Daldaltoonni Jimaa ykn caatii Baha Oromiyaa miidhaa hidhatoonii naannoo Sumaalee daldalatoota Jimaa Oromiyaa irran gahan mormun torbee tokkoof daldala Jimaa dhaabuuf akka murtesan himamera.

Weerara hidhatoonii naannoo Sumaalee gandoota daangaa Oromiyaa irratti gootee wajjiin walqabatee daldali jimaa rakkoo keessa akka jiru waan ibsamee yoo ta’u, Daldaltooni Oromoo daldala Jimaaf magaala Jigjigaa fi magaloota naanniichaa biroo keessa turan baay’een isaanii wayita waldhabdeen daangaa kun sadarkaa olaanaarra gahe ture ajjeeffamuu isaanii gabasameera. Daldaltooni Oromoo baay’een biyyii nagaa jechun jimaa daldaluuf gara magaloota naannoo Sumaalee adda addaa ...

Read More »

Naannoo Oromiyaa Sirna Bulchiinsa Dargii deebisuuf yaalaa jira jechun Mootummaan Naannoo Sumaalee himate.

Bulchiinsi Mootummaa naannoo Sumaalee haala yeroo iirratti waltajii marii jaarsoolii biyyaa wajjiin magaala Jigjigaatti gaggeessen, mootummaa naannoo Oromiyaa daangaa babal’ifachuuf jecha weerara akka labse beeksiseera Sirni Federaliziimii Itoophiyaa Afaan irratti hunda’ee balaaf akka saaxilame mootummaan naannoo Sumaalee waltajjii marii jaarsoolii biyyaa booda ibsa baaseen himeera. Walitti bu’iinsi daangaa Oromiyaa fi naannoo Sumaalee mootummaan federaalaa waan gidduu seeneef tasgaba’ee jedhamuus haali ...

Read More »

Barattoonni fi Barsisoonni Oromoo Yuunivarsitii Jigjigaa miidhaan sabaarratti xiyyeeffate irratti raawwatamuu akka danda’u himan.

Barattoonni Oromoo Yuunivarsitii Jigjigaatti ramadamanii barnoota isaanii hordofaa turanii fi haaraa ramadan walitti bu’iinsa duulaa qondaaltonii mootummaan naannoo Sumaalee oromoo irrati bananiin walqabatee balaaf saaxilamuu akka danda’an beeksisaan. Ministeerri Barnootaa fi Mootummaan naannoo Oromiyaa haala qabatamaa yeroo amma lammiilee Oromoo naannoo Sumaalee keessa jiraatan irratti raawwatamu xiyyeeffannoo keessa galchuun furmaata akka barbaadaniif gaafataniiru. Hidhattoonii mootummaa nannoo sumaalee waraqaa eenyummaa isaanii ...

Read More »

Mootummaan Itoophiyaa fi Sudaan Maallaqaa biyyaa isaaniitti fayyadamuun wajjiin Daldaluf waliigalan

Itoophiyaa fi Sudaan maallaqa biyyaa isaaniitti fayyadamuun walitti dhufeenya daldalaa qaban itti fufisisuuf walii galaniiru. Waliigalteen daldala maallaqa biyyaa ofiitti fayyadamu kun waggoota 3f akka turu himameera. Waliigalteen Maallaqa biyya ofiitti fayyadamuu kana biyyoonni Ollaa hanqina sharafa biyyaa alaa qabanii fi ilaalcha Siyaasan walfakkatan akka wajjiin mallatteessan ogessoonni Diinagdee dubbataniiru Mootummaan Itoophiyaa rakkoo sharafa alaa qabu itti fufinsaan kan furuuf ...

Read More »

Obboo Andargaachoo Tsiggee mana hidhaatii akka gadi dhiifamaniif Mootummaan Biriteen dhiibaa gochu akka qabu gaafatame

Obboo Andargaachoo Tsigee mana hidhaatii akka gadi dhiifamaniif mootummaan Biriteen dhiibaa gochuu akka qabu Waldaleen Abukatootaa biyyaatti lama gaafatan Waldaaleen Abukatootaa kunniin Obboo Andargaachoo Tsiggee mana hidhaa waayyaannee keessaa akka gadi dhiifamanii gaafachun Ministeera Dhimma Alaa Biriteeniif xalayaa bareessuu isaanii Zaa Gaardiyaan gabaaseera. Obboo AndargaachooTsiggee hatattamaan mana hidhaatii akka gadi dhiigfamaniif mootummaan xiyyeeffannaan adda kenneef hojjachuu akka qabu Pirezedantiin Hawaasa ...

