Kisaaraan baankii Misoomaa Itoophiyaa lafa abbooti qabeenya biyyaa alaatiif kennuu wajjiin walqabatee irra gahee falmii kaaseera

Baankiin Misooma Itoophiyaa Abbooti qabeenya biyyoota alaa damee Invastimantii Qonnaa irratti bobba’uu barbaadaniif lafa liiziidhaan dhiyeessa tureera. Baankich adeemsa lafa liiziidhaan abbooti qabeenyaatiif dhiyeessuu wajjiin walqabatee kisaaraan birrii biiliyoonaatti lakkawaamuu irra gaheera. Abbootiin qabeenya biyyaa keessaa fi Alaa 100 caalaan invastimantii qonnaaf lafa bal’aa naannoo gambeellaatti fudhataniiru.Yaa ta’u malee haali adeemsa lafti abbooti qabeenyaaf itti kenname sirri miti jechuun mootummaan ...

Read More »

Baqqattoonni Oromoo Kaayiiroo jiran dhaabbata kooluu Galtoota mootummoota gamtoomaanii irraa Abdii akka kutatan beeksiissan

Komishiiniin Kooluu galtoota mootummoota Gamtoomaanii akkaata waliigaltee mootummaa Igipt wajjiin qabun dhiimma koluugaltummaa isaanii murteessuu osoo qabu Iyyaannoo isaanii jala haqaa akka jiru baqattoonni Oromoo Kaayiiroo jiran beeksiisaniiru.Ejeensii Mootummoota gamtoomanii kun miidhaa qoodinsa, jibbaa fi reebinsa sukkaneessaa mootummaa Itoophiyaatiin isaaniira gahee dhaga’uu akka hin barbaannee baqattoonni Oromoo beeksiisaniiru. baqataan lammii oromoo Mu’aaz Mahammuud // akkaa BBC tti dubbateti yeroo darbee ...

Read More »

Ministeerri Dhimmaa Alaa Amerikaa lammiileen biyyaattii gara Itoophiyaa deemuun balaa qaba jechuun akeekachiiseera.

Hiriira mormii Ummaata bara 2015 bakka adda addaatti jalqabame lammiilee Amerikaa gara Itoophiyaa deemaan irratti balaa fuduu akka danda’u Ministeerri dhimma Alaa Amerikaa ibsaa baaseen beeksiiseera. Imbaasiin Amerikaa Finfinnee jiru tajaajilli Interneetii fi bilbilaan kennuu of eeggannoo tokko malee addan cituu akka danda’u beeksiisera. .Waan kan ta’eef,akeekachisa imaltummaa duraan kennee turee ammas akka haaromse ministeerich himeera. Tajaajilli Interneetii fi bilbila ...

Read More »

Garagarummaan galii fi baasii daldalaa Itoophiyaan argatuu guddachaa akka dhufee baankiin Addunyaa beeksiise

Baankii Addunyaa haala diingdee Itoophiyaa ilaalchisuun gabaasa yeroo shanaffaaf baaseen galiin Itoophiyaa daldala gara alaatti erguun argatuu fi kan biyyaa alaatti galchitu akka wal hin simnee beeksiiseera Itoophiyaa keessatti hojii dhaabinsi jiru kan biyyoota Afriikaa biroo wajjiin yoo walibiraatti ilaalamus guddaa akka ta’ees baankich beeksiisera. Akka gabaasa baankichaatti galiin Itoophyaa daladala alaa irra argatuu waggoota muraasaa asi xiqqaata dhufee jira. ...

Read More »

Keeniyaan daangaa ishee Somaliyaa wajjiin itti wal dangeesitu K.M sadii dallaa shiboon ijaartee xumurte

Gareen shororkeessaa Al-Shabaab jedhamu yeroo gara gara daangaa keeniyaa seenun lammiilee nagaa biyyaatti ajjeessuu fi samuun miidhaa guddaa irraan gahaa jira. Keessattu gocha ajjechaa sukkaneessa baratoota yuunivarsiitii Garrisaa irratti raawwateen namoonni 140 lubbuu isaanii dhabaniiru Gochaa sukkaneessa kanan booda Ministeerri Dhimma Biyyaa Keessaa Keeniyaa daangaa Sumaliiyaa wajjiin ittin wal dangeesaan dallaa shiboon ijaaruuf yaada dhiyeesse. Dallaan shiboo cimoo kun balaa ...

