Hidhamtoonni 38 mana hidhaa Qilinxootti Abiddi akka ka’u taassisan jedhamanii himataman.

Abbaan Alangaa federaalaa Hidhamtoota mana hidhaa qilinxoo keessatti hidhamanii jiran 38 manni hidhichaa abiddaan akka gubatu taassisan jechuun mana murtiitti himateera. Abbaan Alangaa Federaalaa hidhamtoonni kunniin ji’a Amajjii bara 2008 jalqabee ergama ABO, Ginboot 7 fi Al- Shabaab fudhachuu, raawwachuu fi akkasumas hidhamtoota mana hidhaa qilinxoo keessa jiran gurmeessuun yakka uumuuf odeeffannoo wal jijjiiran jechuun himatan. haa ta’u malee, hidhamtoonni ...

Read More »

Siibiilli Ijaarsa manneen kondominiyeemii sagantaa 40/60 jedhamuuf bitame konkolattotaa wajjin akka bade himame.

Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti, Interpiraayiziin Misoomaa Manneen Qusannoo siibiilli ijaarsa manneen sagantaa 40/60 jedhuuf bite konkolaattota Siinoo Tiiraakii 15nitti fe’amee ture akka bade gabaafameera. Ijaarsa manneen Kondominiyeemii sagantaa 40/60 jedhamuuf siibiilli birrii miliyoona baay’een bitame mana kuusaa Muummee Interpirayiziichaa Aqaaqiitti argamutti kan kuufamu ture. Siibilli ijaarsa manneen Interpirayizichi ijaarsisuuf akka ooluuf bitame kun hangi isaa kan hin beekamne yoo ta’u, konkolattota ...

Read More »

Manni maree Naannoo Amaaraa mormiin uummataa naannichatti jalqabame farreen nageenyaa akka kakaasan beeksiise.

Manni maree naannoo Amaaraa maddi ka’umsa mormii uummataa naannichatti jalqabe rakkoo bulchiinsa gaarii fi farreen nageenyaati jechuun kaabinoota haaraa muuduun xumure. Miseensota kaabinee pirizedaantii naannichaa Gaadduu Andargachootiin dhiyaatan 22 keessaa 10 kan durumaa turan yoo ta’an, 12 immoo haaraadha jedhameera. Manni marii naannichaas muudama kabinoota kanniinii raggassiseera. Hoggantoota Biiroolee haaraa 12 keessaa jaha yunivarsitiiwwan naannicha keessatti argamanitti barsiisaa kan turan ...

Read More »

Paayileetiin Biyya Ingliizii Daangaa Itoophiyaa keessatti bakka buuteen isaa dhabamee ture magaalaa Gaambeellaatti argame.

Mooriis Kiriik jaarsa waggaa 71 yoo ta’an ,xiyyaara akka bara faranjootaatti 1940n keessa hojjatameen waldorgommii Xiyyaarota umurii dheeraa qabaniin dorgomuuf biyyaa bahan. Waldorgommii balala’iinsa xiyyaaraa biyyoota 10 qaxxaamuru kanaan, Sudaan irraa gara Gaambeellaatti balali’aa osoo jiranii bakka buuteen isaanii dhabame. Mooriis Kiriik rakkoo teeknikaatiin waldorgommicha akka addaan kutan itti himamee ture. Isaan garuu harka hin kennadhu jechuun akeekkachiisa kennameef diduun ...

Read More »

Guddinni Diinagdee Itoophiyaa laafaa waan jiruuf dubartoonni baay’een balaa dallaalota karaa seeraan alaatiin namoota nannessaniif saaxilamaa akka jiran Rooyitaris gabaaseera.

At least 8.2 million Ethiopians are in need of food aid, the government says, as the country braces for the effects of the El Niño weather phenomenon. An inter-agency assessment, led by the government, conducted in September 2015, identified 3.6 million people in need of food assistance â in addition to 4.55 million from the previous month. Plan International Ethiopia ...

Read More »

Qondaaltonni Mootummaa Itoophiyaa fi Keeniyaa dhimma nageenyaa fi tasgabbii irratti magaalaa Mombaasaatti mari’achaa akka jiran dhaga’ame.

Looltoonni Mootummaa Itoophiyaa sababa Loltoota ABO qabuuf jedhuun yeroo gara garaatti daangaa Keeniyaa waan qaxxamuraniif walitti dhufeenya biyyoota lamaanii irratti rakkoo akka fide Gaazexoonni biyattii gaabaasaniiru. Ji’a darbe loltoonni mootummaa Itoophiyaa gara daangaa keeniyaa seenuun Poolisoota jaha erga ukkaamsanii fudhatanii booda keeniyaan loltoota ishee daangaa irra akka qubachiiste gaazexaan biyyattii Deyilii Neeshin jedhamu gabaaseera. Walii galteen dhabamuun naannoo daangaa biyyoota ...

Read More »

Pirizedaantiin Baankii Misooma Itoophiyaa aangoo irraa kaafaman

Waggoota saddeetan darbaniif Pirizedaantii Baankii Misooma Itoophiyaa kan turan Obboo Isayaas Baahiiree sababa hin beekamneen aangoo isaanii irra akka kaafaman beekameera. Obboo Isayaas hojii pirizedantummaa baankiicha irra ka’uu isaanii xalayaan mirkaneessu hogganaa Ejeensii To’aannoo Faayinansii Ummataa Doktoor Sintaayyoo Waldamika’eel akka mallatteeffamee gaabafameera Hanga ammaatti namni bakkaa isaanii bu’ee akka hin jire kutaan komunikeshiinii baankichaa beeksiiseera Baankiin Misoma Itoophiyaa Pirojektoota warshaa ...

Read More »

Labsii yeroo hatattamaa labsameen dargaggoonni baay’een bakka dhoksaa adda addatti hidhamaniiru.

Namoonni kun taalee biyyaatti adda addaa keessa ukkamsamanii fudhataman giddu gala looltummaa fi kolleejjii Qonnaa adda addaa keessatti dhoksan hidhamanii akka jiran beekameera. Mootummaan Itoophiyaa namoota kuma 20 hanga kuma 30 ta’an bakka maatii fi firootan isaanii hin beekneetti hidheera. Namoota nagaa hidhaman tooftaa gara garan dararuun soodachisuuf yaaddamee akka ta’ee himameera. Haali qabinsaa namoota maqaa labsii hatattamaa jedhuun hidhamanii ...

Read More »

Balaan goginsa kibbaa baha Itoophiyaatti babal’achaa jiru yaaddeessa ta’uu, Dhaabbanni Mootummoota gamtomaanii beeksiise.

Itoopiyaa keessatti balaan goginsa gara godinaalee birootti babal’achaa dhufuun akka isa yaaddeesse dhaabbanni Mootummoota Gamtoomaanii beeksiise. Naannoo Oromiyaa godinaaleen akka Gujii, Baalee fi Boraanaatti hanqinna bishaanii waan jiruuf namoonni miliyoonaatti lakkawamanii balaaf akka saaxilaman dhaabbatich beeksiiseera. Balaan goginsaa kun naannoo Sabaa fi Sabblamoota Ummattoota Kibbaas ni soodachiisa jedhameera. Naannichaatti yeroo ammaa gandoonni 236 hanqina bishaan dhugaatii hamaa keessa akka jiran ...

Read More »