Author Archives: Magarsaa Boonaa

Doktor Maraaraa Guddinaa Mana Hidhaati Gadhiifaman

Dura taa’aan Kongirasii Federaliistii Oromoo fi hayyuun Siyaasa Dr Maraaraa Guddinaa Amajjii 9 bara 2010 mana hidhaa waayyaannee waggaa tokko oliif itti hidhaman keessa gadhiifamaniiru Dr Maraaraan murtii mootummaan waltajjii siyaasa bal’isuu fi araara biyyooleessaa buusuuf hidhamtoonni siyaasa itti murta’ee fi dhimmi isaanii abbaa alangaa himaannaarra jiru addaan citee akka gadhiifaman beeksisu hordofun akka ta’e himameera Haaluma kanan, hidhamtoota himaannaan ...

Read More »

Lammiileen Oromoo Sababa Walitti bu’iinsa Daangaan Godina Baaleetti Buqqa’aan Hanqina Nyaataan Rakkoo Guddaaf akka Saaxilaman himameera.

Walitti Bu’iinsa Daangaa Oromiyaa fi naannoo Sumaalee wajjiin walqabatee lammileen Oromoo buqqa’anii godina Baalee aanaalee Raayituu, Daawwee Qaachan, Madda Walaabuu fi Daawwee Sarar Keessa qubatan hanqina nyaataan rakko guddaaf saaxilamaniiru Lammiileen Oromoo Wucaalee fi Sumaaleelaand buqqa’aan godiina baalee keessa qubataniis hanqina gargaarsaan rakkoo hamaaf akka saaxilaman himameera Lammiileen sababa weerara liyyuu pooliisii naannoo Sumaaleetiin gandoota godina baalee keessa qe’ee fi ...

Read More »

Hoggantoonni Olaanoon Kongirasii Federaliistii Oromoo Murtiif Beellamamanii Turan Mana Murtiitti hin Dhiyaanne jedhame.

Hoggantoonni olaanoon Kongirasii Federaliistii Oromoo qondaltoonni mootummaa ragaalee ittisaan mana murtiitti dhiyaatanii akka hin ragneef ittisamuu waan mormaniif sababa dhadacha jeeqan jedhun hidhaan ji’oota jaha itti murta’uun kan yaadatamudha. Hidhamtoonni siyaasa Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Addisuu Bullaallaa fi Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoonni biroo murtiidhaaf amajjii 10 bara 2010tti mana murtiitti beellama qabu ture Hidhamtoonni Siyaasa Oromoo ...

Read More »

Addi Bilisa baasaa ummata Tigraay hoggansa irra deebiin qorachun hojiin qulqulleessuu akka hafu hogganaan addichaa doktor Dabratsiyoon Gabramikaa’eel beeksisan

Yaa’iin 7ffaan adda bilisa baasaa ummata Tigraay guyyoota torbaf ture gamagamma koreen hojii raawwachistuu irratti kaadiroota sadarkaa olaanoo fi gadi aanaarra jiran wajjiin mar’acha akka ture himameera Yaa’ii kanarratti yaadoonni haaraa kan itti dabalaman ta’uus himameera. Haaluma kanan, torbee dhufu jalqabee qorannoon namoota dhuunfaa itti fufee hojiin kallattii addichaa qulqulleessuu akka itti fufu hogganaan addicha Dr Dabratsiyoon Gabramikaa’eel beeksisaniiru Akka ...

Read More »

Keeyyaanni Labsi Farra Shororkeessummaa fooyyaa’uu fi haqamu akka hin jire mootummaa waayyaannee beeksise

Koreen Hojii raawwachistuu Adda dimokirasumma waarraqsa Ummattoota Itoophiyaa ibsa baaseen waltajjii dimokirasi jajjabeessurra tarkaniiffiwwaan laafisan akka turan himun ni yaadatama Paartilee mormitoota muraasnii fi Adda Dimokirasummaa Waarraqsa Ummattoota Itoophiyaa labsii farra Shororkeessummaa dabalatee dhimmoota biroo irratti mari’acha akka turan miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Paartiileen mormitoota mootummaan bajeeta ramaduuf kunniin labsi farra shororkeessummaa akka fooyyaa’uuf gaaffii dhiyeessuun deebii ADWUI eega turaniiru Keeyyattoota ...

