Baankiin Daldala Itoophiyaa Liqii Invastimantii Abbootii Qabeenya dhunfaaf kennuu dhaabeera.

Qajeelfama haaraa Baankiin Biyyaaleessaa baase hordofun Baankiin Daldala Itoophiyaa liqii abbootii qabeenya dhunfaaf kennaa ture Ebla 2 bara 2009 jalqabee kennuu dhiisuusa Gaazexxaan Kaappitaal jedhamu gabaaseera. Abbootiin qabeenya baankii daldala Itoophiyaa irra liqii akka hin arganne dhorkaman gaaffii liqii baankii misooma daldaola Itoophiyaaf akka dhiyeessanii keessumessamaniif ajajni akka kenname himameera. Qajeelfama haaraa baankiin biyyaaleessa baasee kanan abbootiin qabeenya gaaffii liqii ...

Read More »

Warshaan Shukkaaraa Tandaahoo hojjattoota hojii irra hin jire 1,500 oliif mindaa kaffalaa jira jedhameera.

Warshaa Shukkaaraa Tandaahoo hanqina fedhii shukkaraa biyyaa keessa furuu fi sharafa biyyaa alaa akka argamsiisuuf ijaaramuus hanga ammatti shukkaraa Omishuu akka hin jalqabne himameera. Warshiichi hojii akka hin jalqabneef sababa kan ta’e immo shankoorri oomishaaf barbaachisu waan hin geenyeef jedhameera. Warshaan Shukkara Tandaahoo Waggaatti shankoora toonii kuma 13 daakee shukkaara kumtaalaa miliyoona 3 Oomishu ni danda’a jedhame ture.Yaa ta’u malee ...

Read More »

Gaazeexxeessa Iskindir Naggaa Goota Pireesii Addunyaa bara 2017 jedhamuun filatameera

Institiyuutiin Pireesii Addunyaa Gargaarsa Miidiyaa Addunyaa wajjiin ta’un Gaazeexxeessa Iskindiir Naggaa Goota Pireesii bara 2017 jechuun moggaseera. Dhaabbaatiichi ibsa gaafa kibxataa baaseen badhaasa gaazeexxestoota addunyaa yaada isaanii obsa daangaa hin qabneen bilisaan ibsachuuf kutannoo cimaa qabaniif kennu kan bara 2017 gaazeexxeessa Iskindiir Naggaa akka filatame beeksiiseera . Gaazeexxeessa Iskindiir Naggaa waggoota jahan darbaniif mana hidhaa kan jiru yoo ta’u, erga ...

Read More »

Dr. Mararaan Guddinaa himannaa Abbaan Alangaa irratti dhiyaaseef ittisa dhiyeeffatan.

Hogganaan paartii Federaalistii Oromoo fi hayyuun siyaasaa Dr Maraaraa Guddinaa afeerraa parlaamaa gamtaa Awurooppaa irratti hirmaatanii gara biyyaatti wayita deebi’an loltoota mootummaan qabamanii erga hidhamanii ji’oonni muraasni darbaniiru. Mootummaan Itoophiyaa Dr Maraaraan labsii yeroo hatattamaa waan darbaniif hidhaman jechaa turus amma garuu yakka shororkeessummaan ifaatti isaan himateera. Dr Maraaraan yakkaa shororkeessuummaa Abbaan Alangaa ittiin isaan himate kana ofirraa ittisuuf ittisaa ...

Read More »

Mootummaan Biiriteen wagga waggaan gargaarsa Paawondii biiliyoona 12 sadarkaa addunyaatti kennu hambisuuf karoora haaraa akka qopheesse himameera.

Ministirrii Muummeen biyyaatti Tereesaa Meey filannoo paartiin isaanii ji’a dhufu gaggeessu irratti yaada kana akka dhiyeessan Gaazeexxaan The Gardian jedhamu gabaaseera. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni harka qaleeyyiin addunyaa gargaarsa maallaqaa mootummaan Biiriteen kennu kanarra fayyadamtoota ta’uun isaanii ni beekama. Gargaarsi mootummaan Biiriteen kennu kun kaayyoo kaayyeeffameef oolaa hin jiru jechuun ogessoonni siyaasa biyyaatti gargaarsa maallaqaa kana ilaalchisuun gaaffii dhiyeessa turaniiru Mootummaan ...

