Baankiin Biyyaalessaa Itoophiyaa liqii Abbootii Qabeenyaa Oomisha qonnaa irratti bobba’aniif kennamu dhaabuusaa

himame. Baankiin Biyyaalessaa Itoophiyaa abbootii qabeenyaa Oomisha damee qonnaa irratti bobba’aniif liqiin akka hin kennamne qajeelfamni baase abbootii qabeenyaa maallaqa liqeeffachuuf qophiirra jiran akka miidhu himameera. Baankichi ji’a tokkoon dura abbootiin qabeenyaa liqii barbaadan gaaffii isaanii Baankii Misooma Itoophiyaaf dhiyeessuu akka danda’an beeksisuun isaa kan yaadatamuudha. Haa ta’u malee, abbootiin qabeenyaa baay’een liqii gaafatanii eegaa turan tarkaanfii fudhatameen rakkoon irra ...

Read More »

Manni Murtii Olaanaa Federaalaa Gaazexeessaa Geetaachoo Shifarraaw hidhaa waggaa 1 fi ji’a 6 itti murteessuun himame.

Gaazexeessaa Getaachoo Shifarraaw qopheessaa olaanaa Gaazexaa Nagaraa- Itoophiyaa jedhamu yoo ta’u, mudde 15 bara 2008 jalqabee mana hidhaa akka jiru ni beekama. Abbaan Gaazexeessaa Getaachoo Shifarraaw ragaalee adda addaa miseensota paartii Samaayaawwii irraa walitti qabuun dhaabbata Televizhiinii ”ESAT” jedhamuu fi hoggantoota Arbanyooch Ginboot sabaattiif kennaa ture ittiin jechuun yakka shororkeessummaan himateera. \ Gaazexeessaa Getaachoon mormii yeroo dheeraan booda himaannaa yakka ...

Read More »

Ijiptitti Haleellaa hordoftoota Amantii Kiristaanaa irratti raawwatameen namoonni 28 ajjeefaman.

Ijiptitti haleellaa konkolataa hordoftoota Amantii kiristaanaa fe’ee deemu irratti raawwatameen namoonni 28 wayita ajjeeffaman 25 immoo akka madaa’an BBC gabaaseera. Haleellaan kun kan raawwatame hordoftoonni Amantii Kiristaanaa sirna kadhannaatiif gara bataskaana biraa deemaa osoo jiranii ti jedhameera. Haleellaan Suukanneessaan magaalaa guddoo biyyattii Kaayiroo irraa fageenya kiilo meetira 250 irratti namoota meeshaa waraanaa hidhataniin akka raawwatame gabaafameera. Haleellaa kana ilaalchise qaamni ...

Read More »

Lammiileen saba Tigraay Naannoo Affaar keessa jiraatan Gaaffii Aanaan Addaa akka isaaniif hundeeffamu gaafataniin Aanaa Ab-aalaa gara naannoo Tigraayiitti dangeeessuuf yaala akka jiran himameera.

Gaaffiin Aanaan Addaa akka isaaniif hundeeffamuuf lammileen saba Tigraay naannoo Affaar keessa jiraatan dhiyeessan Mana Marii Federeshiiniin fudhatama akka dhabe gaazexxaan Ripportaar jedhamu gabaaseera. Dhalattoonni Saba Tigraay Bulchiinsa Naannoo Affaar keessa jiraatan Aanaan addaa akka isaaniif hundeeffamuuf gaaffii isaanii mana marii naannichaaf dhiyeessanii fudhatama akka dhabe kan yaadatamudha Gaaffiin dhugaa jiru garuu aanaa addaa akka isaaniif hundeeffamu gaafachuun yeroo hundeeffamni ...

Read More »

Abbaan Taayitaa Galiiwwanii fi Guumruukii Itoophiyaa Galii hanga amma waliitti qabuuf karoorfate keessa birrii biiliyoona 20n hanqina akka qabu beekameera

Abbaan Taayitaa Galiiwwanii fi Guumruukaa Ityoophiyaa maallaqaa galii waggaa kana keessa birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 73 ol waliitti qabuuf akka karoorfate himameera. Abbaan Taayitichaa ji’oota kudhan keessatti birrii biiliyoonaa 100 fi biiliyoona 40 walitti qabuuf karoorfate ture. Daayreektarri olaanaa abbaa taayitichaa obbo Kabbadaa Caanneen gabaasa dhiyeessaniin ji’oota kurnaan darban keessa galiin walitti qabu danda’ame birri biiliyoona 100 fi biiliyoona ...

