Abbaan Alangaa Federaalaa Mirgi Wabii Obboo Baqqalaa Garbaa akka hin kabajamne morme

Manni Murtii Federaalaa Itti-Aanaa hogganaan Paartii Kongirasii Federalawa Oromoo obboo Baqqalaa Garbaa yakka idileen akka himataman erga murteesse guyyoota muraasa lakkofsiseera. Yakki Idilee akka ittin himataman jedhame kun mirga wabii kan ittisu waan hin taaneef garaa abukatoonni isaaniin mirgaa wabii obboo Baqqalaa akka kabajamuuf mana murtiichaa gaafataniiru. Abbaan Alangaa Federaalaa gamasatiin,mirga wabii obboo Baqqalaa Garbaa akka hin kabajamneef mormeeera Abbaan ...

Read More »

Qondaltoonni Mootummaa Malanmaltummaan shakkamanii hidhaman mana murtii Federaalaatti dhiyaataniiru.

Qondaltoota mootummaa olaanoo,Daldaltoot fi faddaaltonni malaanmaltummaan shakkaman 34 ol to’aannoo jala oolfaamuu isaanii miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru Namoonni malanmaltummaan shakkamanii mana murtii Federaalaatti dhiyaatan kunniin sadarkaa hoggansaa gadi aanaa irra kan turanii fi hojjattoota warshaalee shukkaraa akka ta’an mirkana’eera. Qondaltoonni mootummaan malanmaltummaan shakkamanii hidhaman kanniin keessa Ministirri yookan Ministiir Dee’eetaan tokkolee kan jire yoo ta’u, mana murtiitti kan dhiyaatan hunduu sadarkaa ...

Read More »

Naannoo Amaaraatti Dhibeen Haqqee fi Garaa Kaasaa babal’ataa akka jiru himame

Naannoo Amaaraatti Aanaalee 35 keessatti dhukkubni Haqqee fi Garaa Kaasaa akka babal’ate himameera Namoonni 15 weeraara dhukkuba haqqee fi Garaa Kaasaan qabamanii Hospitaala Addis Alam Magaalaa Bahaar-Daar jiruutti waldhanamaa akka jiran beekameera Aanaalee naanniichaa 35 keessatti namoonni kuma tokko fi 229 weeraara dhibee Garaa Kaasaa fi Haqqee kanan qabamanii akka jiran Biiroon Eggumsa Fayyaa Naannoo Amaaraa miidiyaalee mootummaatti himeera Weeraarri ...

Read More »

Walitti Bu’iinsi Jirattoota Godina Gujii fi Kooree akka itti fufe himameera.

Walitti bu’iinsi jirattoota godina Gujii fi Kooree Adoleessa 16 bara 2009 sababa saamicha beeldootan jalqabe cimee akka itti fufe himameera. Walitti bu’iinsa kanan hanga ammatti gamalamanuu namoonni 13 ol akka ajjeeffaman gabaafameera/ Sababni walitti bu’iinsa kana saamicha beeladoota yaa jedhamuu malee tikoonni mootummaa waayyaannee ummataa Oromoo fi Sumaalee walitti buusuuf tattafaacha turan waan hin milkoofne amma immoo saba Kooree wajjiin ...

Read More »

Magaala Finfinnee Kutaa Bulchiinsa Nifaas-Silk Laaftootti Hogganaa Aanaa 10n kan ture dargaggoo Ayyaalaa Baayyaannaa darara guddaa mana hidhaatti irra gaheen du’aan Addunyaa kanarraa boqate

Dargaggoo Ayyaalaa Bayyaanaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas-Silk laaftootti hogganaa ganda 10 ture. Dargaggoo Ayyaalaa Bayyaanaa Saboonaa fi nama gidiraa saba isaa irra gahuu calliisee ilaallu hin barbaannee fi hojii isaatti cimaa ta’e akka ture himameera. Tikoonni Mootummmaa Itoophiyaa qajeelfamoota,Murtii fi Haala Nagaa qondaltoonni mootummaa Magaalaa Finfinnee fi Naannoo Oromiyaa mastar pilaanii Godina addaa Oromiyaa fi Finfinnee ilaalchisuuun walgahii ...