Read More »

Hojjattoonni lama aangoo isaanii seeraan ala itti fayyadamun horii nama sammuudhan himataman.

Hojjattoonni lamaan nama garee riphe-loltoota Al-sheebaab wajjiin waliitti dhufeenya qaba jedhame shakkamu akka hidhaniif ergaman aangoo isaanii seeraa ala itti fayyadamuu fi malanmaltummaa raawwatan jedhamanii himatamusaanii gabaafameera. Hojjattoonni lamaan abbaan alangaa federaalaa himate kunniin Bahiiruu Addunyaa fi Darraa Dastaa akka jedhaman gabaafameera. Bahiiruu Addunyaa hojjataa eggumsa nageenyaa mootummichaa yoo ta’u, Darraa Dastaa immoo shufeera jedhameera. Himatamtoonni lamaan Godina Baalee magaalaa ...

Read More »

Bulchiinsi Mootummaa Naannoo Oromiyaa Warshaalee Simiintoo wajjiin marii tokkolee hin mari’anne jedhameera.

Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dargaggoota naanniichaatiiif carra hojii uumuuf jechaa bakka omisha albuudaa galtee Simiintoo ta’aan warshaalee fi abbootii qabeenya harka fudhee dargaggootaaf akka kenne beeksiisa tureera Warshaaleen Simiintoo tibbaana marii mootummaa naanniichaa wajjiin gaggeessaniin bakkeewwaan omisha albuudaa galtee Simiintoo harka isaaniitti akka deebifataniiru jechuun gabaafameera. Mootummaan naanniichaa gamasatiin, bakka omishaa albuudaa galtee Simiintoo ilaalchiisee kan warshaaleef deebifame akka hin ...

Read More »

Balaa hongee Itoophiyaa mudate ittisuuf gargaarsi hawaasa addunyaa irra ni argama jedhame dolaarii biiliyoona tokkootti dhiyaatu keessa hanga ammatti gargaarsi dolaarii miiliyoona 23 qofti akka argame himameera.

Hawaasni addunyaa balaa hongee Itoophiyaa mudate kanaaf deebii hatattamaa waan hin kennineef balaan hongee kutaalee biyyatti gara gara keessatti miidhaa qaqqabsiisaa akka jiru Dhaabbaanni Mootummoota Gamtomanii beeksiiseera. Balaa hongee bara darbe qaqqabee tureef Mootummaa Itoophiyaa fi Hawaasa addunyaa irra gargaarsi foyya’aan argamee akka ture dhaabbaanniWorld Vision jedhamu yaadachiseera. Balaa hongee bara kana mudate ittisuuf gama lamaniinuu hanqinni bajeeta waan jiruuf ...

Read More »

Naannoon Oromiyaa fi Somaalee murtii sagalee ummataa Riifarandamii bara 1997 hojiirra oolchuuf waliigaltee mallateessuu isaanii gabaafameera.

Pirizedaantoonni Naannoolee lamaanii murtii sagalee ummaata naannoolee barbaadanii jalatti buluuf bara 1997 murteeffatan guutumaa guututti hojiirra oolchuuf waliigaltee mallatteessaniiru. Pirizeedaantonni naannolee lamaanii waliigaltee murtii ummataa bara 1997 gaggeeffame bu’uureffachuun gandoota hin daangeeffamne daangessuuf waliigalaniiru. Rakkoo nageenya daangaa naannoo Oromiyaa fi Sumaalee hiikuuf riifarandamii bara 1997 geggeeffameen daangaa gandoota 147 daangeesuudhaaf walii galteen mallateeffameera. Riifarandamii bara 1997 kana duraan naannooleen laman ...

Read More »

Bulchiinsi Magaalaa Bishooftuu Warshaan Qalmaata Harree warra Chaayiinaa akka cufamu xalayaa itti bareesseera.

Warshaan Qalmaata harree Warra Chaayiinaa Shandong Dong jedhamu kan magaalaa Bishooftuutti hundeeffame harroota qalee gara biyyoota alaatti erguuf hojii yaalii akka jalqabe torbee sadiin dura beeksiisee ture. Warishiichi guyyaatti hanga harroota 200 qaluuf gahuumsa ni qaba jedhameera.Yeroo yaalii hojii itti jalqabee keessatti harroota 300 akka qalees beeksiisee ture. Warshiichi fooni harroota qaluu gara Veetinamiitti kan ergu yoo ta’u, gogaa harroota ...

Read More »