Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Amaaraatti qonnaan Bultoonni sababa ijaarsa Warshaa Shukkaraa Xaanaa Balasiin lafa isaaniirra buqqa’aan lafti biraa akka hin kennamneef himame.

Naannoo Amaaraattti Qonnaan Bultoonni 213 Sababa ijaarsa Warshaa Shukkaraa Xaanaa Balasiin lafa isaanirra buqqa’aan keessa qonnaan bultoota 11 qofaf lafti jijjiiradhan akka kennameef miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Koorpereshiniin Shukkaraa Itoophiyaa gamasatiin, qonnaan bultoota sababa ijaarsa warshaa kanan lafa isaan irra buqqa’aan beenyaan kennamuuf qabu hundaaf kaffaluu isaa beeksiseera. Koorpereshiniich qonnaan bultootaaf beenyaa akka kenne himus qonnaan bultoonni 36 beenyaan hin argane ...

Read More »

Addi Bilisummaa Biyyaaleessa Ogaadeen fi Arbanyooch Ginboota Sabaat wajjiin hojjachuuf waliigalaniiru

Rakkoolee Siyaasaa , Diinagdee fi Hawaasummaa lammiilee Itoophiyaa irra gaha jiru furuuf wajjiin qabsa’uuf akkasumas humnoota jijjiirama Itoophiyaa biroo wajjiin qindominaan hojjachuuf waliigaltee irra akka gahan ibsa basaniin himaniiru Addi Bilisummaa Biyyaleessa Ogaadeen fi Arbanyooch Ginboot sabaat marii guyyoota sadiif Firankfart Jarmaaniitti mari’ataniin haala yeroo Itoophiyaan keessa jirtu gadi fageenyaan akka ilaalan ibsa gareen lamman wajjiin basan irrati himaniiru Mootummaan ...

Read More »

Manni Murtii sirnaa bittaa itoophiyaa Namoota 23 garee shororkeessaa Al-Shebaab fi Alqaayida wajjiin hidhata qabu jedhe hidha hanga waggaa 15n akka adabaman itti murteesseera.

Himatamtoonni manni murtichaa hidhaa waggaa 3 hanga 15 itti murteesse kunniin 1 ffaa Ismaa’el Baqqalaa 2ffaa Sulxaan Ahmad 3 ffaa Ansuu Abduu Kadiriin dabalatee namoota 23akka ta’an miidiyaaleen gabaasaniiru. Himaannaan Abbaa Alangaa akka mul’isutti himatamtoonni kunniin bara 2002 hanga 2006tti magaaloota akka Walisoo, Walqixxee, Jimmaa, Baddallee, Kamisee , Finfinnee fi iddoowwan biyyattii adda addatti gibirri kaffalamuu hin qabu jechuun ummata ...

Read More »

Jiraattonni Magaalaa Burraayyuu bishaan dhugaatii qulqulluu dhabuun rakkachaa jiru.

Jiraattoonni magaalaa Burraayyuu bishaan dhugaatii qulqulluu argachuu waan hin dandenyeef bishaan boollaa fi lagaa qulqullina hin qabne dhuguuf akka dirqaman himaniiru. Dhiyeessi bishaan dhugaatii qulqulluu waan hin jireef bishaan lagaa fi boollatti fayyadamun rakkoo fayyaaf akka isaan saaxile jiraattoonni magaalaatti dubbataniiru. Pirojektiin bishaan dhugaatii Sagantaa WaSH jedhamun jalqabame rakkoo jiraattoota ni fura jedhame kan abdatame ta’uus, hordoffii fi to’aannoo gahaan ...

Read More »

Dr Maraaraa Guddinaa himannaan ittin himataman irra bilisa bahuun hatattamaan gadi dhifamu akka qaban Parlaamaan Gamtaan Awurooppaa gaafateera.

Parlaamaan Gamtaa Awurooppaa dhimma Itoophiyaa yeroo ilaalchisuun ibsa baaseen namoonni mormii ummata Oromoo wajjiin walqabate hidhaman hatattamaan akka gadi dhifaman gaafateera. Yakkii ajjeechaa lammiilee nagaa loltoota mootummaan raawwatame qaama walabaan akka qulqulleeffamu Parlaamaan Gamtichaa irra deebiin gaafateera Dr Maraaraa Guddinaa affeera miseensoota parlaamaa Gamtaa Awurooppaan irratti argaman gara biyyaatti wayita deebi’aan qabamanii hidhamun isaanii ni yaadatama. Himannaan abbaa Alangaa Dr ...