Read More »

Abbootiin Qabeenyaa Konkolattoota Shukkaraa fe’aanii Daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa irra dhaabbatanii jiran rakkoof saaxilamne jedhan

Mootummaan Itooophiyaa Shukkara Kuntaala kuma heddu yeroo jalqabaaf gara Keeniyaatti akka erge odeessa turuun kan yaadatamudha. Konkolattoonni 100 ol shukkaraa kuntaala kuma heddu warshaa Shukkaraa Wanjii irra fe’uun gara Keeniyaatti imala jalqaban bakka yaadan magaala Naayroobii osoo hin geenye daangaa biyyoota lamaniirra ji’oota lamaa oliif dhabbachuuf dirqamaniiru Konkolattoonni 110 ol tokkon tokkoon isaanii shukkaara kuntaala dhibba Afur fe’an rakkoo mootummaa ...

Read More »

Ayyaana Irreecha Dilbaata dhufu kabajamuu irratti Tikoonni Mootummaa, poolisiin federaalaa fi raayyan ittisaa Biyyaa akka hirmaatan Komishiniin Pooliisii Federaalaa Beeksise.

Ayyaana Irreechaa dilbaata dhufu kabajamu irratti toikoonni mootummaa, Miseensoonni Pooliisii Federaalaa fi Rayyaa Ittisa biyyaa akka hirmaatu Komishiniin Pooliisiin Federaalaa Ibsa beeksisuun Faallaa waliigaltee gumii Abbooti Gadaa Oromoo akka ta’e beekameera. Gumiin Abbooti Gadaa Oromoo ibsa baaseen, sirna kabaja Ayyaana Irreecha bara kana irratti humni meeshaa waraanaa hidhate kamuu akka hin argamne mootummaa naannoo Oromiyaa wajjiin waliigaltee irra gahamu beeksisee ...

Read More »

Deeggarsi Lammiilee Oromoo naannoo Sumaalee irra buqqa’aniif taasifamu itti fufeera.

Deeggarsi maallaqaa fi akaakuu lammiilee Oromoo naannoo Sumaaleeti qe’ee fi qabeenya isaanii irra buqqa’aaniif taasifamu bifa gara garaan cimee itti fufeera. Akkuma Kanaan Artistoonni fi Atiletoonni Oromoo Koree hundeessanii socha’aa akka jiran dhaga’ameera. Koree kanas gama Artistootaan Artiistii Alii Birraa, Qamaar Yusuuf fi Taaddalaa Gammachuu kan bakka bu’uun qindeessa jiru yoo ta’u, Gama Atiletootan immoo Atileet Ibrahiim Jayilaan, Atileet Darartuu ...

Read More »

Baqattoonni Itoophiyaa Keeniyaa jiran dhiibaa tikoota mootummaa Itoophiyaa jala akka jiran himame

Lammiileen Itoophiyaa darara cimaa biyyaa keessatti irra gahu jala miliquuf gara keeniyaatti baqatan dhiibaa tikoota mootummmaa Itoophiyaa jala waan jiraniif rakkoof saaxilamusanii BBCn gabaaseera Dhaabbaanni Humaan Raayits Waach gamasatiin, rakkoon tikoonni mootummaa Itoophiyaa lammiilee biyyaatti gara Keeniyaatti baqatanirra gahaa jiran yaaddeessaa ta’u ibsa torbee darbe baaseen beeksiseera Mootummaan Itoophiyaa Keeniyaa dabalatee biyyoota biroo keessatti gocha seeran alaa walfakkataa raawwatuun lammiileen ...

Read More »

Namoonni 21 qabeenya Ummataa fi mootummaan mancaasan jedhamanii shakkaman himataman

Namoonni 21 Ministeera Maallaqaa fi Walta’iinsa Diinagdee fi Pirojektii Ijaarsaa warshaa Shukkaara Oomoo Kuraaz lakkofsa shanii fi dhaabbilee biroo keessa wayita hojjataa turan Qabeenya Ummataa fi mootummaa mancaasan jedhamanii shakkaman himataman Mannii Murtii olaanoo Federaalaatti ramaddiin dhadacha lammaaffaa namoota Afur galmee ministirri Deetaa Maallaqaa fi Walta’iinsa Diinagdeeobboo Alamayyoo Gujoo jalatti himataman wabii birrii kuma 10 hanga kuma 20n akka gadhifaman ...

Read More »