UNESCOn sirna Gadaa Galmee Hambaa Addunyaa irratti galmeessee

Dhaabbataa Mootummoota Gamtoomaniitti, dhaabbanni Barnoota, Sayiinsii fi Aadaa Addunyaa yookan UNESCOn Sirnaa Gadaa Ummataa Oromoo waggoota hedduuf kara dimokratawaan dhaloota gara dhalootaatti darbaa dhufee galmee hambaa addunyaa irratti galmeessee UNESCO walgahii 11ffaa tibbaana magaalaa Finfinneetti ta’een, sirnaa gadaa ummanni oromoo garaa aadaatiin ittiin bulaa turee fi dagaginaa dimokraasii yeroo amma addunyaan irra geesseef ka’uumsa ta’ee kana galmee hambaa addunyaa irratti ...

Read More »

Ji’oota kurnaan darbee qofa lammiilee Itoophiyaa kuma 90 dhiyaatan gara Yamaniitti akka baqatan komishiniin Koluugaltoota Mootummoota Gamtoomanii beeksiise.

Yaman waraanaa keessa waan jirtuuf haali nageenya lammiilee Itophiyaa gara biyyaatti baqataan akka isaa yaaddesse dhaabbatich beeksissera. Bara darbees yeroo wal fakkatuutti lammileen Itoophiyaa kuma 70 caalaan gara Yamanatti baqatanii akka turee dhaabbatich beeksiisera. Yeroo waraanni biyyaatti furmaata hin arganneetti lammiileen Itoophiyaa Kumatamaatti lakkawaaman baqachaa akka jiran dhaabbatich himeera. Bifuma walfakkattun ji’oota 10 darban lammiilee Sumaliiyaa kuma17 gara Yamanitti akka ...

Read More »

Abbootiin Qabeenya biyyaa alaa kan Itoophiyaa wajjiin walqixa liqii akka argataniif imaammanni liqii akka irra deebi’ee sirreeffamuu himameera

Boordiin Invastmantii Minsitira muummeettin hogganamuu murtii dhiyeenya kana baankiin misoomaa Itoophiyaa murtessee diiguun dureeyyoonni invastimantii Abaaboo, kuduraa fi mudura irraatti bobba’an dureeyyota biyyaa keessa wajjiin walqixa liqii akka aragatniif murteessuusa miidiyaaleen biyyaa keessa gabasaniiru Qajeelfamin baankiin misoomaa Itoophiyaa duraanii abbooti qabeenya biyyaa alaa hojii invastimantii irratti bobba’uuf barbaadan baasii inavastimantichaa dhibbentaa 50 akka ofi danda’an kan murteessuu turee. Qajeelfamni mootummaan ...

Read More »

Omishaalee Kaampaniiwwaan waayyanneetti fayyadamuu dhiisuu ammas cimee itti fufeera.

Ummanni Amaaraa tarkaniifii omishaalee kampaaniiwwaan fi qabeenya waayyaanneetti hin fayyadamnu jedhee jalqabee cimsee itti fufeera. kun immoo qabeenyaa waayyaannee akka malee miidhaa jedhame Ummannii Amaaraa magaaloota gurguddoo naannichaa keessa jiraatu qabeenya waayyaannee kan akka Biiraa Daashiin , Biiraa Raayyaa , Simintoo Masaboo fi Baasii salaamiitti fayyadamuu dhiisuun ijaannoo isaa cimseera Baasiin salaam jedhamuu tajaajila geejjibaa biroo irratti miidhaa qaqqabsiisuun damee ...

Read More »

Pirezidaantiin Paartii Koongirasii Feedaraaliistii Oromoo doktor Maraaraa Guddinaa wayyaaneen qabamanii hidhaman

Guyyaa dheengadaa galgala kan mootummaa wayyaanetin qabamanii hidhamani Doktor Mararaa Guddinaa qabeenyii isaanii umnaa tikaa mootumichaatin akkaa samamee , doktoor mararaadhaaf maatii isaanii irraatis miidhan qama akka gahee beekameera. Pirezidaantiin Paartii Koongirasii Feedaraaliistii Oromoo doktor Maraaraa Guddinaa afeeraa Parlaamaa Awurrooppaatiin Beeljiyam Biraasalsitti waa’ee haala qabinsa mirgaa namoomaa yeroo ammaa Itoophiyaan keessa jiru ilaalichisuun miseensoota paarlaamaa Auwurrooppaa wajjiin tibbana waan maryataniif ...

