Itoophiyaatti qoqqophiin hawaasa dippilomatoota irratti kaa’ame turee ka’uus ammas ugguri dabalataa biroo jiraachuu akka maluu himame

Itoophiyaa keessatti sababa labsii hatattamaa yeroo jedhuun qoqqophiin hawaasa dippilomatoota irratti kaa’amee turee ka’uus, yeroo kamiyyuu ugguri biroo hojii irra ooluu akka danda’u mootummaa Biriteen beeksiise. Akkataa labsii hatattamaa kanatiin hawaasni dippilomatoota teessoon isaanii magaalaa Finfinnee ta’ee dhimma kamiifuu magaalaa Finfinnee irraa kiiloo meetira 40 caalaa fagaatanii deemuu yoo barbadan qaama dhimmi ilaalatu beeksiisuu akka qaban dirqamsiisaa. Mootummaan Itoophiyaa qoqqophii ...

Read More »

Dhiibbaa Labsii hatattamaa yeroo damee Turiziimii irraan gahee wajjiin walqabatee bakka bu’oonni dhaabbata Turiziimii Itoophiyaa gara Biriteen Imaluun isaanii himame .

Dhaabbileen daawwachistoota tursittoota addunyaa teessoo isaanii biyyaa Biriteen ta’e labsii hatattamaa yeroo mootummaan Itoophiyaa labsee nageenyaa fi tasgabbii turstootaaf sodaadha jechuun karoora Itoophiyaa daawwachiisuuf karoorfatan dhiisuun isaanii ni yaadatama. Tarkaanfiin Dhaabiilee daawwachistoota kunniin fudhataan sharafa biyyoota alaa Itoophiyaa damee turiziimiirra argatuu irratti dhiibbaa guddaa akka qaqqabsiisee qondaltoonni Komishinii Tiriziimii biyyaatti mirkanesaaniiru . Bakka bu’oonni dhaabbata turiziimii Itoophiyaa hanqina sharafa biyyaa ...

Read More »

Itoophiyaa keessatti tasgabbii dhabuun siyaasaa fi sarbamuun mirga namoomaa sadarkaa nama yaaddessu irra akka gahe Aministii Internashiinaal beeksiise

mormii ummataa to’aachuuf jecha labsiin yeroo hatattamaa labsamee hojii irra ooluus tasgabbii dhabuun siyaasaa fi sarbamuun mirgaa namooma Itoophiyaa keessa jiru kan yeroo kamuu caalaa sadarkaa yaaddeessaa irra akka gahe dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Aministii Internashiinaal beeksiiseera. Mormii ummaata waggaa tokkoo oliif itti fufee wajjiin walqabatee sarbamuu mirgaa namoomaa lammiilee nageenyaa irratti raawwatamee hatattaman qulqula’uu akka qabu Aministii Internashiinaal waamicha ...

Read More »

Gamtaan Awuroppaa waa’ee dhimmaa siyaasaa Itoophiyaa irratti gabaasa addaa dhaggeeffate

Waltajjii Gamataan Awuroppaa waa’ee dhimmaa siyaasa yeroo Itoophiyaa dhaggeeffachuuf qopheessee kana irratti dura Taa’aan Kongraasii Federaliistii Oromoo Doktor Maraaraa Guddinaa, Dura Taa’aan Arbanyooch Ginbot 7 profesaar Birhaanuu Nagaa fi Atleet Fayyisaa Leliisaa qaamaan argamuun hoggantoota Gamtichaatiif haala waliigalaa biyyaattiin keessa jirtu ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Haali Tasgabbii dhabuu Itoophiyaa to’aannoo alaa fi miidhaa kana caaluu osoo hin qaqqabsiisne biyyoonni dhihaa tarkaniffii ...

Read More »

Mootummaan uggura Imaltummaa lammilee biyyoota alaa irra kaa’ee ture akka kaasee beeksisiisera.

Mootummaa Ameriikaa dabalatee dippilomatoonni biyyoota lixaa qoqqophiin kun hojii isaanii idilee guyyaa guyyaan hojjatan irratti dhiibaa akka fidee ibsaa turun isaanii kan yaadatamudha. Bakka bu’oonni biyyoota alaa teessoon isaan magaalaa finfinnee ta’e maqaa labsii hatattamaa jedhuun qoqqophii immaltummaa magaalaa Finfinnee irraa kiiloo meetira 40 caalaa akka hin demnee ittisu irratti komii akka qaban beeksiisaa turan. Mootummaan wayyaannees dhibbaa bakka bu’oota ...

