Garagarummaan galii fi baasii daldalaa Itoophiyaan argatuu guddachaa akka dhufee baankiin Addunyaa beeksiise

Baankii Addunyaa haala diingdee Itoophiyaa ilaalchisuun gabaasa yeroo shanaffaaf baaseen galiin Itoophiyaa daldala gara alaatti erguun argatuu fi kan biyyaa alaatti galchitu akka wal hin simnee beeksiiseera Itoophiyaa keessatti hojii dhaabinsi jiru kan biyyoota Afriikaa biroo wajjiin yoo walibiraatti ilaalamus guddaa akka ta’ees baankich beeksiisera. Akka gabaasa baankichaatti galiin Itoophyaa daladala alaa irra argatuu waggoota muraasaa asi xiqqaata dhufee jira. ...

Read More »

Keeniyaan daangaa ishee Somaliyaa wajjiin itti wal dangeesitu K.M sadii dallaa shiboon ijaartee xumurte

Gareen shororkeessaa Al-Shabaab jedhamu yeroo gara gara daangaa keeniyaa seenun lammiilee nagaa biyyaatti ajjeessuu fi samuun miidhaa guddaa irraan gahaa jira. Keessattu gocha ajjechaa sukkaneessa baratoota yuunivarsiitii Garrisaa irratti raawwateen namoonni 140 lubbuu isaanii dhabaniiru Gochaa sukkaneessa kanan booda Ministeerri Dhimma Biyyaa Keessaa Keeniyaa daangaa Sumaliiyaa wajjiin ittin wal dangeesaan dallaa shiboon ijaaruuf yaada dhiyeesse. Dallaan shiboo cimoo kun balaa ...

Read More »

Nageeny lammiilee Itoophiyaa yaman keessa jiranii soodachiisa akka ta’ee dhaabbanni Mootummooata Gamtoomaanii beeksiisera

Dhaabbanni Koluu Galtoota Addunyaa Lubbuu lammiilee Itoophiyaa Yaman keessa jiran baraaruuf dhiyeenya duulaa jalqabuus sababa waraana biyyaatti keessatti jirun baqatoota bahuu barbaadan baasuu akka hin dandeenye beeksiiseera. Ji’a darbee lammiilee Itoophiyaa Biyyaa Yaman jiran 150 baasee dhaabbatich beeksiisera.yaa ta’u malee humni waraana mootummaa magaala guddoo biyyaatti Sana’aa too’aatee jiru humnaan baqattoota biyyaa baasaa akka jiru himeera Dhaabbileen sab-qunamittii biyyaa Yaman ...

Read More »

Koreen mirga namoomaa parlaamaa Awurrooppaa Dr Maraaraa Guddinaa sababa ittin hidamaniif mootummaan Itoophitaa akka beeksisuu gaafatee

Parlaamaa Awurrooppaatti hoggantuun garee mirga namooma Eliinaa Valensiyaanoo mootummaan Itoophiyaa Dr Maraaraa mana murtiitti kan himaatu yoo ta’ee. dhimmaa ittin himaatu ummaata beeksiisuu akka qabu hubachiisan. Gamtaan Awurrooppaa Mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaniiffii akka fudhatuuf paarlaamaan Awurrooppaa waamicha dhiyeessee turee ammas akka hojiira ooluuchuuf gaafateera Akka hoggantuun koree mirgaa namoomaa jedhaniitti, Itoophiyaa keessatti sarbamuun mirga namoomaa fi tarkaniiffi lammiilee morman irratti ...

Read More »

Wajjiira Muummee Pooliisii Federaalaatti Boombiin Argame sababa jedhun poolisoonni baay’een hidhaman

Wajjiira muummee poolisii Federaalaa kutaa qorannoo yakkaa keessatti boombiin argame sababa jedhuun pooliisonni saba Oromoo fi Amaaraa baay’een akka hidhaman. Akka maddeen ragaalee himanitti, sababni boombiin argame jedhamu kun poolisoota saba lamanii hidhuuf itti yaaddamee poolisootaa fi basastoota saba Tigraayiin kan qindeeffamee. Kutaa qorannoo yakkaa keessa meeshaan waraanaa kamuu galuu hin danda’u jedhameera. Gochi kun garuu poolisoota saba lamaanii sirna ...