Read More »

Mootummaan Itoophiyaa Himaannaa himatamtoota Siyaasa 528 addaan citee akka gadhiifaman beeksise

Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa hidhamtoota Siyaasa 528 himnnaan isaanii addaan citee akka gadhiifaman beeksise Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa obbo Geetaachoo Ambaayee ibsa gaazexxestoota biyyaa keessaaf gaafa wixaata kennan ulaagaan hidhamtoonni siyaasa ittin gadhiifaman himaniiru Hidhamtoonni siyaasa yakka heera mootummaa humnaan diiguu keessatti hirmaatan akka gadi hin dhiifamne obbo Geetaachoon dubbatan Hidhamtoonni siyaasa bu’uralee misoomaa gurguddoo irratti miidhaa geesisuuf yaalaan , ...

Read More »

Naannoo Oromiyaatti ji’oota 6n darbani keesstti meeshaaleen koontirobaandii Birrii miiliyoona 94 oliitti tilmamammaan to’aannoo jala akka oolfaman himame

Naannoo Oromiyaatti qindomina Ummataa fi pooliisii Oromiyaattiin ji’oota jahan darban qofa meeshaalee daldala seeran alaa fi koontirobaandii Birrii miiliyoona 94 fi kuma 800 olitti tilmamammaan to’aanno jala oolfamu gabaafameera Daldalli seeraan alaa,kontirobandii fi kiraa sassaabdummaa jeneraloonni fi kampanoon waayyaannee baay’inaan keessati hirmaatan kun diinagdee Oromiyaa fi biyyaa miidhaa akka ture himame, Daladalli Koontiroobaandii kampanoonni fi jeneraloonni waayyaannee olantummaan to’aatan diinagdee ...

Read More »

Addi Bilisa Baasaa Ummata Tigraay Dhimma Biyyaa fi Naannoo irratti xiyyeeffachun Maqaleetti mari’achaa akka jiru himame.

Addi bilisa Baasaa ummata tigraay yaa’ii dhaabaa 7ffaa magaala maqaleetti jalqabeen dhimmoota biyyaa fi naannoo irratti mari’achaa jira Deeggartoonni fi miseensoonni waayyaannee akkasumas gaazexestoonni miidiyaalee hawaasummaa irratti dhaabbatichaa deeggaruun gabaasan dabalatee waliigalaatti hirmattoonni 2500 ol yaa’ii kanarratti hirmaacha jiru Hoggantoonni paartiilee michuwwaanii fi obbolaa yaa’ii kanaratti ni argamu jedhame eegamus Pirezedantiin Naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi gitnisaanii naannoo Amaaraa ...

Read More »

Bulchiinsi Mootummaa waayyaannee suphaa kaminuu damdamatee ka’uu akka hin dandeenye Pirezedantiin Eritiraa Isayyaas Afawarq beeksisaan

Mootummaan Adda Bilisa Baasaa Ummata Tigraay Itoophiyaa bulcha jiru amman booda suphaa kamuu yoo taasifameef sadarkaa ka’uu hin dandenyeera gahuusa Pirezedant Isayyaas himaniiru Taankii fi meeshaalee waraanaa biroo qabatanii hanga magaala finfinnee kan deemaaniif fayeeda Ummatoota biyyoota lamaniif jecha akka ture obbo Isayyaasa yaadataniiru Ummanni Itoophiyaa fi Eritiraa kisaara shira mootummaa waayyaanneen isaniira gahee yeroon deebisanii itti gonfatan fagoo akka ...

Read More »

Ijipt biyyoota Sudaan fi Itoophiyaa wajjiin waraana akka hin barbaanne Pirezedant Abdul Fattaah Al-Siisii Beeksisan

Pirezedantiin Ijipt Abdul Fattaah Al-Siisii gaaffii fi deebii televizhiinii biyyaa isaanii wajjiin taasisaniin akka jedhanitti biyyi isaanii Sudaan fi Itoophiyaa wajjiin waraana keessa seenuu hin barbaaddu. Ijipt biyyoota Obbolowwaan fi kamuu wajjiin wal waraanu fi dhimma keessoo biyyaa kamuu keessa akka hin seene Pirezedaant Al-Siisiin himaniiru Ijipt biyyoota ollaa hunda wajjiin walitti dhifeenya gaarii qabdu cimistee itti fufti jedhan Oduu ...

Read More »