Read More »

Lammileen Gibtsii Lama magaalaa Finfinneetti hidhamaniiru

Lammilee Gibsii Magalaa finfinnetti  sababa hin beekamnee hidhaman keessa  tokko itti aanaa Hogganaa hoteelaa Raadisan Biluu jedhamuu akka ta’e Gaazeexxoonni biyyaa keessatti maxxanfaman gabsaaniiru. Waggaa Afur duraa Hoteela  Raadisan Biiluu biyyaa Gibtsii jiru irra gara finfinneetti kan  jijjiraman  itti aanaa hotelicha Tahaa Mansuur osoo hojii irra jiran  humnoota nageenya mootummaa Itoophiyaatiin to’aannoo jala ooluusani gaazeexxaan Kaappitaal gabaasera. lammiin Gibtsii inni ...

Read More »

Tarbayinoon madda humna Ibsa Takkazee jedhamu sadii hojii dhaabu isaanii himameera

Waggoota saddeetiin dura Bulchiinsa Mootummaa Naannoo  Tigraay keessatti Dolaaraa miliyoonaa 300 fi miliyoonaa 60 kan ijaarame maddi humna Ibsaa Takkazee rakkoon teekinikaa isaa qunnameen Tarbayinootaa Afur keessa sadii hojii dhaabuun isaanii himammera. Maddaa humna ibsaa kana bara darbee sababa goginsatiin hanqinni bishaanii muuddatee kan  turee ta’uun  ni yaadatama.  hidhni  kun kuusaa bishaanii  gahaa malee humna ibsaa  akka maddisiisuu  gochuun Tarbayinoon ...

Read More »

Filaannoo Pirezedantummaa USAtiin bakka bu’aan paartii Rippabilkootaa Doonald Tiramp mo’atan

Filannoo pirezedantummaa Ameriikaa lammilee addunyaa hawwiin eegaa turan bakka bu’aan paartii Warra rippaabilkootaa Doonaldi Tiramp Haala hin eegamnee injiffachuu pirezedaantii Ameriikaa 45 ta’anii Filataman. Haala siyaasa addunyaa hin beekan jechuun kan shakkaman biliyeenarri magaalaa Newyork pirizedaantii biyyaatti 45 ta’anii filatamuun isaanii lammilee biyyaattii fi hogganttoot biyyoota adda adda biraatti miraa garaa gara keessumeessa jira. Bu’aa filannoo mo’achuuf isaan gargaruu 270 ...

Read More »

Gamtaan Awuroppaa fi Afriikaa Mootummonni biyyoota Afriikaa mirgaa gazeexxestoota eeguu akka qaban gaafatan

Gamtaan Awuroppaa fi Afriikaa mootummonni biyyoota Afriikaa mirgaa Gazeexxesummaa eeguu fi yakkaa hojii gazeexxesummaa irratti raawwatamu qorachuu furuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru Bakka bu’oonni Gamtaawwaan Ardiiwwaan laman ibsaa wal wajjiin magaalaa Finfinneetti kennan kanaani Mootummoonni Biyyoota Afriikaa mirgaa gazeexxestoota eeguun itti- gaafatamummaa isaanii bahuu, seeraa qaamni yakkaa ogeessota midiiyaa irraatti raawwatee ittin gaafatamu cimaa qopheessuu fi seeroota sadarkaa addunyaa fi ...

Read More »

Mootummaa Itoophiyaa Toora Interneetii waan Cufeef Hoteeloonnii fi Dhaabbileen Daladala kisaaraaf saxilamuu isaanii gabasamaa jira

Mootummaan Itoophiyaa mormii Ummaanni gaafii Haqaa , Dimokraasii fi walqixxummaa kaasee ukkamsuuf jecha guutuu biyyaatti toora interneetii fi miidiyaalee hawaasummaa cufuun isaa ni beekama . Gochaa mootummaa abba irree waayyannee sagalee ummataa ukkamsuuf jecha toora Interneetii cufee kana wajjiin walqabatee dhaabbilee daldalaa fi Hoteeloonni baay’een kisaaraaf saaxilamaa akka jiran dubbachaa jiru. Hoteeloonni magaalaa Finfinnee keessa jiran irra caalii duraanii maaltoota ...

Read More »