Read More »

Nageeny lammiilee Itoophiyaa yaman keessa jiranii soodachiisa akka ta’ee dhaabbanni Mootummooata Gamtoomaanii beeksiisera

Dhaabbanni Koluu Galtoota Addunyaa Lubbuu lammiilee Itoophiyaa Yaman keessa jiran baraaruuf dhiyeenya duulaa jalqabuus sababa waraana biyyaatti keessatti jirun baqatoota bahuu barbaadan baasuu akka hin dandeenye beeksiiseera. Ji’a darbee lammiilee Itoophiyaa Biyyaa Yaman jiran 150 baasee dhaabbatich beeksiisera.yaa ta’u malee humni waraana mootummaa magaala guddoo biyyaatti Sana’aa too’aatee jiru humnaan baqattoota biyyaa baasaa akka jiru himeera Dhaabbileen sab-qunamittii biyyaa Yaman ...

Read More »

Koreen mirga namoomaa parlaamaa Awurrooppaa Dr Maraaraa Guddinaa sababa ittin hidamaniif mootummaan Itoophitaa akka beeksisuu gaafatee

Parlaamaa Awurrooppaatti hoggantuun garee mirga namooma Eliinaa Valensiyaanoo mootummaan Itoophiyaa Dr Maraaraa mana murtiitti kan himaatu yoo ta’ee. dhimmaa ittin himaatu ummaata beeksiisuu akka qabu hubachiisan. Gamtaan Awurrooppaa Mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaniiffii akka fudhatuuf paarlaamaan Awurrooppaa waamicha dhiyeessee turee ammas akka hojiira ooluuchuuf gaafateera Akka hoggantuun koree mirgaa namoomaa jedhaniitti, Itoophiyaa keessatti sarbamuun mirga namoomaa fi tarkaniiffi lammiilee morman irratti ...

Read More »

Wajjiira Muummee Pooliisii Federaalaatti Boombiin Argame sababa jedhun poolisoonni baay’een hidhaman

Wajjiira muummee poolisii Federaalaa kutaa qorannoo yakkaa keessatti boombiin argame sababa jedhuun pooliisonni saba Oromoo fi Amaaraa baay’een akka hidhaman. Akka maddeen ragaalee himanitti, sababni boombiin argame jedhamu kun poolisoota saba lamanii hidhuuf itti yaaddamee poolisootaa fi basastoota saba Tigraayiin kan qindeeffamee. Kutaa qorannoo yakkaa keessa meeshaan waraanaa kamuu galuu hin danda’u jedhameera. Gochi kun garuu poolisoota saba lamaanii sirna ...

Read More »

Hidhamuun Dr Maraaraa Guddinaa haala siyaasa biyyaatti irra caalaa boreessuu akka danda’u Amnestii Internaashinaalbeeksiise

Hidhamuun Dr Maraaraa Guddinaa siyaasa biyyaatti yeroo amma rakkoo keessa jiru irra caalaa hammeessuu akka danda’u Amnestii Internaashinaal ibsa baaseen beeksiisera. Hogganaa paartii Kongiraasii Federalisiitii Oromoo hidhamuun, duulaa ukkamsuu mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu irratti duulaamee akka ta’e Amnestii Internaashinaalitti, itti-aantuu itti gaafatamituun Baha Afriikaa Miicheelee Kagaarii himaniiru. Tarkaniiffiin mootummaan fudhate kun rakkoo tasgabbii biyyaatti keessa jirtu hammeessuu danda’u jechuun ...

Read More »

Balaa hoongee haaraa kibbaa bahaa Itoophiyaa muudateen beelladoonni kumatamatti lakkawaman akka du’aan Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii beeksiiseera.

Balaan kun lubbuu namoota miiliyoonatti lakkawamaanii balaaf akka saaxilee dhaabbatich beeksiisera. Balaa hoongee naannichaa muudateen horsiise bultoonni baay’een beelladoonni isaanii akka jala hin duunee soodachuun gurguura akka jiran Dhaabbanni Qonna Addunyaa ykn FAO gabaasa dhimmaa kana ilaalchisuun baaseen beeksiisera Jirattoonni naannichaa qabeenya beelladoota isaanii gabaaf wayita dhiyyeessaan qaama irraa bitu waan dhabaniif beelladoonni du’a jiru jedheera. Yeroo ammaa hongee bara ...

Read More »