Read More »

Waaraqsi Biyyooleessaa Itoophiyaa Siwudiinnitti walgahii ta’ee kara milka’een xumuramuu beeksiise.

Waaraqsi Biyyooleessa Itoophiyaa dhiyeenya kana paartiilee Afuriin hundeeffame walgahii biyyaa Siwudiin magaalaa Stokolmiitti deeggartoota wajjiin gadhee haala milka’een akka xumuramee beeksiise. Walgahii kanarratti hogganaan Arbanyooch Ginboot Sabaattii Profesaar Birhaanuu Naggaa, hogganaa Adda Dimokirasummaa Oromoo Obboo Leencoo Lataa fi hogganaan Paartii Ummata Affaar Doktoor Koontee Musaa aragamaniiru. Siwudiniitti qindeessaan Waarqisa biyyooleessa obboo Zalaallee Tsaggaa-Sillaassee kaayyoo walgahichaa ibsaniiru Profesaarii Birhaanuu Naggaa Paartiilee ...

Read More »

Itoophiyaa looltoota baay’ee daangaa Sudaan kibbaa irra qubachiistee

Itoophiyaa naannoo Gambeellaa keessaa loltoota baay’ee qubachiisuu ishee Barruun Jeneraal Aviyeeshiin jedhamu gabaaseera. Walitti bu’insa dhiyeenya kana sudaan kibbaa keessatti umaammee wajjin walqabatee Itoophiyaan loltoota ishee daangaa biyyaatti wajjiin ittiin waldangeesitu irra qubachiisuuf dirqamuu ishee barruun kun gabaaseera. Mootummaan Itoophiyaa garee riphee loltoota Reek Machaar wajjiin waliigaltee dhabuun naannichaatti tasgabbiin akkan hin jiranneef sababa ta’uu akka maluu qamooleen adda addaa ...

Read More »

Balaa Godina Geede’oo keessatti qaqqabeef kan ittti gaafatamu mootummaa Itoophiyaa akka ta’ee dhaltoonni saba Geede’oo Biyyoota Alaa jiran beeksiisan

Godina Geede’ootti balaa walitti bu’insaatiin qaqqaabeef itti gaafatamummaa fudhachuu kan qabu mootummaa Itoophiyaa akka ta’ee dhalattoonni saba Geede’oo biyyoota gara garaa keessa jirataan himan. Ibsa garaa waldaa isaaniitiin kennan akka jedhanitti, lubbuu namaa darbee fi qabeenya manca’eef gaddi guddaan itti dhaga’meera. Sabni Geediiyoo sabaa fi sablamoota godinicha keessa jiraatan kan biroo wajjiin rakkoo tokkolee akka hin qabne waldaan kun beeksiiseera. ...

Read More »

Ministirri Dhimmaa Alaa Biriteen, mirga lammiilee biyyaattii kabachiisuuf waada galan dhugomsuu akka qaban paartiin Leebaar waamicha dhiyeesseera.

Haala yeroo Obboo Andargachoo Tsigee ilaalchiisee Paartiin Leebaar ibsa baaseen, ministirri dhimma alaa haaraa muudaman Boriis Jonsaan dhimmaa kanaaf xiyyeeffaannoo addaa kennen akka hordofaniif duuli mallattoo deegarsaa walitti qabuu akka jalqaban beeksiiseera. Ji’oota sadeen darban obboo Andargachoon maatii fi qaama dhimmi ilaalatuun akka hin daawwatamne dhoorkamuu isaanii paartiich beeksiisera. Minsteerri dhimmaa alaa tarkaniiffi hatattaama fudhachuu akka qaban paaritich gaafateera. Ministirri ...

Read More »

Fayyaan Doktoor Fiqiruu Maaruu Yaaddeessaa akka ta’e Siwudiin beeksiisifte

Lamummaa Siwudiin kan qaban Doktoor Fiqiruu Maaruu tajaajila waldhansaa Onnee irraatti bobba’uuf gara Itophiyaa kan galan. Waggaa sadiin dura immoo malanmaltummaan shakkamuun hidhaman. Mannii murtii Federaalaa Doktoor Fiqiruu Maaruu waggaa 4 fi ji’a 8 itti murteesseera. Doktoor Fiqiruun yeroo hidhaa itti murta’ee irra caalaa waan xumuraniif akkasumas amalaa gaarii waan qabaniif ji’a kana keessa ni hiikamu jedhamee eegama akka ture ...

Read More »