Guyyoonni Mootummaan Saawud Arabiyaa lammiileen Biyyoota Alaa eyyama jireenya hin qabne akka bahaniif kaa’e xummuramuus lammiileen Itoophiyaa baay’een gara biyyaatti akka hin deebine mootummaan beeksiseera.

Mootummaan Saawud Arabiyaa lammiileen biyyoota alaa eyyama jireenya hin qabne guyyoota 90 keessatti biyyaatti gadi dhiisanii akka bahaan labsuun kan yaadatamudha. Guyyoonni mootummaan biyyaatti labse kun waxabajjii 17 bara 2009 kan xumurame ta’uus, lakkofsi lammiileen Itoophiyaa gara biyyaatti deebi’aanii baay’ee xiqqaa akka ta’e ministirri dhimmoota Kominikeshiinii mootummaa Dr Nagarii Leencoo himaniiru Hanga torbee darbeetti Lammiileen Itoophiyaa gara biyyaatti deebi’uuf sanada ...

Read More »

Naannoo Somaalee Godina Doolootti ji’a Waxabajjii qofatti daa’immaan 67 hanqina nyaataan akka du’aan himameera

Naannoo Somaalee Godina Doolootti hanqinni midhaan nyaataa sadarkaa olaanaa irra akka jiru dhaabbanni Mit- Mootummaa Meedisiin Saniis Fironteers (MSF) beeksiseera. Dhaabbanni MSF naanniichaatti hojiilee misooma hawaasummaa adda addaa waggoota kurnaan darbaniif hojjachaa tureera. Waggoota kurnaan darbaan keessatti hanqinni midhaan nyaataa daa’immaan mudate yeroo jalqabatiif sadarkaa olaanaa irra akka gahee gorsituun nyaataa MSF Saskia van der Kam himaniiru. Dhaabbatichi Ministeera Eggumsa ...

Read More »

Paartiin Itoophiyaa bitaa jiruu Heera Mootummaa fi Dhimma Hidhamtoota Siyaasa irratti marii gochuu akka hinbarbaanne Ibseera.

Biyyaatti rakkoo Siyaasa mudate keessaa baasuuf ADWUI paartiilee mormitoota wajjiin dhimmoota adda addaa irratti akka mari’atu beeksisuun isaa ni yaadatama. Ajandaa marii qopheessuuf partiileen siyaasa marsaalee gara garaan mari’achaa kan turan yoo ta’u, paartiileen mormitoota tokko tokkoo immoo marii marsalee muraasa irratti erga hirmatanii booda keessaa bahaniiru Partiileen moritoota miseensoota fi deeggartoota baay’ee qaban kan akka Madraak ADWUI haalduree isaan ...

Read More »

Jirattoonni naannoo Sumaalee balaa hongeef Saaxilamaan beela, dhibee karaa kaasaa fi haqqeen rakkachaa akka jiran himameera.

Mootummaan Itoophiyaa Guddinni fi misoomni biyyaatti qofa hawaasa addunyaa biraatti beeksisuuf tattaafachuu malee lammiileen balaa hongeen rakkachaa akka jiran akka beekamu hin barbaadu jedhameera. Dhiyeessi gargaarsaa lammiileen balaa hongeef saaxilamaniif dhiyaatu ji’a dhufu gutumaan gutuutti dhumuu akka danda’u dhaabbileen gargaarsa himaa turaniiru. Waggoota darbaan mootummaa fi dhaabbileen gargaarsa balaa hongee damadamachuuf yaalaa akka turaniis himameera. Gargaarsi lammiileef dhiyaata jiru ji’a ...

Read More »

Ijaarsa manneen Jireenya wal wajjiiniif hanqina maallaqaa waan mudateef bajeenni akka hin ramadamne himameera

Ijaarsi manneen Jireenya wal wajjiinii yookan Kondominiyeemii bara 1996 erga jalqabe booda waggoota 13n darbaniif hanga jedhameen ta’uu baatuus itti fufeera. Mootummaan Itoophiyaa waggoota shanan karoora Guddinaa fi Tiraansformeshiinii Marsaa lammaffaa keessa manneen jireenya wal wajjiinii kuma700 fi kuma 50 ijaaruuf karoorfateera. Amma garuu hanqina maallaqaa irra kan ka’e karoorri ijaarsa manneen kun akka harkifate himameera. Mootummaan hanqina maallaqaa waan ...

