Interpirayiziin Geejjibaa fi Lojistikisii Gaalaanaa Itoophiyaa Sababa hanqina sharafa alaatiin hanga karoorfateen meeshaalee alaa galan geejjebsiisuu akka hin dandeenye beeksiiseera

Interpirayiziin Geejjiiba fi Lojistikisii Gaalaanaa Itoophiyaa sababa hanqina sharafa alaa biyyaatti mudateen ji’oota saglan darban meeshaalee alaa gara biyyaa keessa galan hanga karorfateen geejjeebsiisuu akka hin dandeenye beeksiiseera. Daldaltoonni meeshaalee biyyaa alaatii fidaan sharafa biyyaa alaa gahaa waan hin arganeef fi dameen Lojistiksii addunyaa laafaa waan dhufeef hanga karorfame raawwachuu akka hin dandeenye Interpirayiziichi gabaasa dhiyeesseen beeksiseera Interpirayiziin kun ji’oota ...

Read More »

Warshaa Shukkaaraa Arjoo Dhidheessaa Oomisha dhaabuu isaa gaabafame.

Warshaan Shukkaaraa Arjoo-Dhidheessaa ijaarsi misooma jallisii xumuramuu waan hin dandenyeef hanqina shonkooraa irra kan ka’e oomisha akka dhaabee miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Warshaan kun bara 2007 oomisha kan jalqabe yoo ta’u, bara kana garuu ji’oota lamaaf qofaf shukkaara oomishee akka ture himameera. Ijaarsi misooma jallisii oomishaa shankooraa warshichaa waan harkifateef lagaa bishaan ujummoon harkisuun itti fayyadamuun akka furmaataatti fudhatamus rakkoo humna ...

Read More »

Loltoonni Itoophiyaa fi Keeniyaa Sumaliyaatti bobba’aanii jiraan lammiilee nagaa irratti tarkaniiffii humna olii akka fudhatan Dhaabbaanni Gargaarsa tokko gabaasa baaseen beeksiiseera.

Daangaa Itoophiyaa fi Sumaliyaattii Liyyuu Pooliisiin horsiisee bultoota Sumaalee irratti dhiittaa mirga namoomaa raawwachaa akka jiru Raadiyoon Sagaleen Amerikaa sagantaan Afaan Sumaalee gabaasa dhaabbaticha waabeffachuun gabaaseera. loltoonni mootummaa Itoophiyaa dubartoota humnaan gudeedu dabalatee miidhaa qaama hir’isuu akka raawwatan gabaafameera Naannoo daangaa Itoophiyaa fi Sumaliiyaa irra kan buqqa’ee namni Mohammaad Muktaar jedhamu obboleettiin isaa hangafiin Ruuqiiyaa jedhamtu ji’oota 15 dura liyyuu ...

Read More »

Naannoo Gambeellaatti Abbootiin Qabeenyaa Invastimantii qonnaa irratti bobba’an 260 ol mootummaan naanniicha eyyama invastimantii isaanii waliigaltee tokko malee akka jala haqe himaniiru

Naannoo Gambeellaatti lafa abbaa qabeenya tokko kenname kan biraa akka ragaatti qabsisee maallaqa ittin liqeeffachaa turuun waan beekameef, dhimmii kun hanga qulqulleeffamuutti abootiin qabeenya hojii isaanii akka adda kutan ajajamuun waggaa tokko ol akka turan kunniin himaniiru. Mootummaan dhimma kana qoratee erga xumure booda gara hojiitti deebi’uuf abdiin eegaa turaniis mootummaan naannoo Gambeellaa waliigalteen abbootii qabeenyaa 269 akka hafu guchuun ...

Read More »

Kampaanii Ingiliizii Kaafaa Miniraal Naannoo Oromiyaatti Albuudaa Sookkoo oomishuuf qophii irra jiru taaksii birrii miiliyoona 30 ol mootummaa irra akka deebifate beeksiiseera

Kaampaanii Kaafaa Miniraal Godina Wallaaggaa Lixaa ganda Tulluu Qaapiitti Albuuda Sookkoo Omishuuf kaampaanii biraa irra wayita fudhatu seeraan ala taaksii akka kaffalu taasifame jechuun komii dhiyeeffate ture. Abbaan Taayitaa Galiiwwaan fi Gumuruukii Itoophiyaa birrii miiliyoona 73 seeraan ala akka kaffaluu waan dirqisifameef maallaqni kun akka deebi’uuf gaafacha tureera. Kampaaniich tibbaanna Oomisha Albuuda Sookkoo jalqabuuf qophii irra wayita jiruutti mootummaan Itoophiyaa ...

