Minisirri muummee Itoophiyaa Obbaa H/Maariyaam Dassaleeny mootummaan isaanii mootummaa Gibtsii wajjiin ta’uun dhaabbilee farreen misoomaa biyyaa gibtsii itoophiyaa Unkuraa jiraan addaan baasaa akka jiru himaniiruu.

Minisirri muummee Itoophiyaa Obbaa H/Maariyaam Dassaleeny mootummaan isaanii mootummaa Gibtsii wajjiin ta’uun dhaabbilee farreen misoomaa biyyaa gibtsii itoophiyaa Unkuraa jiraan addaan baasaa akka jiru himaniiruu. Gaaffiilee miseensoonni mana maree bakka bu’oota ummataa gaafataniif deebii kan kennan obbo H/Maariyaam, Itoophiyyaan mootummaa Gibtsiitiif gaaffii sirrii ta’ee dhiyeestee jirti. Mootummaan Gibtsiis humnoonni kun too’aannoo isaanii jala akka hin taane akka itti himan beeksisaaniiru ...

Read More »

Loltoonni fii namoonni uffata sivilii uffatan maqaa komaand postiitiin jiraattota rakkisaati jiran.

looltoonni fi namoonni uffata siviilii uffaatanii komandi poostii mootummaa itoophyaa jalaatti akka hundeeffaman dubbattan aanaalee gara gara keessatti daandii irratti namoota dhaabaanii sakkata’uunii fi abbootii Qabeenya soodachiisuun qabeenya isaanii irraa saamaa akka jiran ragaalee iddoo adda addaatti nu gahan mirkaaneessaniiruu. Bakka Aleelituu jedhamuutti poolisoon miseensota koomandi poostiitti jedhanii boorsaa ishee akka irra fudhatan dubartiin tokkoo himaniiru. kana malees Gojjaam lixaa ...

Read More »

Kaabineen haaroofni gaaffiilee haqaa, dimokraasii, fi eenyummaa ummanni naannoo Oromiyaa fi Amaaraa gaafateef deebii kan kennu akka hin taane himameera

kaabineen haaroofti minstiir muummee Itoophiyaa obboo H/Maariyaam Dassaaleeny kibixaata darbee hundeessan gaaffiilee haqaa, dimokraasii, fi eenyummaa ummanni naannoo Oromiyaa fi Amaaraa gaafateef deebii kan kennu akka hin taane himameera. Qondaltoota mootummaa waggoota dheeraadhaf aangoo irra turaniif bakka jijjiruun taayitaa kennuu maalee gaaffiilee ummanni naannoo lamaan yeroo dheeraaf gaaffachaa tureef deebii kennuuf tarkaanifii tokkolee akka hin fudhatamiin qamoolee gara gara waabeffachuuf ...

Read More »

Filannoon mootummaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru jijjiirama buuraa fiduu akka hin dandeenye beekkameera.

Dhiheessaa obbo H/maariyaam Dassaalanyiin muudamni mana maree bakka bu’oota ummataa keessatti gaggeeffamaa jiru rakkoolee qabatamaan Itoophiyaa keessatti mul’achaa jiraniif furmaata homaatuu fiduu akka hin dandeenye ibsameera. Muudamaaa fi ragaasifama kaabinoota haarawaa obbo H / maariyaam Dassaalany qindeessan kanaan wal qabatee yaada isaanii kan kennan paartileen siyaasaa biyya keessa socho’aa jiran,wanti amma Addibilisummaa Tigraay (tplf) gochaa jiru kun haarawaa miti, waanuma ...

Read More »

Fincila ummataa Qabbaneessuuf, H/maariyaam Dassaalany kaabinoota haarawa muudaniiru.

Kaabinoota 30’n muudaman keessaa sagal kanneen duraan turaniifii taayituma irra jiraniin kan itti fufan yommuu ta’u namoonni digdamii tokko immoo haarawaa akkasumas yeroo garagaraatti sadarkaa ministeerummaatin hojjechaa kan turan ta’uu obbo H/maariyaam Dassaalany mana maree bakka bu’oota ummataaf beeksisaniiru. Haala Kanaan duraa keessatti muudama aangoo itti aanaa muummicha ministeeraa fi gorsaa muummicha ministeeraa jedhamuun geggeeffamaa tureen eddoon qabame guutummaan guututti ...