Read More »

Hojiin galii guyyaa daldaltootaa tilmaamuu jalqabame mormii guddaa fi tasgabbiin akka dhabamu gocha jira jedhame.

Ergamtoonni mootummaa akka tasaa galii guyyaa daldaltoota tilmaamuuf bobbafaman namoota meeshaalee bitaan osoo hin hafne burjajjeessaa akka jiran maddeen oduu ESATitti himaniiru. Ergamtoonni Mootummaa kunniin bakka gurgurtaa daldaltootaatti argamuun meeshaa jiru tilamaamuun kaffaltii ashuura murteessu jedhameera. Namoonni kunniin paartii biyyaatti bulchaa jirutti dhiyeenya kan qabanii fi Saba tokko qofa fayyaduuf kan ergaman akka ta’es maddeen oduu himaniiru. Daldaltoota fayyaduu barbaadan ...

Read More »

Abbaan Alangaa Federaalaa Iyyaannoo Dr Maraaraa Guddinaa irratti mormii dhiheesun isaa beekame.

Abukatoonni Dr Maraaraa Guddinaa himaannaan isaan irratti dhiyaate kan miidiyaalee ESAT fi OMN irraa adda bahee akka ilaallamuuf mana murtii bareeffaman ergaa gaafatanii booda Abbaan Alangaa Federaalaa mormii isaa barreeffamaan Gaafa kibxaata mana murtiif dhiyeesseera. Abbaan Alangaa Federaalaa Himaannaan Dr Maraaraa Guddinaa yakka shororkeessuummaa Miidiyaaleen lamaan ittiin himatamaniirra adda bahee kophaatti ilaallamuu hin qabu jechuun mormeera. Dr Maraaraa Guddinaa dhaabbilee ...

Read More »

Jijjiiramni Qilleensaa Oomisha Bunaa Itoophiyaa irratti miidhaa akka fide himameera

Itoophiyaa madda gosa bunaa Arabikaa jedhamuun kan beekamtu yoo ta’u,balaan jijjiiramni qilleensaa buna irratti qaqqabsiisaa jiru kun miidhaa Oomishaa Wayiinii biyyaa faransaay irra gahe wajjiin akka walfakkatu madii oduu The Guardian gabaaseera Biqiltuu bunaa gara naannoo baddaa qilleensa qorraa qabuutti babal’isuun Oomishitummaa dabaluu fi balaa jijjiiramni qilleensaan irra gahu hambisuuf akka gargaaru qorannoon kun mul’iseera. Addunyaa irratti Oomishni Bunaa fi ...

Read More »

Daqiiqaa tokko keessatti namoonni 20 akka baqataa ta’an Dhaabbanni Mootummoota Gamtomaanii Beeksise.

Waggoota 20n darbaan keessa lakkofsi namoota biyyaaf jireenya isaanii irraa buqqa’aani dachaan akka dabale Dhaabbanni Koolu Galtoota Addunyaa beeksiseera. Lakkofsi namoota humnaan buqqa’an akka lakkofsa warra faranjootaa bara 1997 miiliyoona 33.9 ture bara 2016tti gara miiliyoona 65,6 tti akka ol guddate dhaabbatichi himeera. Waggoota kudhaniin duraa namoota 160 keessa namni tokko humnaan kan buqqa’u yoo ta’u, amma garuu namoota 113 ...

Read More »

Abbaan Alangaa Federaalaa namoota 35 balaa Shororkeessummaa qaqqabsiisuuf yaalaan ittiin jedhe himateera.

Abbaan Alangaa Mootummaa Itoophiyaa namoota 35 Godinaalee Kaabaa fi Kibba Gondaritti meeshaa waaraanaa hidhachuun balaa shororkeessummaa qaqqabsiisuuf yaalaniiru ittiin jedhe akka himate miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Akka himaannaa abbaa Alangaa mul’isuutti, namoonni 35n kunniin miseensoota Arbanyooch Ginboot Sabaat turan Himatamtoonni kunniin xumura bara 2008 hanga jalqaba 2009tti meeshaa waaraanaa hidhachuun hoggantoota gariichaa Ameerikaa, Jarmanii, Siwiidinii fi Eertiraa jiraatan irrraa Birrii kuma ...

Read More »