Author Archives: Magarsaa Boonaa

Manni Murtii Olaanoo Federaalaa Hidhamtoota Siyaasaa irratti Adabbii Hidhaa waggaa 15 hanga 18 Murteesse

Manni Murtii Sobaa waayyaannee hidhamtoota siyaasa 33 irratti adabbii hidhaa waggaa 15 hanga 18 itti murteesseera Mana murtii olaanoo Federaalaatti dhaddachi yakkaa 19ffaan namoota galmee obbo Miiftaah Shee Siruur jalatti Ginboot Sabaattiin himataman 33 irratti murtii adabbii hidhaa kana gaafa kamisaa murteesseera Namoonni kunniin ilaalcha siyaasa qabaniin qofa yakka shororkeessummaan himataman kan itti murta’ee ta’u himameera. Himatamtoonni biroo galmee kana ...

Read More »

Lammiileen Itoophiyaa biyyoota alaa Jiraatan sharafa alaa gara biyyaa akka hin ergine ugguruun mootummaa waayyaannee akka rifachiise Gurmuu Lammiilee Itoophiyaa Idila Addunyaa beeksise

Lammiileen Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatan sharafa Alaa gara biyyaatti akka hin ergine ugguruuf Gurmuu Lammiilee Itoophiyaa Idila Addunyaarra waamicha dhiyeessuun kan yaadatamudha Kaayyoon duula uggura sharafa alaa kun humna mootmmaa abbaa irree waayyaannee dadhabsisuun umiriisaa gabaabsun darara ummatarra gahu hambisuu akka ta’e himameera Lammiileen Itoophiyaa maatii isaanii gargaaruuf, ijaarsaa fi daldalaaf maallaqa gara biyyaa erguu yeroof akka dhaaban Gurmuu Lammiilee ...

Read More »

Obbo Addisuu Laggasaa shira dhimma Qimaant ilaalchisuun ummata addaan qoodu jalqaban cimsanii akka itti fufan himame.

Obbo Addisuu laggasaa gara magaala Gondar imalun namoota Koree Qomaant ofin jedhanii fi ergama waayyaannee raawwachuuf hundeeffaman wajjiin Amajjii 2 bara 2010 akka mari’atan himame Miseensoonni Koree Qimaant kunniin haala qoodinsa qabeenya paartii Warraqsa Dimokirasumma Sabaa Amaaraa fi wadhakaan gandoota magaala Ayikaal kan Amaaraatti yaada jedhu akka morman obbo Addisuutti himaniiru Paartii Warraqsa Dimokirasumma Sabaa Amaaraa naannicha bulcha jiru diina ...

Read More »

Baankiin Misooma Itoophiyaa liqii Invastaroota damee Qonnaa babal’aa rooban misoomu irratti bobba’aniif kennu akka dhaabe himame.

Baankiin Misooma Itoophiyaa Abbooti qabeenya damee Invastimanti qonna bobba’aan jajjabeesuuf birrii biiliyoona heddu liqiin kennaa tureera. Baankiichi abbootii qabeenya invastimantii damee qonnaa babal’aa naannoo Gamabeellaatti misoomsan jajjabeessuuf birrii biiliyoona shanii ol liqiin kennuusa beekameera Baankiichi rakkoolee Invastimantii qonnaa naannoo Gambeellaa keessatti mudate wajjiin walqabatee bara 2008 irra jalqabee maallaqa liqiin kennu dhaabuuf dirqameera Naanniichaatti abbootii qabeenyaa invastimantii qonnaa irratti bobba’aniif ...

Read More »

Manni Murtii olaanoo Federaalaa Hoggantoota Kongirasii Federaliistii Oromoo Arfan sababa Dhaddacha Jeeqxan jedhun hidhaa Ji’a Jahaa Itti Murteessee.

Manni Murtii Sobaa Waayyaannee Hoggantoota Olaanoo Kongirasii Federaliistii Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa,Obbo Dajanee Xaafaa,Obbo Addisuu Bullaallaa fi Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo sababa dhaddacha jeeqxan jedhuun adabbii hidhaa ji’a jahaa itti murteessee Himatamtoonni Siyaasaa Oromoo arfan murtii hoggantoonni mootummaa olaanoo ragaa ittisaaf lakkawaman dhiyaatanii ragaa bahuu hin qaban jechun murtii kenname waan mormaniif dhaddacha jeeqan jedhamanii hidhaan ji’a jahaa kan itti murteeffame. ...

