Abbootiin Qabeenyaa Tigiraay Sababa Hojii Invastimantii Qonnaa Naannoo Gambeellaa Wajjiin walqabaten dhorkamanii turan gara Hojii isaaniitti akka deebi’an taasifamaniiru

Abbootiin qabeenya 269 Invastimantii qonnaa irratti bobba’an lafa fudhatan qaama sadaffaatti dabarsanii gurguru, Maallaqaa baankii liqeeffatan hojii biraaf oolchuu, gara hojii seenuu dhabuu fi hojimaataa Invastimantii waan hin hordofneef waliigalteen Invastimantii isaanii akka addan citu taasifamee ture. Murtii Koree rakkoo Invastimantii qonnaa naannoo Gambeellaa mudate akka qoratuuf wajjiira ministiira muummeen hundeeffameen waliigalteen Invastaroota qonnaa addan citee ture dhibbentaan 98 gara ...

Read More »

Bulchiinsi Magaala Finfinnee bara bajeeta 2008 birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 53 ol qajeelfamaan ala akka kaffale himameera.

Bulchiinsa Magaala Finfinneetti bara bajeeta 2008tti birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 53 ol hojimaatan ala durgoo fi mindaaf akka kaffale Oditarri Olaanaa magaalattii beeksise. Labsii fi Qajeelfama bittaa hojimaata mootummaa osoo hin hordofne birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 54 bittaan adda addaa akka raawwatame Odiitara Olaantuu Aadde Tsigeewayin Kaasaa yaa’ii Mana Marii magaalatti tibbaana ta’aameerratti dubbataniiru Oditii taasifame maallaqni walitti ...

Read More »

Itoophiyaatti dhaabbileen mirga namoomaa irratti hojjatan balaa diigamuuf saaxilamuu isaanii himameera.

Itoophiyaatti filannoo biyyaaleessaa bara 1997 dura dhaabbiileen mirga namoomaa irratti hojjatan 100ti dhiyaatan akka turan ragaaleen ni mul’isu. Yeroo amma garuu sababa adda addaan lakkofsi dhaabbilee mirgaa namoomaa irratti hojjatanii shan akka hin caalee himameera. Bara Mootummaa Ce’uumsa irraa jalqabee hanga filannoo 97tti dhaabbileen mit-mootummaa mirgaa namoomaa fi dimokiraasii irratti hojjatan dhibbaatti lakkawaman akka turan qorannoo tibbaana mariif dhiyaate tokko ...

Read More »

Deeggartoonni Kilaboota Naannoo Oromiyaa fi Amaaraa Waliin Mootummaa Waayyaannee balaalefataniiru

Deggartoonni Kilaabii Naannoo Oromiyaa fi Amaaraa Stadiyaamii Bahaar-Daariitti waliin ta’uun Mootummaa Waayyaannee balaalefataniiru. Kilaboonni Bulchiinsa Magaalaa Bahaar-Daar fi Lagaxaafoo akkasumas Konistirakishinii Ijaarsa Hojiiwwaan Bishaanii Naannoo Amaaraa fi Bulchiinsa Magaalaa Sulultaa wajjiin yoo taphatan deeggartoonni kilaboota miira jalalaan wajjiin sirbaa turan Waldorgomii kanan Bulchiinsi Magaalaa Bahaar-Daar fi Lagaxaafoo goolii malee zeeroodhan wayita adda bahananiiru. Bulchiinsi magaalaa Sulultaa immo Kilabii Konistrakishinii Ijaarsa ...

Read More »

Manneen waliin jireenya sagantaa 40/60n Namoonni abbaa ciisicha tokkoo irratti galma’aan gochi faallaa heeraa mootummaa akka irratti raawwatame himan

Bulchiinsi Magaalaa Finfinnee Manneen waliin jireenyaa sagantaa 40/60n ijaaraman 972 tibbaana carraa itti baaseeraa. Mootummaan Sagantaa manneen waliin jireenyatiif irra deebiin bara 2005 galmee jalqabee ture. Haaluma kana Sagantaa 40/60n abbaa ciisicha tokkof galma’aanii qusachaa kan turan ta’uus carraa Adoleessa 1 bara 2009 bahe keessa abbaan ciisicha tokkoo akka hin jire himameera. Carraa kana keessa manni abbaa ciisicha tokko hin ...

Read More »

Lammiilee Biyyoota Baha Afriikaa miiliyoona 27ti dhiyaataniif gargaarsiu midhaan nyaataa ni barbaachisa jedhame.

