Hojjattoota Wajjira Olaanaa Oditara Muummichaa Oromiyaatiif miindaan gitta caasaa haaraa itti ramadamaniin osoo hin kaffalamneef ji’oota sagaliin boodaa xalayaa biraan akka bakka bu’u waan ta’eef hojjattoonni komataniiru.

Hojjattoonnis ji’a ji’aa haala caasaa haaraatiin mindaan ni kaffalama jedhanii osoo abdiin eegaan xaalayaa biraan bakka bu’uun akka isaan gaddisiise beeksiisaniiru Qondaltoonni wajjiiriichaa akkaata Iskeelii miindaa caasaa haaraa kaffaluuf hanqinni bajataa waan jiruuf yeroo muraasaaf akka obsan eegaan itti himaa akka turan hojjattoonni dubbataniiru. Amma garuu iskeelii miindaa hojjattoota mootummaaf akka biyyaatti ji’a Amajjii foyya’e akka isaanii kennamee fi caasaan ...

Read More »

Mormii Ummataa wajjiin walqabatee namoonni 669 akka ajjeefaman Qulquleeffachuusa Koomiishiniin Mirga Namoomaa Ityoophiyaa beeksiiseera

Ka’umsi mormii Ummaataa rakkoo dhimmoota bulchiinsa gaarii wajjiin walqabatan jechuun Komishiniinariin mirgaa namooma Itoophiyaa Dr Addisuu Gabra -Igzabiheeriin gabaasa dhiyeessaniiru Loltoonni bakka baay’eetti tarkaanfii walgitaa akka fudhatanii fi bakka tokko tokkotti garuu tarkaanfii humna olii fudhachusaanii Addisuu Gabra -Igzabiheeriin gabaasa mana marii bakka bu’oota Ummataaf dhiyeessaniin himaniiru. Komishiniichi naannoo Oromiyaa godinaalee 15 fi magaalota 91, naannoo Amaaraa godinaalee 5 fi ...

Read More »

Ajjeechaan lammiilee nagaa irratti loltoota mootummaan raawwatame qulqulleeffachuuf gaaffii Dhaabbanni Mootummota Gamtomaanii fi Gamtaan Awurooppaa dhiyeessaan Mootummaan Itoophiyaa akka hin fudhane mirkaneesseera.

Gaaffii Dhaabbanni mootummoota Gamtomanii fi Gamtaan Awurooppaa ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatame qulqulleeffachuuf dhiyeese Mootummaan Itoophiyaa akka hin fudhane Minstirri Muummee Hayilamariyaam Dassaleeny gaaffii deebii BBC wajjiin taasisan irrati mirkaneessaniiru. Mormii Ummata Oromoo waggaa tokko oliif ture wajjiin walqabatee loltoonni motummaa lammiilee nagaa ajjeessuu fi dhiitta mirga namaa raawwachaa turaniiru. Yakka ajjeechaa fi dhiitta mirga namoomaa loltoota mootummaan raawwatama kana ...

Read More »

Itoophiyaa fi Kuwaataar waliigaltewwwan adda adda akka wajjiin mallatteessan miidiyaaleen Itoophiyaa gabaasaniiru

Amiirri Kuwaataar Sheek Tamiim Biin Hamaad Al Taanii daawwannaa hojiitiif gaafa wixataa Finfinnee galaniiru. Daawwannaa isaanii kanan Ministira Muummee obboo Hayilamariyaam Dassaleeny fi Pirizedaant Dr Mulaatuu Tashoomaa wajjiin kan mari’ataniiru. Qondaltoonni Itoophiyaa fi Kuwaataar dhimmoota daldalaa, dinagdee fi nageenyaa ilaalchiisuun waliigaltewwwan adda adda akka mallatteessan miidiyaaleen Itoophiyaa gabaasaniiru Qondaltoonni biyyoota lamaanii waliigaltee dippilomaasii fi namoota paaspoortii addaa qabatan viisaa malee ...

Read More »

Itoophiyaatti labsii yeroo hatattamaa wajjiin walqabatee namoonni baay’een hidhamunii fi ammas hidhaa kun itti fufun akka isa yaadesse Gamtaan Awurooppaa beeksiiseera

Haala qaabins mirga namoomaa fi bulchiinsa gaarii biyyaatti keessa jiru irraatti mari’achuuf jilli ergamaa adda mirga namoonaa gamtichaa Starivoos Lamibiraniidaasiin hogganamu guyyoota sadiif Itoophiyaa daawwachuusa gamtichi beeksiiseera Marii qondaltoota mootummaa Itoophiyaa wajjiin gaggeessen labsii yeroo hatattamaa labsameen lammiileen Itoophiyaa baay’een hidhamuun akka isa yaadesse himeera. Seeri, qajelfamoonni fi danbiiwwaan biyyaatti lammiilee fi paartiileen mormitoota yaada isaanii bilisaan akka hin ibsaneef ...