Read More »

Miseensoonni Pooliisii Federaalaa Kutaa Ciisichaa Barattoota Yunivarsiitii Amboo Cabsanii seenuun barattoota akka miidhan yunivarsitichi beeksiseera

Barattoonni yunivarsitii Amboo muraasni gaafa ayyaana Qillee yookan muddee 29 bara 2010 mana nyaata keessatti walitti bu’uunii akka turan himameera. Bariisaa gaafa muddee 30 bara 2010 buclhiinsi yunivarsitichaa bakka bu’oota barattoota fi barattoota hunda wajjii mari’achun dhimmicha tasgabeessuun nageenyi akka bu’u taasifamu xalayaa Pirezedaantiin Yunivarsiticha Ministeera barnootaaf bareessanirra hubatameera Muddee 30 bara 2010 miseensoonni Pooliisii Federaalaa beekamtii yunivarsichaan alaa kutaa ...

Read More »

Dura taa’aan Adda Bilisa Baasaa Ummata Tigraay Dabratsiyoon Gabramika’eel wayita sagaagalan ragaan mili’su argame.

Dura taa’aa Adda bilisa baasaa ummataa Tigraay fi itti-aanaa Pirezedaantii naanniicha ta’uun kan filataman doktor Dabratsiyoon Gabramika’eel tekeneloojii elektironikisiitti fayyadamun teessoo manneen sagagalummaa barbaada akka turan ragaan nmul’isu argameera. Ragaaleen Imeelii irra argaman kunniin doktor Dabratsiyoon Gabramika’eel rakkoo naamusa guddaa akka qaban kan mul’isan jedhameera Ragaleen argaman ogessootaan qorachiisanii sirri ta’u isaanii mirkaneeffachuuf magaloota biyyoota adda addaa 10 ol kana ...

Read More »

Mootummaan Itoophiyaa Labsii Daa’immaan guddifachaan gara biyya alaa fudhataman eyyamu ittise.

Labsiin Daa’immaan guddifachaan gara biyya alaa fudhachu eyyamukana ittisu kan barbaachiseef daa’immaanirra yeroo adda addaa miidhaan gaha akka jiru waan hubatameef jedhameera Daa’immaan baay’een sababa guddifachaa biyyaa erga bahanii booda asi buuteen isaanii kan beekamne yoo ta’u, kan biroo immo maatii guddifachuuf fudhataniin miidhaa adda addaaf saaxilamu isaanii himameera Akka lakkofasa warra faranjoota bara 1999 bood qofa da’immaan kuma 15 ...

Read More »

Mormiin ummataa wajjiin walqabatee kisaaraa guddaan akka irra gahe companiini Baasiin Salaam fi warshaan Biiraa Dashiin beeksisan

Mormii ummataa wajjiin walqabatee, namoonni baasii Salaam fayyadamuu akka sodaatan hogganaan waldaa Tajajiila Baasii Salaam Obbo Hagoos Abbaay BBC sagantaa Amariffaatti himaniiru. Sababa kanan galiin tajaajila Baasii salaam akka hir’ate dubbataniiru. Dhiyeenyaas konkolatoonni Baasii Salaam Afur gara Bataskaana Gabri’eel Qullubii wayita imalan balaa irra gaheen foddaan isaanii akka caccabe obbo Hagoos himaniiru Konkolatoonni Baasii Salaam lama immo kutaalee biyyaatti adda ...

Read More »

Pooliisiin Federaalaa Qeerroo Oromoo irratti Qorannoon akka jalqabe beeksise

Qeerroon jechun afaan oromoo dargaggoota jechu ta’uus mootummaan waayyaannee hiika biira kennaaf akka jiru ibsa pooliisii federaalaa irra hubatameera. Qeerroon Oromiyaa gita bittaa fi olantummaa waayyaannee mormun guutuu Oromiyaa fi biyyaatti qabsoo jalqabeen umirii aangoo waayyaannee gabaabsa akka jiru ifatti mirkana’eera. Mootummaan waayyaannee Qabsoon Qeerroo bowwoo mataa fi Ibidaa miilaa waan itti ta’eef hiika biraa laateef maqaa seeraa kabachisuu jedhun ...

Read More »