Federeeshinii Atleetiksii Itiyoophiyaa Atleetota dawaa humna jajjabeessu fayyadamanii argamanii umirii guutuu waldorgommii irraa ittisuuf murtii dabarse Atileetoonni mormaniiru

Atileetoonni dawaa humna jajjabeessuu kamuu fayyadamanii argaman kana booda umirii guutuu waldorgommii Atileetiksii irraa akka ittisaman Pireezdaantiin fedareeshiinii Atleetikisii Itoophiyaa Kumaalaa Haayilee Gabrasillaasee toora oduu Rooyitarisiitti himeera. Ji’oota muraasaan dura Atileetoonni Itoophiyaa jaha yeroo waldorgommii dawaa humna namaa jajjabeessuu fayyadamanii argamaniiru jechuu qoratamaa akka jiran ni yaadatamaa. Murtiin Federeshiiniicha amma kun Atileetoota jahan miidhuu danda’a jedhameera Atileetoonni dawaa kana fudhatanii ...

Read More »

Naannoo Gambeellaatti rakkoon kenniniisa lafa qonnaa Invastimantii ilaalchisuun gabaasni koree wajjiira ministira muummeettiin dhiyaate abbooti qabeenya hunda kan hin hirmaachisne jedhameera

Abbootiin Qabeenyaa naannoo Gambeellaatti invasimantii qonnaa irratti bobba’an bu’aan qorannoo wajjiira muummeetiin dhiyaate abbooti qabeenya kan hin hirmaachisne fi dhugaa irraa kan faagate jechuun mormaniiru. Abootiin qabeenya dhunfaadhaan baankoota irra birrii kan liqeeffatan ta’uus, bu’aan qoranichaa raawwii hojii isaanii dimishaashaan kan ka’ee jedhaniiru Naannichaatti karaa seera- qabeessaan lafa fudhatanii mallaaqqa baay’ee ramaduun hojii jalqabuusaanii abbootiin qabeenyaa kunniin dubbataniiru. Abbootii Qabeenya ...

Read More »

Naannoo Xaanaa Balaas Soostiitti warshaan shukkaraa ni hundeeffama jedhamee shankoorri lafa hektaaraa kuma 12 irratti misoome ibiddaan akka gubatu murta’uusa maddeen oduu ESATitti himaniiru

Mootummaan Shankoorri lafa hektaaraa kuma 12 irratti misoomee kun akka gubatuuf kan murteesseera. Sababni isaa immoo warshaan shukkaraa waan hin xumuramneef shankoorii sadarkaa guddinaa xumuruun manca’uu waan jalqabeef jedhameera. Shankoora lafa hektaara tokkoo irraa shukkaarri kumtaalaa 200 akka omishamu himameera. shankoora lafa hektaaraa kuma 12 irratti misoomee kun akka gubatu waan murta’eef kisaaraa birrii biiliyoonaa 5 qaqqabsiisa jedhameera. Kisaaraa kana ...

Read More »

Abbootii Qabeenyaa Warshaa huccuu biyya Tarkii lama liqii qarshii biliyoqona tokkotti dhiyaatu Mootummaa Itoophiyaa irraa liiqeeffatan osoo hin kaffalin biyyaa bahan.

Abbooti Qabeenyaa biyyaa Tarkii laman hojii invastimantii warshaa Uccuutiif baankii misooma Itoophiyaa irraa birrii akka liiqeffatan himameera. Baankiin Misoomaa Itoophiyaa namoonni laman kun biyyaa akka hin baaneef qaama dhimmii ilaalatuu gaaffii dhiyeessee turee. Yaa ta’u malee, gaaffiin baankich dhiyeesse hatattaamaan deebii waan hin arganeef namoonni laman gara Tarkiitti akka deebi’an beekameera. Abbooti qabeenya Tarkii Sayifatiin fi Imaam Altiinbaa jedhaman liiqii ...

Read More »

Jirattoonni saba Amaaraa naannoo Beenishanguul Gumuuz Aanaa Bulaan jiirataan miidhaa guddaan irra gahaa akka jiru beeksiisan.

Jiraattoonni saba Amaaraa Aanaa Bulaan jiirataan maqaa meeshaa waaraanaa naanneesituu jedhuun miidhaa guddaan irra gahaa akka jiru beeksiisaniiru Sabni Amaaraa naannoo Beenishanguul Gumuuz jiiratan yeroo adda addaa loltoota mootummaatiin miidhaan irra gaha tureera. Sababa kanan jiirattoonni saba Amaaraa baay’een mana jireenyaa isaaniitti baqachuuf dirqamaniiru. Keessaattuu bara 2005 jalqabee miidhaan hidhaa, reebichaa fi mana jireenyaa isaanii gadi dhiisaanii baqachuu waan itti ...