Read More »

Itoophiyaatti Lakkofsii Namoota Gargaarsii Hatattamaa isaan barbaachisu Miliyoona Lamaan akka Dabale himameera

Itoophiyaatti sababa hongee cimaa mudate wajjiin walqabatee lakkofsi namoota gargaarsa midhaan nyaata isaan barbaachisu miliyoona laman akka dabale himameera. Haaluma kanan lakkofsi lammiilee biyyaatti gagaarsa midhaan nyaata hatattamaa isaan barbaachisu gara miiliyoona 7.78 akka ol guddate Komishinariin Qajeelcha hojii Yaaddoo Biyyaaleessa Mitikkuu Kaasaa Sagalee Amerikaa Sagantaa Afaan Amariffaatti himaniiru. Namoota bifaa haaraan gargaarsa midhaan nyaata isaan barbaachisu miiliyoona lama keessa ...

Read More »

Komishinaariin Mirga Namoomaa Mootummoota Gamtomaanii Itoophiyaa Daawwachuuf akka ta’e himameeera.

Komishinaariin Mirga Namoomaa Mootummoota Gamtomaanii Zayiid Raadii Al-Huseen torbee dhufu keessa Itoophiyaa akka daawwatan komishiniichi ibsa baaseen beeksiiseera. Mormii Ummata Oromoo waggaa tokko oliif ture wajjiin walqabatee loltoonni mootummaa tarkaniiffii humna ol fayyadamuun lammiilee nagaa ajjeessan jechuun komishinaariich balaleeffachaa turaniiru. Ajjeecha fi dhiittaa mirgaa namoomaa loltoonni mootummaa raawwatan kun qaama bilisaan akka qulqulleeffamu Komishiniin Mirga Namoomaa Mootummoota Gamtomaanii gaafacha tureera. ...

Read More »

Kaampaaniin biyyaa Ingliizii naannoo Oromiyaa Oomisha Albuuda Sookkoo etyma invastimantii fudhate tokko namoota baay’ee qa’ee isaaniirra buqqisuun bakka bira qubachiisuuf kophiirra akka jiru beeksiiseera.

Kampaaniin biyyaa Ingliizii Kaafaa Miniraal jedhamu waliigaltee waggaa tokkoon dura mootummaa wajjiin mallatteesseen Oomisha albuuda Sookoo irratti bobba’uuf qophii xunureera. Kampaaniich naannoo Oromiyaa Godina Wallaaggaa Lixaa ganda Tulluu Qaabiitti lafa bali’aa Oomisha Sookkootiif waggoota 20f fudhateera. Pirojektiin Oomisha Sookkoo kun ji’oota muraasa dhufan keessa akka jalqabamu kampaaniich beeksiiseera. Namoota baay’ee lafa kampaaniichaaf kenname kana irra jiraatan bakka biraatti qubachiisuuf mootummaa ...

Read More »

Himaannaa deeggarsa Imbaasii Itoophiyaa Amerikaa jiruutiin ESAT irratti dhiyaate mani murtii magaala Aleksandiriiyaa kuffiseera.

Namoonni fi qaamooleen Imbaasiin Itoophiyaa Washington Dc jiru maallaqaan gargaaru manneen murtii Amerikaa irratti dhaabbilee lammiilee Itoophiyaa fi namoota dhunfaa himaachuu itti fufaniiru. Himaannaa Darkitaarii ESAT duraanii Na’aamiin Zallaqaa fi gaazeexxeessa Kasaahuun Yilmaa irratti dhiyaate manni murtii magaalaa Aleksandiriiyaa jalqaba torbe kanaatti fudhatama hin qabu jechuun murteesseera. Himaannaan Imbaasiin Itoophiyaa Washington DC jiru aktivistoota Itoophiyaa magaalaatti irratti dhiyeesse ture kanan ...

Read More »

Mootummaan Itoophiyaa Namoota maatiin isaanii loltoota mootummaan jala ajjeeffaman galma’aanii beenya akka argataniif kakasuun akka jalqabame dhaga’ameera

Mormii Ummataa wajjiin walqabatee bakka tokko tokkootti loltoonni mootummaa tarkaniiffii humna oliitti fayyadamuun namoota nagaa akka ajjeessan Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa baaseen beeksiisuun isaa ni yaadatama. Komishiniichi humnoonni mootummaa tarkaniiffii seeraa oliitti fayyadamuun namoota ajjeessani seeraatti akka dhiyaataniis hubachiiseera. Mootummaan ajajoota loltoota mootummaa fi pooliisii federaalaa yakkaa ajjeecha kana raawwatan seeraan akka hin gaafatamneefi yakka kanarra bilisa gochuun hoggantoota ...

Read More »