Read More »

Itoophiyaatti lakkofsi lammiilee gargaarsa midhaan nyaata hatattamaa barbaadan dabaluu akka danda’u gabaafameera.

Balaa hongee Itoophiyaa mudateen lakkofsi namoota gargaarsa midhaan nyaata hatattamaa barbachiisu dabalu akka danda’u gabaafameera. Mootummaa Itoophiyaa lakkofsi namoota gargaarsa midhaan nyaata hatattamaa isaan barbachisu miiliyoona 7 fi kuma 700 akka ta’e dhiyeenya beeksiisuun ni yaadatama. Balaa hongee kanan Beelladoonni mana baay’een kan du’aan yoo ta’u, roobni yeroo amma roobaa jirus amansiisaa miti jedhameera. Gargaarsa midhaan nyaata yeroo ammaa dhiyaachaa ...

Read More »

Manni Murtii Olaanaa Federaalaa obboo Yoonaataan Tasfaayee hidhaa waggaa 6 fi ji’a 6 itti murteesse

Manni Murtii Federaalaa Olaanaa hogganaa dhimmoota komunikeshinii Paartii Samaayaawwii duraanii obbo Yoonaataan Tasfaayee hidhaa waggaa 6 fi ji’a 6n akka adabamu itti murteessera. Mana murtii ragaalee himatamaan adabiin akka isaaniif hir’atuuf dhiyeeffatan 3 xiyyeeffannoo keessa galchuun murtii adabbii kana akka murteesse Gaazexxaan Addis Standard gabaaseera Obboo Yoonaataan Tasfaayee mormiin Ummata Oromoo jalqabamee ji’oota muraasaan booda ji’a muddee bara 2008 qabamaanii ...

Read More »

Dhoohinsa Maancheestariitti raawwatameen namoonni 22 lubbuusaanii akka dhaban gabaafaneera.

Ingilaand Maancheestaritti balaan Shororkeessummaa wixataa galgala raawwatamee namoonni 22 lubbuusaanii dhabaniiru . Balaa shororkeesuummaa kanan namoonnoi 59 immoo akka madaa’aan Pooliisiin magaalaatti beeksiseera. Balaa Sukkaneessan kun kan qaqqabee weellistuun Ameerikaa Ariyaanaa Graandee agarsiisaa Sirbaa ishee erga dhiyeessitee booda akka ta’e ”BBC’ gabaaseera. Balaa Shororkeessumaa lubbuu namoota nagaa 22 gaalafate kana dargageessi waggaa 22 Salmaan Abedi akka raawwate shakkuusaa Pooliisiin Maancheestar ...

Read More »

Naannoo Sumaaleetti dhibeen Garaa kaasaa fi haqqee lubuun namoota 700 ol akka gaalafate Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa beeksiseera.

Mootummaan Itoophiyaa Dhibee Garaa kaasaa fi haqqee lubbuu jirattoota naannoo Sumaalee balaaf saaxile kana dhibee koleeraa miti jechuun mormaa jira. Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa gamasatiin, dhibeen garaa Kaasaa fi haqqee nanniichaatti namoota baay’ee ajjeessa jiru kun dhibee Koleeraa akka ta’e bu’aa qorannoo Labratooriitiin akka mirkaneeffate Gaazexxaan Newyork Times gabaaseera. Yaa ta’u male, dhaabbatich dhibee Garaa kaasaa fi haqqee jedhe ibsu kanan ...

Read More »

Naannoo Gambeellaa Godina Maajaangiitti Weeraarri Dhibee Busaa akka mudate Dhaabbanni Mootummoota Gamtomaanii beeksiiseera.

Naannoo Gambeellaa Godina Maajaang Aanaa Mangaashii weeraara dhibee busaatiin hanga ammatti namoonni 550 akka dhukkubsatan himameera. Weeraarri dhibee busaa kun gara gandoota ollaatti babal’achuu akka danda’u dhaabbatich gabaasa baaseen beeksiiseera. Weeraara dhibee busaatiin hanga ammatti namni du’e kan hin gabaafmne yoo ta’u, daa’immaan umriin isaanii hanga waggaa 14 ta’e dhibeef akka saaxilaman himameera. Biiroon Eggumsa Fayyaa Gambeellaa ogeessota fayyaa gara ...

Read More »