Read More »

Keeniyaatti hoggantoonni Bulchiinsa Sambuura Itoophiyaa dawwaachuun isaanii qabeenya Ummataa mancaasudha jechuun Bulchitoonni ol’aannoon mormaniiru.

Jilli Bulchiinsa Sambuura Itoophiyaa guyyoota sadeetiif daawwachuuf bajeeta dolaarii kuma 58 yookan immoo Shilingii Keeniyaa miiliyoona jaha akka ramadan Gaazeexxaan Biyyaatti The Star jedhamu gabaaseera. Miseensoonni jila kana hoggansa adda adda irra kan walitti dhufan yoo ta’u, dawwaannaa isaanii kanan guyyoota lamaaf Mana marii waldalee daladala Itoophiyaatti leenjii ni hordofu jedhameera. Miseensoonni jila kana leenjii guyyoota lama malee Mana marii ...

Read More »

Mootummaan Biiriteen Koonfaransii magaalaa Landanitti nageenya Soomaaliyaa irratti waa’ee Andargaachoo Tsiggee akka mari’atan Dhaabbanni mirga namoomaa Biyyaatti gaafateera.

Koonfaransiin addunyaa magaalaa Landanitti dhimma nageenya Somaaliyaarratti mari’atu kana irratti Ministirri Muummee Itoophiyaa Obboo Hayilamariyaam Dassaleeny hirmaacha jiru. Obboo Hayilamariyaam koonfiransii kana madiitti Ministirra muummee fi Ministira Dhimma Alaa Biiriteen wajjiin ni mari’atu jedhame eegama. Qondaltoonni Mootummaa Biiriteen kan Itoophiyaa wajjiin haala Andargaachoo Tsiggee mana hidhaa keessa gadi dhiifamuu danda’u irratti akka mari’atan dhaabbanni Mirgaa Namoomaa Biyyaatti waa’ee dhimma Andargaachoo ...

Read More »

Weeraarri Raammoo Geerrii Masii Qnnaan Bltoota irratti miidhaa qaqqabsisaa akka jiru himame.

Weeraarrii raammoo Geerrii ji’a Bitootessaa irra jalqabee Oomisha qonnaa bultoota naannoolee Oromiyaa fi Ummattoota Kibbaa miidhaa akka jiru himameera. Weeraarri kun godinaalee Oromiyaa Afur, kan naannoo Ummattoota Kibbaa 12 fi Godina naannoo Gaambeellaa tokkotti akka mul’ate Ministeera Qonnaa fi Qabeenya Uumaamaa beeksiiseera. Weeraarri raammoo Geerrii jedhamuu kun ji’a Guraandhala keessa Naannoo Sabaa fi Sablammoota Uummattoota Kibbaa Godina Shakkaa Aanaa Yakkii ...

Read More »

Lammileen Itioophiyaa eyyama jireeenyaa malee Saawud Arabiyaa jiraatan keessa kan sanada imalaa fudhatan kuma 23 qofa akka ta’an mootummaan Itoophiyaa beeksiiseera.

Mootummaan Saawud Arabiyaa lammilee biyya alaa eyyama jireenyaa fi hojii hin qabne guyyoota 90 keessatti biyyaatti gadi dhiisaanii akka bahan labsuun kan yaadatamudha. Labsii mootummaan biyyaatti lammiileen biyyoota alaa kamuu eyyama jireenya hin qabne biyyaatti akka bahaniif labse kanan lammiileen Itoophiyaa baay’ee akka miidhu himameera. Lammiileen Itoophiyaa eyyama jireenyaa malee Saawud Arabiyaa keessa jiraatan lakkofsi isaanii kuma 400tti akka tilmaamamu ...

Read More »

Paartiin Kongrasii Federalaawa Oromoo fi Dhaabbanni Dimokirasummaa Ummata Geedi’oo Gabaasa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa akka hin fudhane beeksisaniiru

Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gabaasa mana marii bakka bu’oota Ummataaf Bitoteessa 10 bara 2009 dhiyeesse Kongrasiin Federalaawa Oromoo fi Dhaabbanni Dimokirasummaa Ummata Geedi’oo akka hin fudhane beeksiisaniiru. Manni Marii Bakka Bu’oota Ummataa akkuma barame yaada Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa deeggaree raggasuun akka isa gaddisiise Kongrasiin Federalaawa Oromoo ibsa baaseen beeksiiseera. Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa qaama mootummaa waan ta’eef bilisummaa gabaasa ...

Read More »