Gamtaan Awuroppaa fi Afriikaa Mootummonni biyyoota Afriikaa mirgaa gazeexxestoota eeguu akka qaban gaafatan

Gamtaan Awuroppaa fi Afriikaa mootummonni biyyoota Afriikaa mirgaa Gazeexxesummaa eeguu fi yakkaa hojii gazeexxesummaa irratti raawwatamu qorachuu furuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru Bakka bu’oonni Gamtaawwaan Ardiiwwaan laman ibsaa wal wajjiin magaalaa Finfinneetti kennan kanaani Mootummoonni Biyyoota Afriikaa mirgaa gazeexxestoota eeguun itti- gaafatamummaa isaanii bahuu, seeraa qaamni yakkaa ogeessota midiiyaa irraatti raawwatee ittin gaafatamu cimaa qopheessuu fi seeroota sadarkaa addunyaa fi ...

Read More »

Mootummaa Itoophiyaa Toora Interneetii waan Cufeef Hoteeloonnii fi Dhaabbileen Daladala kisaaraaf saxilamuu isaanii gabasamaa jira

Mootummaan Itoophiyaa mormii Ummaanni gaafii Haqaa , Dimokraasii fi walqixxummaa kaasee ukkamsuuf jecha guutuu biyyaatti toora interneetii fi miidiyaalee hawaasummaa cufuun isaa ni beekama . Gochaa mootummaa abba irree waayyannee sagalee ummataa ukkamsuuf jecha toora Interneetii cufee kana wajjiin walqabatee dhaabbilee daldalaa fi Hoteeloonni baay’een kisaaraaf saaxilamaa akka jiran dubbachaa jiru. Hoteeloonni magaalaa Finfinnee keessa jiran irra caalii duraanii maaltoota ...

Read More »

labsii yeroo hatattamaa labsamee dayeeffachuun duulii mana diiguu jalqabameera

labsii hatattamaa labsamee dayeeffachuun magaaloota Oromiyaa naannawwa finfinneetti argaman keessatti duulii mana diiguu akka haaraatti jalqabameera. magaalaa Laga xaafootti manneen baay’ee wayita diiggamaan poolisoonni Federaalaa fi loltoonni Agaazii baay’een naannicha to’aacha olaaniiru. yeroo labsii hatattaamaa kanatti lammileen tarkaniifii mootummaan fudhatuu kamuu mormuu waan hin dandeenyeef carraa kanatti fayyadamuun duulii mana diiguu cimee akka itti fufuuf fedhiin jiraachuu gabaasalee naannicha irra ...

Read More »

Dhalattoonni Oromoo fi Amaaraa ukkamsanii fudhataman

Dahalattoonni saba Oromoo fi Amaaraa pirojektii hidha haaromsa laga Abbayyaa irratti mindeeffamaan hojjatan lakkofsi isaanii 30 ol ta’an onkolooleessa 21 bara 2009 hidhamun isaanii beekkameera. Akka ragaan dhaabbata Televizhiinii Saatalayiitii Itophiyaatiif ergamee mirkaneessutti hogganaan baankii daldala Itoophiyaa damee pirojektichaa hidhuuf osoo barbaaddaman naannichaa milqaniiru. loltoonni mootummaa baay’een gara pirojektichaatti bobba’uun namoota kampaanii Meeteek fi saaliinii keessa hojjatan qabanii gara buufata ...

Read More »

Dhiibbaan hawaasa addunyaa Gamtaa waraqsa biyyooleessaa itoophiyaa hundeessuuf bu’uura akka ta’e himameera.

Mormiin ummaata sirna mootummaa abbaa irree waayyaannee hogganamuu jalatti hin bulu jechuun guutu biyyaatti jalaqabamee fi dhiibbaan hawaasa addunyaa Gamtaa waarqasa biyyooleessaa hundeessuf bu’uura akka ta’ee Gamtaan kun beeksiisera. Miseensoonni koree hojii raawwachistuu Gamtaa waarqasa biyyooleessaa paartiilee siyaasa afuriin dilbata darbee hundeeffamee kana gaaffii fi deebii Televizhiinii ESAT wajjiin taasisaniin akka himanitti, Gamtan ammaa hundeeffamee kun bu’aa mormii cimaa ummanni ...

Read More »

Magaalaa bahaardaariitti dargaggoonni magaalaatti boombii dhoosuu isaanii dhaga’ameera.

