Qarqara Yamanitti haleellaa doonii Baqattoota Fe’ee deemaa jiru irratti raawwatameen namoonni 31 akka ajjeefaman dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee.

Doonii baqattoota fe,ee Yamanii gara Sudaan imala jiru irratti haleellaa raawwatameen namoonni 31 akka ajjeefaman dhaabbanni mootummota gamtoamanii beeksiseera. Haleellaa Xiyyaara Helekoptaraa irraa raawwatameen baqqattoota ajjeefaman keessaa irra caalaan lammiilee Somaliiyaa akka ta’an himameera. Baqqattonni dooniidhaan Yamanii gara Sudaan imalaa jiran kunniin Ragaa koolugaltummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka harkaa qaban Aljeeziiraan gabaaseera. Haleellaan kun kan raawwatame doonii baqattoota fe’ee Yamanii ...

Read More »

Guddinni Qonna Itoophiyaa waggaa waggaan dhibbentaa7’n guddataa ture jedhame sababa hongeetiin gara dhibbentaa 2.5 tti gadi bu’uunsaa himame.

Balaa hongee naannolee afur keessatti qaqqabee wajjin walqabatee oomishni qonnaa biyyattii irratti miidhaa geessisuusaa ministeerri muummee Hayilamariyaam Dassaleeny tibbana mana marii bakka bu’oota uummataatti himaniiru . Balaan hongee haaraan naannolee Oromiyaa, Affaar, Uummattoota kibbaa fi Sumaalee miidhe kun namoota miiliyoona 5.6 gargaarsa yeroo hatattamaaf saaxileera. Sababa hongeetiin guddinni qonnaa akka malee gadi bu’us sadarkaa biyyoolessaatti wabii nyaataa mirkaneessuun akka danda’ame ...

Read More »

Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa irratti foyya’iinsa taassisuusaa hordofuun gareen qorattoota mirga namoomaa Komishinii mootummoota gamtoomaniitiif eyyama akka kennu gaafatame.

Komishiniin Mirga namoomaa Dhaabbata mootummoota Gamtoomanii ajjeechaa fi hidhaa dimshaashaa naannoo Oromiyaa keessatti raawwatame qaama walabaan akka qulqullaa’u mootummaa Itoophiyaa gaafachuun isaa ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaas qaamni dhimma kana qulqulleessu jira jechuun gaaffii kana osoo hin fudhatin akka hafe beekameera. Fooyya’iinsa taassifame jedhame kana hordofuun miseensota garee komishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomaniitiif eyyama akka kennu dhaabbanni Human Right Watch gaafateera. ...

Read More »

Ministeerri dhimma alaa Biriteen Booris Jonsan dhimma Andaargaachoo Tsigee irratti akka xiyyeeffatan dhaabbanni mirga namaaf falmu tokko gaafate .

Dhaabbanni mirga namaaf falmuu fi waa’ee Obbo Andaargaachoo hordofu Rappiraav jedhamu, ministeerichi bara darbe aangoo wayita fudhatan kabajamuu mirga lammiilee biyyattiif hojjachuuf waadaa galan akka kabajan gaafateera. Booris jonson turtii isaanii magaalaa Finfinnee kanaanis waa’ee dhimma Obbo Andargaachoo irratti xiyyeeffachuun Biriteen mirgi lammii ishee akka kabajamuuf haala jiru ifatti mootummaa Itoophiyaatti himuu akka qaban dhaabbatichi hubachiiseera. Daawwannaa isaanii Finfinnee kanaan ...

Read More »

Sababa walitti bu’iinsa daangaa Oromiyaa fi Sumaleetiin namoonni kuma 35 ol qa’ee isaaniirraa akka buqqa’an himame.

Sababa walitti bu’iinsa daangaa Oromiyaa fi Sumaaleetiin namoota kuma 35 ol qa’ee isaaniirraa buqqa’aniif gargaarsi hatattamaa akka isaan barbaachisu himameera. Lammiilee balaa hoongeetiif saaxilamanii wajjin walqabatee dhiyeessiin gargaarsaa rakkisaa akka ta’es himameera. Sababa walitti bu’iinsa daangaa kanaan Godina Harargee Bahaatti abbootiin warraa kuma 14 ol, Godina Baalee, abbootiin warraa kuma 15 ol akkasumas godina Gujiitti, abbootiin warraa kuma 1 fi ...