Read More »

Naannoo Oromiyaatti Abbootiin warraa 200 ol Godinaalee sadii ka’anii Dhidheessaa akka qubatan taasifaman waggoota 7f buufata yeroof keessa jiraachuun rakkoof saaxilamuusanii himaniiru

Abbootiin warraa 200 ol godinaalee Oromiyaa sadii keessaa ka’anii Dhidheessaa akka qubatan taasifaman waggoota 7 darban buufata yeroo keessa maatii isaanii wajjiin akka jiraataniif waan dirqamaniif rakkoo adda addaaf akka saaxilaman himaniiru Abbootiin warraa kunniin buufata yeroo keessaa mana ijaratanii bahuuf qaama mootummaa dhimmi ilaallatu hundaaf gaaffii dhiyeessanis deebii argachuu hin dandeenye jedhaniiru Abbootiiin warraa amma mana jireenya dhabanii rakkatan ...

Read More »

Manni Murtii olaannaa Federaalaa dhaddacha 19ffaa Dr Maraaraa Guddinaa Mirga wabii dhorkateera

Abbaan Alangaa mootummaa Itoophiyaa hayyuu siyaasa beekkamoo fi Hogganaa Paartii Kongrasii Federaliistii Oromoo Dr Maraaraa Guddinaa yakka heeraa Mootummaa diiguu jedhu dabalate kan birootiin himateera. Dr Maraaraan Abbaan Alangaa erga ifaatti isaan himatee booda gara abukaatoota isaaniitiin yakki ittiin himatamanii mirga wabii kan dkoorkachiisuu waan hin taaneef mirgi wabii akka isaaniif kabajamu mana murtiichaa gaafatanii turan. Yaa ta’u malee, ammaas ...

Read More »

Ji’a Bitooteessaa kana keessa roobni kan hin roobne yoo ta’e lakkofsi namoota gargaarsa barbaadanii dabaluu akka danda’au himameera.

Itoophiyaa keessatti naannoolee hongeedhaaf saaxilamanitti ji’a bitooteessaa keessa roobni kan hin roobne yoo ta’e lakkofsi namoota garagaarsa barbaadanii dabaluu akka danda’au himameera. Namoota miiliyoona 5.6 sababaa balaa hongeetiin gargaarsa midhaan nyaataaf saaxilaman hanga ammaatti gargaarsi kennamaaf jira jedhameera. Mootummaan Itoophiyaa fi dhaabbileen mit- mootummaa hojii gargaarsa hawaasummaa irratti bobba’an Lammiilee gargaarsa midhaan nyaata hatattaamaaf saaxilaman gargaaruuf haawasa addunyaaf waamicha dhiyeessanii ...

Read More »

Mootummaa Itoophiyaa hanqina dhiyeessi Faayinansii fi Liqii isa mudatee wajjiin walqabatee daandii baaburaa gara fulduraatti ijaaraman kampaanoota biyyoota alaaf akka kennaman murteesseera.

Haaluma kanaan ijaarsi fi bulchiinsi daandii Baaburaa Mojoo-Hawaasa -Arbaaminic Mooyalee Kampaanota biyyaa alaaf akka kennamuuf sanadiin waliigaltee akka mallateeffame himameera. Korporeshiiniin Daandii Baabura Itoophiyaa Daandii baaburaa ijaarsisuuf maallaqni liqii qaamolee gara garaa irra fudhachaa ture gara qarshii biiliyoona 100 fi biiliyoona 10 gahu gabaasaa mana marii bakka bu’oota ummataaf dhiyeesseen beeksiseera. Ijaarsa Daandii baaburaa karoora Guddinaa fi Tiransformeshiinii marsaa lammaffaa ...

Read More »

Gareen Mootummaa Ijipt Ministeera Qabeenya Bishaanii fi Jallisii hogganamu walgahii hatattamaa biyyoota Sulula Laga Naayeel irratti hirmachuuf Ugaandaa akka jiru gaazeexxaan biyyaatti tokko gabaaseera.

Walgahiin hatattamaa biyyoota sulula laga Naayeel kun walgahii ministeerota qabeenya bishaanii biyyoota sulula lagicha keessatti argaman torbee darbee Suudaanitti ta’aan hordofuun akka qophaa’e himameera. Walgahii Suudaan Kaartuumiitti torbee darbe gaggeeffame irratti Ministeeronni qabeenya bishaanii Ugaandaa, Suudaan, Ijiptii fi Ruwaandaa irraa hirmaataniiru. Itoophiyaa fi keeniyaan gama bakka bu’oota isaaniitiin walgahii kana irratti akka hirmaatan gaazeexxaan Ijipti Daily News jedhamu gabaaseera. Walgahiin ...

Read More »