Magaalaa bahaardaariitti sababa labsii yeroo hatattamaa wajjin walqabateen hidhaa jirattootaa fi daldalttoota irra gahaa jiruu mormuun dargaggoonni magaalaatti boombii dhoosuu isaanii dhaga’ameera. dargaggoonni tarkaniifii kana kan fudhatan ganda 03 naannoo oddoo mana jireenya hogganttoa paartiichaa obboo Galaataa fi Obboo silaashii jedhamuutti. balaa dhoowinsi boombii kana qaqqabsiis waan beekamu hin jiru. oduu biraan immoo magaalaa xiis abbaayiitti moormii ummataa hogganaa kan ...

Read More »

Hoggantoonni warqaasa biyyooleessa Itoophiyaa guyyaa jimaata ibsaa akka kennan beeksiisaniiru

Hoggantoonni warqaasa biyyooleessa Itoophiyaa dhiyeenya kana dhaabbilee siyaasa afruriin hundeeffamee guyyaa jimaata ibsaa akka kennan beeksiisaniiru. Hoggantoonni kunniin ibsaa kennu kan barbaadaaniif gamtaan isaanii dhimmoota gara fulduraatti irratti xiyyeeffatee hojjachuuf karoorfatee ibsuuf. Ibsaa kilaabii pirees waashingtan diisiitti wadhakaa guyyaa irraa jalqabee kennamuu kana irratti hoggantoonni Addaa Dimokraasii Oromoo Obboo leencoo Lataa fi Doktoor Diimaa Nagawoo, Dura Ta’aan Paartii biyyooleessa Affaar ...

Read More »

Mormii Ummaataa cimaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti jalqaamee sochii invastimantii alaa irratti rakkoo guddaa qaqqabsiisa akka jiru himaameera.

Mormii Ummaataa cimaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti jalqaamee sochii invastimantii alaa irratti rakkoo guddaa qaqqabsiisa akka jiru himaameera. abbootin qabeenya biyyoota alaa kanan booda qabeenya isaa gara Itophiyaatti fidaanii hojii Invastmantii irratti bobba’uuf akka rakkatan dhaabbanni gorsaa balaa ganfaa Afriikaatti hojjatuu beeksiiseera. Abbootiin qabeenyaa haaroofti gara Itoophiyaa deemaanii hojii invastimantii irrattii bobba’uuf akka rakkatan beeksiisera. kan kanan duraa hojii ...

Read More »

Minisirri muummee Itoophiyaa Obbaa H/Maariyaam Dassaleeny mootummaan isaanii mootummaa Gibtsii wajjiin ta’uun dhaabbilee farreen misoomaa biyyaa gibtsii itoophiyaa Unkuraa jiraan addaan baasaa akka jiru himaniiruu.

Minisirri muummee Itoophiyaa Obbaa H/Maariyaam Dassaleeny mootummaan isaanii mootummaa Gibtsii wajjiin ta’uun dhaabbilee farreen misoomaa biyyaa gibtsii itoophiyaa Unkuraa jiraan addaan baasaa akka jiru himaniiruu. Gaaffiilee miseensoonni mana maree bakka bu’oota ummataa gaafataniif deebii kan kennan obbo H/Maariyaam, Itoophiyyaan mootummaa Gibtsiitiif gaaffii sirrii ta’ee dhiyeestee jirti. Mootummaan Gibtsiis humnoonni kun too’aannoo isaanii jala akka hin taane akka itti himan beeksisaaniiru ...

Read More »

Loltoonni fii namoonni uffata sivilii uffatan maqaa komaand postiitiin jiraattota rakkisaati jiran.

looltoonni fi namoonni uffata siviilii uffaatanii komandi poostii mootummaa itoophyaa jalaatti akka hundeeffaman dubbattan aanaalee gara gara keessatti daandii irratti namoota dhaabaanii sakkata’uunii fi abbootii Qabeenya soodachiisuun qabeenya isaanii irraa saamaa akka jiran ragaalee iddoo adda addaatti nu gahan mirkaaneessaniiruu. Bakka Aleelituu jedhamuutti poolisoon miseensota koomandi poostiitti jedhanii boorsaa ishee akka irra fudhatan dubartiin tokkoo himaniiru. kana malees Gojjaam lixaa ...

Read More »