Read More »

Itoophiyaatti sababa hanqinaa maallaqaatiin midhaan nyaataa gahaa argachuu akka hin dandeenyee dhaabbannii mootummoota gamtomaanii beeksiiseera

Gargaarsi haawasni addunyaa biyyaattiif kennu yeroon waan hin qaqqabneef naannoo ummattoota kibbaatti ogeessoota fayyaa bobbaasuun akka hin danda’amne dhaabbatich himeera . Balaan hoongee kuniis kan yeroo kamuu caalaa yaadeessa akka ta’e dhaabbatich beeksiiseera Dhaabbanni Mootummoota gamtomaanii fi Mootummaan Itoophiyaa ji’a laman dura balaa hongee kan damdamachuuf gargaarsa dolaarii biiliyoona tokkootti dhiyaatuuf hawaasa addunyaatiif waamicha deeggarsaa dhiyeessaniis deebii qubsaa argachuu hin ...

Read More »

Qala’insi gatii Itoophiyaa ji’a Guraandhalaa dhibbentaa 0.9 akka dabalee Ejeensiin Satatiksii guddugaleessa beeksiiseera

Waliigalaatti qala’insii gatii ji’a Guraandhalaa dhibbentaa 7.0 irra gahuusa Ejeensiin Statiksii giddugaleessa beeksiisuusa miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru Qala’insi gatii kun ji’a darbee dhibbeentaa 6.1 irra kan ture yoo ta’u,amma immoo gara dhibbeenta 7 ol guddateera . Haalumaa kanan qala’insi gatii kan ji’a Guraandhalaa 0.9 akka dabalee ejeensich beeksiiseera. Ji’a Guraandhalaatti qala’insi gatii omiishaalee nyaataa wajjiin walqabatu dhibbeenta 7.8 irra gaheera. Qala’insi ...

Read More »

Waraqsi biyyooleessa Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa wajjiin magaala Washington DCtti mari’ateera

Waraqsi Biyyooleessa Itoophiyaa Paartiilee Afur dhiyeenya hundeffame kun rakkolee gama hundan yeroo amma Itoophiyaa keessa jiru itti fufinsaan furuuf lammiileen Biyyaatti ogummaa fi humna isaaniitiin gumaachuu akka qaban waamicha dhiyeessera. Paartiileen Addi Dimokratawaa ummata Oromoo, Arbanyooch Ginboot Sabaat, Paartii Ummata Affaar fi Waraqsi Dimokirataawaa Ummata Sidaamaa lammiilee Itoophiyaa waamichi taasfameef wajjiin marii gaggeessani, lammiileen Itoophiyaatiif tokkummaan fi mormii ummata Itoophiyaa ...

Read More »

Ministeerri Dhimmaa Alaa Amerikaa biyyoota addunyaa 200 irratti xiyyeeffachuun Gabaasa Mirga Namummaa bara 2016 baaseera.

Gabaasni Ministeriich wagga waggaan baasuu kun seera mirga namaa sadarkaa addunyaatti tumamee fi waliigaltewwaan adda addaa mirga dhala nama ilaalchisuun irra gahameerratti hunda’uudhaan akka ta’ees beekameera. Ministeerri Dhimmaa Alaa Amerikaa haala mirga nama Itoophiyaa ilaalchiisuun gaabsa mirga nama baaseen loltoonni mootummaa namoota hiriira nagaa bahaanirratti tarkaniiffii humna olii fayyadamuun namoota baay’ee ajjeessaniiru. Hiriirri Mormii kun irra caalaa naannoo Oromiyaa fi ...

Read More »

Moozaambik Lammiilee Itoophiyaa baqattoota seeraan alaa ittiin jette 36 to’annoo jala olchuu beeksiste.

Lammiileen Itoophiyaa baqqattoota Seeraan alaa jedhamanii shakkaman 36 bakka itti dhokatanii jiraatan kaaba bulchiinsa Nampuulaatti to’aannoo jala akka oolan Poolisiin Moozambik beeksisuusaa miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Lammiileen Itoophiyaa 36 kaaba bulchiinsa Nampuulaa naannoo Mikontaa jedhamuu erga jiraattonni naannichaa odeeffannoo poolisiif kennanii booda mana tokko keessaa akka qabaman dubbi himaan Poolisii Zakkaari’aas Nakuutii himaniiru. Lammiilee Itoophiyaa Baqqattoota seeraan alaa jedhaman kanniin gara ...

Read More »