Balaa hongee cimaa biyyoota gaanfaa Afriikaa mudate wajjiin walqabatee namoota miiliyoona 27ti dhiyaataniif gargaarsi midhaan nyaataa akka barbaachisu Dhaabbanni Mirga Namoomaa Mootummoota Gamtomaanii beeksiseera. Akka gabaasa dhaabbatichaatti ji’oota jahan darbaan qofa lakkofsi lammileen biyyoota gaanfaa Afriikaa gargaarsa midhaan nyaataaf qa’ee isaanii gadi dhisaanii baqatan dabalaa akka jiru dhaabbatich himeera. Balaa hongee, midhaan yeroon omishamuu dhabuu, walitti bu’iinsa, nageenyi amansiisaan dhabuu ...

Read More »

Naannnoo Gambeellaatti Ogeessoonni Abbootii Qabeenyaaf Eyyama Invastimantii fi Kaartaa seeraan ala kennan adabaman

Naannoo Gambeellaatti ogeessoonni fi hoggantoonni Ejensii Invastimantii fi Bulchiinsa lafaa naanniichaa 10 abbootii qabeenyaa 28 oliif eyyama invastimantii fi kaartaa seeraan alaa kennuun himataman hidhaa waggaa 3 hanga shaniin adabamaniiru Akka Himaannaa Abbaa Alangaa Koomishiinii Namuusa fi Malanmaltummaa naannichaatti, namoonni kunnin bara 2005 hanga 2009 eyyama invastimantii fi kaartaa hojimaata mootummaan ala kennaniiru. Abbaa Taayitaa Bulchiinsa Lafaa naanniichaatti ogeessi hojii ...

Read More »

Manni Murtii Federaalaa dhadacha 19ffaan gaaffii Doktoor Maraaraa Guddinaa ragaalee namaa abbaa halangaa argachuuf dhiyeessan hiikkaa gara mana marii Federeshiiniitti qajeelcheera.

Manni Murtiichaa gaaffii kana gara Mana Marii Federeshiiniitti kan qajeelchef maqaa ragaalee abbaa Alangaa abukatoota isaaniitiif kennuuf aangoo qaba moo hin qabu kan jedhu Hiikkaa Seeraa barbaachiisa jechun. Gaaffii himaannaan isaan irratti dhiyaate himaannaa shororkeessummaa dhaabbilee miidiyaa lamaan biyyaa keessa hin jire irratti dhiyaateerra adda bahee akka ilaallamuuf Dr Maraaraan gaafatan manni murtiichaa ammaas dideera Abbaan Alangaa hanga dhimmi himaannaa ...

Read More »

Jirattoonni magaala Boqqojjii Bishaan Dhugaatii Qulqulluu Dhabanii Rakkachaa akka jiran himan

Godina Arsiitti Jirattoonni madda Atiletoota beekamo magaalan Boqqojjii Bishaan dhugaatii qulqulluu guutumatti dhabuun rakkachaa akka jiran himan Sarari Ujummoo Bishaan dhugaatii durii jalqabee jirattoota magaalaa Boqqojjiif bishaan dhugaatii dhiyeessaa ture duuloomee tajaajila kennu erga dhaabee akka ture jirattoonni dubbataniiru. Bulchiinsi Magaalaa Boqqojjii fi Dhaabbanni Tajaajila Bishaan Dhugaatii fi Dhangala’aa magaalaatti rakkoo bishaan dhugaatii jirattoota furuuf yaaliin gochaa akka hin jire ...

Read More »

Pirojektiin Shukkaraa Kuraaz lakkofsa Tokko Oomisha jalqabe jedhame kan gaabafame soba akka ta’e hojjattooni himan

Dhaabbanni Televizhiinii “ENN” jedhamu fi Mootummaa Waayyaanneen akka filannoo lammaffaatti hundeeffame Pirojektiin Shukkaraa Kuraaz lakkofsa tokko hojii akka jalqabe gabaasee ture. Warshiichi guyyaatti Shukkaraa toonii 650 akka oomishuu akkasumas haftee shukkaraa irra immo humna Anniisaa fayeeda warishichaa bira darbee jirattoota naanniichaaf tajaajilu akka maddisiisuu “ENN” kun gabaasun ni yaadatama. Hojjattoonni Warshichaa garuu oduu kana yoo dhaga’aan akka rifatan himaniiru. Miidiyaaleen ...

Read More »