Read More »

Ihadeg labsii yeroo hatatamaa hojii irra oolaa jiru akka dhaabuu yoonkaan akka fooyyessuuf dhaabbanni Hiwumaan Raayits waach gaafate.

Labsiin yeroo hatatamaa mootummaan wayyaannee seera cabsuun hojii irra oolchaa jiru iftoomina kana hin qabnee fi dhiitta mirga dhala namaa hammaaf akka kakaasu Himaan raayits waach beeksiseraa. Labsiin yeroo hatatamaa amma labsamee jiru kun, lammiillee biyyattii mootummaa sana morman irratti ji’a jahaaf akka isaan mirga dubbachuu isaanii hin fayyadamne godha kan jedhee hiwumaan raayits waach, Loltonni biyyattiif aangoo guutuu kennuun ...

Read More »

Sochiin biyyaalleessaa Itoophiyaa haaraa uumame mootummaa federaalawaa guddina fi dagaagina fidu hundeessuun kaayyoo isaa ijoo akka ta’e beeksise.

Sochiin biyyaalleessaa  Itoophiyaa haaraa uumame mootummaa federaalawaa guddina fi dagaagina fidu hundeessuun kaayyoo isaa ijoo  akka ta’e beeksise.   Ibsi paartiilee afuran sochii biyyaalleessaa Itoophiyaa irra bahe akka mul’isutti, kaayyoon tokkummaa kanaa Itoophiyaa saba fi sablammooni ishee mirga isaanii kabajatanii fi birmadummaan ishee eegame uumu akka ta’e ibseera. Sirna mallattoo Meeriilaand silverspring tti taa’ame irratti Dura taa’aan Adda Dimmokirtwaa Oromoo ...

Read More »

Gogiinsi Itoophiyaa keessatti ka’ee jiru hanga walakaa bara 2017 ttis cimee akka itti fufu dhaabbanni mootummoota Gamtoomanii beeksise

Balaan gogiinsaa kun Oromiyaa bahaa godiinaalee Baalee, Gujjii fi Booranaatti cimee akka itti fufu beekameera. Lafti dheedicha horii fi dhiheessiin bishaan dhugaattii hir’achaa waan deemeef loon naanicha jiran beelaaf akka saaxilaman dhaabbata mootumoota gamtoomanitti garee mirga dhala namaa ibsaniiru. Godina Gujii fi Baalee bakkeewwaan gammoojjitti balaan kun irra caalaa hammaa akka ta’e kan beeksise gabaasi kun, Naannoo Affaris balaa kanaan ...

Read More »

Mootummaan Kanaadaa hariiroo diinagdee Itoophiyaa waliin qabutti fayyadamee…

Mootummaan Kanaadaa hariiroo diinagdee Itoophiyaa waliin qabutti fayyadamee,Itoophiyaa keessatti dimokraasin akka jiraatu fi mirgi dhala namaa akka kabajamu dhiibbaa gochuu qaba jechuun miseensonni paarlaamaa mootummaa Kanaadaa gaafataniiru. Fincila ummataa Itoophiyaa keessatti geggeffamaa jiruun wal qabatee,hanga ammaatti namoonni lakkoofsaan kuma tokkoo fi dhibba jahaa ol ta’an hidhamuu isaanii kan eeran miseensi paarlaamaa biyya Kanaadaa Piitar Keenti jedhaman Itoophiyaa keessatti mirga namoomaa ...

Read More »

Ameerikaatti Gareen mana maree dhimma mootummootaa fi dhaabbilee Addunyaa Atilaantik kaawunsiil for Afrikaa jedhamu hagaayya 31/2016 washngton DC tti

Ameerikaatti Gareen mana maree dhimma mootummootaa fi dhaabbilee Addunyaa Atilaantik kaawunsiil for Afrikaa jedhamu hagaayya 31/2016 washngton DC tti dura taa’aa Koongirasii federaalawaa Oromoo Dr Mararaa Guddinaa fi dura taa’aa samaayaawii paartii Injinar Yiliqaal Geetinnat waliin ,marii bal’aa taasiseera. Marii kanarrattis hooggantoota paartilee siyaasaa kanneen dabalatee hayyoonni fi namoonni adda addaa lammiilee Itoophiyaa ta’an hirmaataniiru. Hooggantoonni paartilee siyaasaa fi namoonni ...

Read More »