Read More »

Weerarri Ilbiisa geerrii haala amma jiruun kan itti fufu yoo ta’e biyyoota baha Afrikaatti hanqinna midhaan nyaata fiduu akka danda’u shakkameera

Biyyoota Baha Afriikaatti weraarri Ilbiisa Geerrii haala amma jirun kan itti fufu yoo ta’e hanqina midhaan nyaata uumuu akka danda’u Dhaabbanni Nyaataa fi Qonna Addunyaa FAOn tamsaa’inna ilbiisaa kanaa fi furmaata isaa ilaalchisuun ogeessota biyyoota Baha Afriikaa wajjiin magaala Finfinneetti marii tasifamee irrati beeksiseeraa. Weraarri ilbiisa kana akka lakkofsa warra faranjootaa bara 2017 biyyoota bahaa Afriikaa muraasa keessatti mul’ate hatattamaan ...

Read More »

Misoomni Naannoo Amaaraa hanqina dhiyeessi Humna Ibsaa wajjiin walqabatee duubaatti akka hafe gabaafameera.

Naannoo Amaaraatti pirojektoonni birri biiliyoona 6 fi miiliyoonni 9 ijaaraman 197 sababa hanqina dhiyeessi humna ibsaa wajjiin walqabatee hojii jalqabuu akka hin dandeenye himameera. Pirojektoonni kunniin osoo hojii jalqabanii namoota kuma 18 oliif carraa hojii akka uumaan Komishiniin Invastimantii naannoo Amaaraa beeksiseera. Komishinichaatti Abbaan Adeemsa hojii Poromoshiinii fi Qunnamitti Ummataa obboo Yiheeneew Alam gaazexxaa Ripportaaritti akka himanitti, hanqinni dhiyeesa humna ...

Read More »

Mormiin Tilmaama Gibira itti fufeera.

Mormiin gabaa lagachuu magaala seena -qabeetti Amboo fi naannoo ishee akkasumas Walisootti jalqabee kun yeroo amma guutuu Oromiyaa waligahuu bira darbuun sadarkaa biyyaatti babalachaa akka jiruu gabaasin ibisaa jiru. Mormiin gabaa lagachuukun magaalkoota gurguddoo naannoo Oromiyaaa hanga magaaloota xixiqoo gandoota baadiyaa keessa jiraanitti walgahaa akka jiru maddeen oduu gabaasaniiru Mormiin gabaa lagachuu magaaloota Oromiyaa keessatti bifa adda ta’een jalqabame kun ...

Read More »

Sirnii bittaa iyoophiyaa Malaanmaltummaadhan walqabatee Qondaltoo Mootummaa fii Daldaltoota 30 ol to’aannoo jala akka oolche dubbataa jira.

Minstirri Dhimmoota Komunikeshinii sirnichaa Doktoor Nagarii leencoo miidiyaaleetti jaraat akka himaniti// Tarkaniiffi Qondaltoota Mootummaa Olaanoo fi Daldaltoota malaanmaltummaa shakkaman to’aannoo jala oolchuu kun qorannoo fi hordoffii yeroo dheeraan booda akka ta’eedhaa. Qondaaltonni kun Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Itoophiyaa, Koorporeeshinii Shukkaaraa, Ministeera Maallaqaa fi Walta’umsa Diinagdee, Abbaa Taayitaa Daandiiwwan magaalaa Finfinnee fi Dhaabbilee mootummaa keessa hojjechaa kan turan hadubbatamuu malee eenyummaan isaani ...

Read More »

Mormiin Tilmaama Galii Gibira Guyyaa magaaloota Oromiyaa keessatti jalqabame babal’atee akka itti fufe himameera.

Tilmaama gibiraa galii guyyaa mootummaa daldaltoota irratti fe’ee galii argatanii wajjiin kan wal hin simnee fi humna ol waan ta’eef daldaltoonni biyyaatti tarkaniiffii mootummaa kana mormaa jiru Mormiin kun bifa adda addaa kan itti fufe yoo ta’u magaaloota naannoo Oromiyaa keessatti manneen daldala cufuu fi gabaa lagachuun cimee itti fufeera. Mormiin manneen daldalaa Cufuu fi gabaa lagachuu kun qabsoo Ummata ...

Read More »