akka hin arganne dhaabbanni Mit-Mootummaa Water Aid gabaasa mata-duree The World’s Water 2017 jedhuun baaseen beeksiisera. Akka gabaasa dhaabbatichaatti, lammiileen Itoophiyaa baadiyaa jiraatan miliyoona 40.9 bishaan dhugaatii qulqulluu waan hin arganeef biyyaatiin biyyoota lammiileen isaanii bishaan qulqulluu hin arganne akka Indiyaa ,Chaayinaa fi Naayjeriyaatti aanuun sadarkaa arfaffaa irra jirti. Itoophiyaa keessatti ...

Read More »

Magaala Finfinneetti konkolaachistoonni boba’aa dhabuun rakkachaa jiru jedhameera

Konkolaachistoonni magaala Finfinnee torbee darbee jalqabee boba’aa waraabbachuuf jecha buufataalee boba’aatti dabaree hiriira qabatanii rakkachaa akka jiran miidiyaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Boba’aa waraabachuuf jecha buufataalee boba’aatti saa’aatii hojii isaanii heddu dabarsaa akka jiran konkolaachistoonni himaniiru. Dhaabbanni dhiyeessa boba’aa Itoophiyaa gamasaatiin, dhiyeessa boba’aa irratti rakkoon qaqqabe akka hin jirre beeksiseera. Dhaabbatich wagga waggaa caalbaasii sadarkaa addunyaatti baasuun boba’aa bitaa akka jiru ...

Read More »

Arbanyooch Ginboot Sabaat tarkaanfii kaabaa Gondoor Aanaa Wagaaraatti fudhateen loltoota mootummaa ajjeesuun saanii dhaga’ameera

Tarkaanfiin kun kan fudhatame miseensoota Raayyaa ittisa biyyaa, Miliishoota fi Pooliisii irratti akka ta’e ragaaleen himameera. Tarkaanfii itti fufinsaan fudhatameen hidhattoonni mootummaa baay’een bakkicha gadi dhiisuun akka dheessaan beekameera. Arbanyooch Ginboot Sabaat tarkaaanfii fudhate kanaan loltoonni mootummaa sadii yoo ajjeefaman kan hafan erga mana yaalaa gahan booda kan du’an akka jiran himameera. Tarkaanfii Kaabaa Gondaar Aanaa Wagaaraa Magaala Gadabiyeetti wajjiraa ...

Read More »

Hoggantoonni Paartii Kongrasii Federaliistii Oromoo Bulchiinsii Mana Hidhaa Qilinxoo Gaaffii isaaniif deebii kennuu waan dideef nyaata akka lagatani maatiin isaanii himaniiru

Hogganoonni paartii Kongrasii Federalistii Oromoo qabamanii mana hidhaa Qilinxoo jiran bulchiinsi mana hidhichaa gaaffii mirgaa gaafataniif deebii waan hin kenniineef nyaata maatii irra dhaquuf fudhachuu diduu isaanii maatiin beeksiisaniiru. Maatiin isaan dubbisuuf gara mana hidhaa Qilinxoo wayita deemaaniitti gadi bahanii dubbisuu akka didaan maatiin hidhamtootaa Sagalee Amerikaa sagantaa Afaan Oromootti himaniiru. Bulchiinsi mana hidhichaa Televizhiinii hidhamtoonni duraan daawwachaa turan ji’a ...

Read More »