Read More »

Lammiileen Itoophiyaa biyyaa bahuuf yaalan to’aanno jala Ooluusaanii pooliisiin beeksiiseera.

lammiileen Itoophiyaa 105 konkolattoota fe’uumsaa lamaan gara naannoo Sumaaleettin biyyaa bahuuf yaalaan to’aannoo jala akka olchee pooliisiin naanniichaa beeksiiseera Lammiilee gara biyyaa alaatti baqachuuf osoo yaalaan to’aanno jala oolaan keessa 24 dubartoota jedhameera. Konkolachistoota namoota gara seeraan alaatiin biyyaa baasuuf yaalaan 2 keessa tokko to’aanno jala wayita qabamu tokkoo yeroof akka hin qabamne pooliisiin naanniichaa beeksiiseera. Lakkofsi lammiileen Itoophiyaa baqatan ...

Read More »

Gargaarsa meeshaa waaraanaa Amaayyaa Mootummaan Amerikaa hidhattoota Sooriyaatiif kennuuf karoorfate Raashaan mormite

Gargaarsi meeshaa waaraanaa amaayyaa Amerikaan hidhattoota Sooriiyaatiif kennuuf karoorfate nageenya loltoota ishee Sooriiyaa keessa jiraniif ni soodachisa jechuun Raashaan balaleeffattee jirti. Amerikaan hidhattoota mootummaa Bashaar Alasaad kuffisuuf qabsa’aniif Misaa’eelii Xiyyaara waaraanaa kuffisuu danda’uu fi meshaalee waaraanaa ammaayyaa biroo gargaarsaan kennuuf dhiyeenya murteesuun ishee ni yaadatama. Raashaan gama isheetiin, gargaarsi meeshaa waaraanaa amerikaan hidhattootaaf kennuuf karoorfate kun nageenya loltoota ishee Baashaar ...

Read More »

Hidhamtootaa siyaasa hunda mana hidhaatti akka gadi dhiifaman Dhaabbata Mootummoota Gamtomaniitti Ambasaddar Amerikaa waamicha dhiyeessan.

Hidhamtoonni siyaasa biyyoota gara gara keessatti hidhamanii jiran akka gadi dhiifamniif dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Ambasaddar Amerikaa duulaa jalqabuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota siyaasa hidhee jiru gadi dhiisuun mirga ummata biyyaatti heeraa mootummaatiin mirkana’ee akka kabaju gaafataniiru. Itti-aanaa duraa ta’aa Paartii kongraasii Federaliistii Oromoo erga mana isaanii Adaamaatii loltoota mootummaa Itoophiyaatiin qabamanii hidhamanii waggaa tokko akka ta’e beekameera. Dhaabbata ...

Read More »

Dhaabbanni Motummoota Gamtoomanii Yaada qoqqophii bittaa meeshaa waaraana sudaan kibbaa irra akka ka’aamuu dhiyaate irratti sagalee kennuuf

Yaadni qqqophii meeshaa waaraanaa sudaan kibbaa irra ka’uuf mootummaa Amerikaatiin dhiyaate kana Biiriteen fi Faransaayii deeggaraniiru. Yaa ta’u malee dhaabbaticha keessatti sagalee sagaleen kuffisuun aangoo kan qaban Chaayinaa fi Raashaan yaada qoqqophii bittaa meeshaa waaraanaa kana hambisuu danda’u jedhameera. Amerikaan qoqqophiin bittaa meeshaa waaraanaa kun biyyaatti keessatti nagaa amansiisa fiduuf akka gargaaru beeksiistee jirti. Biyyoonni biroo immoo tarkaniiffiin kun nagaa ...

Read More »

labsi yeroo hatattamaa sarbamuu mirga namoomaatiif gumaachaa akka jiru dhaabbanni Human right Watch Beeksiise

Labsiin yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa labse sarbamuu mirga namoomaatiif gumaacha dabalataa gumaachaa akka jiru dhaabbanni Human right Waach Beeksiseera. Yeroo ammaas sababa labsii kanaatiin namoonni baay’een hidhamaa akka jiran dhaabbatichi beeksiseera. Mootummaan namoota kuma 20 ol hiriira mormii waan bahaniif hidhe keessaa namoota gara kuma 10nitti dhiyaatan gadhiisuun oduu gaarii akka ta’e dhaabbatichi beeksiiseera. Gaaffiin ummaataa labsiin kun akka labsamuuf ...

Read More »