Read More »

Hidhamuun Dr Maraaraa Guddinaa haala siyaasa biyyaatti irra caalaa boreessuu akka danda’u Amnestii Internaashinaalbeeksiise

Hidhamuun Dr Maraaraa Guddinaa siyaasa biyyaatti yeroo amma rakkoo keessa jiru irra caalaa hammeessuu akka danda’u Amnestii Internaashinaal ibsa baaseen beeksiisera. Hogganaa paartii Kongiraasii Federalisiitii Oromoo hidhamuun, duulaa ukkamsuu mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu irratti duulaamee akka ta’e Amnestii Internaashinaalitti, itti-aantuu itti gaafatamituun Baha Afriikaa Miicheelee Kagaarii himaniiru. Tarkaniiffiin mootummaan fudhate kun rakkoo tasgabbii biyyaatti keessa jirtu hammeessuu danda’u jechuun ...

Read More »

Balaa hoongee haaraa kibbaa bahaa Itoophiyaa muudateen beelladoonni kumatamatti lakkawaman akka du’aan Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii beeksiiseera.

Balaan kun lubbuu namoota miiliyoonatti lakkawamaanii balaaf akka saaxilee dhaabbatich beeksiisera. Balaa hoongee naannichaa muudateen horsiise bultoonni baay’een beelladoonni isaanii akka jala hin duunee soodachuun gurguura akka jiran Dhaabbanni Qonna Addunyaa ykn FAO gabaasa dhimmaa kana ilaalchisuun baaseen beeksiisera Jirattoonni naannichaa qabeenya beelladoota isaanii gabaaf wayita dhiyyeessaan qaama irraa bitu waan dhabaniif beelladoonni du’a jiru jedheera. Yeroo ammaa hongee bara ...

Read More »

UNESCOn sirna Gadaa Galmee Hambaa Addunyaa irratti galmeessee

Dhaabbataa Mootummoota Gamtoomaniitti, dhaabbanni Barnoota, Sayiinsii fi Aadaa Addunyaa yookan UNESCOn Sirnaa Gadaa Ummataa Oromoo waggoota hedduuf kara dimokratawaan dhaloota gara dhalootaatti darbaa dhufee galmee hambaa addunyaa irratti galmeessee UNESCO walgahii 11ffaa tibbaana magaalaa Finfinneetti ta’een, sirnaa gadaa ummanni oromoo garaa aadaatiin ittiin bulaa turee fi dagaginaa dimokraasii yeroo amma addunyaan irra geesseef ka’uumsa ta’ee kana galmee hambaa addunyaa irratti ...

Read More »

Ji’oota kurnaan darbee qofa lammiilee Itoophiyaa kuma 90 dhiyaatan gara Yamaniitti akka baqatan komishiniin Koluugaltoota Mootummoota Gamtoomanii beeksiise.

Yaman waraanaa keessa waan jirtuuf haali nageenya lammiilee Itophiyaa gara biyyaatti baqataan akka isaa yaaddesse dhaabbatich beeksissera. Bara darbees yeroo wal fakkatuutti lammileen Itoophiyaa kuma 70 caalaan gara Yamanatti baqatanii akka turee dhaabbatich beeksiisera. Yeroo waraanni biyyaatti furmaata hin arganneetti lammiileen Itoophiyaa Kumatamaatti lakkawaaman baqachaa akka jiran dhaabbatich himeera. Bifuma walfakkattun ji’oota 10 darban lammiilee Sumaliiyaa kuma17 gara Yamanitti akka ...

Read More »

Abbootiin Qabeenya biyyaa alaa kan Itoophiyaa wajjiin walqixa liqii akka argataniif imaammanni liqii akka irra deebi’ee sirreeffamuu himameera

Boordiin Invastmantii Minsitira muummeettin hogganamuu murtii dhiyeenya kana baankiin misoomaa Itoophiyaa murtessee diiguun dureeyyoonni invastimantii Abaaboo, kuduraa fi mudura irraatti bobba’an dureeyyota biyyaa keessa wajjiin walqixa liqii akka aragatniif murteessuusa miidiyaaleen biyyaa keessa gabasaniiru Qajeelfamin baankiin misoomaa Itoophiyaa duraanii abbooti qabeenya biyyaa alaa hojii invastimantii irratti bobba’uuf barbaadan baasii inavastimantichaa dhibbentaa 50 akka ofi danda’an kan murteessuu turee. Qajeelfamni mootummaan ...

Read More »