Manni murtee biyya Igipti namoota 37 kanneen daldala qaama namaa geggeeysan jedhamuun qabaman irratti adabbii hidhaa itti murteessuun himame.

Gaazeexaan biyya Igiptii tti maxxanu akka ibsetti manni murtee magaalaa Kaayroo namoota daldala qaama namaa daldalan irratti hidhaa adabbii waggaa 7-15 irratti murteeysuu gabaasaniiru.

Namoota adabbiin hidhaa sababaa daldala qaama namaatiin itti murtaa’e keeysa ogeeysonni fayyaa aakka keeysatti argaman barameera.

Akka ibsa gaazeexaatti jiraattonni biyya Igiptii kanneen jiruu harka qalleeyyii jiraatan horii argachuuf jecha seeraan ala qaama isaanii akka gurguraa turan gaazeexaan ibsee jira.

Godaantonni biyyota Afrikaa keessaa gara biyya Awrooppaa godaanuuf gammoojjii saharaa keeysa qaxxamuran garee daldala qaama namaan tiin dirqisiifamanii qaamota godaantotaa akka keeysaa baasaa turan yeroo irraa gara yerootti gabaafamaa tureera.