Author Archives: Magarsaa Boonaa

Ministeerri Dhimma Alaa Itoophiyaa Ambaasaaddaroota Shan gara biyyaatti waame.

Minsiteerri Dhimma Alaa Itoophiyaa Amerikaatti Ambaasaddara Biyyattii Girmaa Birruu dabalatee Ambasaddaroota Shan gara biyyaatti waameera. Bakka Ambaasaaddaroota Shanan gara biyyaatti akka deebi’an murteeffametti ambaasaaddaroonni haaraan dhiyeenya pirezedaantii biyyattii Dr Mulaatuu Tashoomaan muudaman akka ramadaman Gaazexaan Ripportar gabaaseera. Amerikaatti Ambasaddarri Itoophiyaa Girmaa Birruu hanga tarkaanfiin hidhaa namoota malanmaltummaan shakkaman irratti fudhatamaa jiru tasgabbaa’utti sababa waldhaansa jedhuun turuu ni malu jedhameera. Chaayiinaattii ...

Read More »

Manni Murtii Olaannoo Federaalaa Obboo Baqqalaa Garbaa mirga wabii dhoorkate.

Mannii murtii Olaanoo Federaalaa Gaaffii Mirga Wabii Obboo Baqqalaa Garbaa ilaaluf sababa adda addaan dhiyeessuun lafarra harkiisa tureera. Itti-aanaa Hogganaan Paartii Kongiraas Federalaawa Oromoo Obboo Baqqalaa Garbaa yakki idilee ittin himataman mirga wabii kan dhoorkuu waan hin taaneef gaaffii mirga wabii dhiyeessan fudhatama dhabeera. Abbaan Alaangaa Federaalaa Gaaffii mirga wabii obboo Baqqalaa Garbaa akka hin eyyamamne mana murtiichaa gaafachuun ni ...

Read More »

Baankiin Misooma Itoophiyaa Maallaqa Liqeese deebisee walitti qabuu rakkoo akka qabu himame

Baankiin Misoomaa Itoophiyaa maallaqa liqiin kennee deebisee walittii qabuu irratti rakkoo akka qabu hogganaan dhaabbilee Faayinansii mootummaa beeksisaniiru. Maallaqni Baankiichi liqiin kennee walitti qabuu dadhabe dhibbeentaa 25 akka gahe himameera. Baankiin misooma Itoophiyaa Invastimantii Qonna Gambeellaa wajjiin walqabatee maallaqaa biyyaatti baay’ee mancaasusaa garee mootummaan dhimma kana akka qoratuuf hundeesse beeksisee ture Baankiin misoomaa Itoophiyaa waggaatti maallaqni liqiin kennee deebisisuu dadhabe ...

Read More »

Mormiin Jirattoota Magaaloota Shawaa Lixaa wajjiin walqabatee Daldali fi Geejjibiin akkuma addaan citeetti jira.

Hogganoonni Paartii Kongiraas Federalaawa Oromoo Dr Maraaraa Guddinaa fi kan biroo manneen hidhaa waayyaannee keessatti dararamaa jiran halduree tokko malee akka gadi dhiifaman gaafachuun jirattoonni magaala Amboo, Giincii, Mogoor fi Gudaar manneen daladalaa cufaniiru. Mormii magaloota kanniin wajjiin walqabatee manneen daldalaa kan cufaman yoo ta’u, konkolattoon geejjibaa hojii dhaabaniiru Buufatalee Konkolattoota Askoo, fi Amboo dabalatee namoonni gara Wallaaggaa imalan tajaajila ...

Read More »

Konkolattoonni Ministeera Eggumsa Fayyaa Maallaqa Gargaarsa Adda Addaan Bitaman Loltoota Mootummaa namoota nagaa Ajjeessaniif tajaajila Geejjibaa kennaa jiru.

Oduu Biraan immoo, Bahaa Biyyaatti magaal Babbiillee fi harar giduu walitti bu’iinsi guddaan meeshaa waraanaan deeggarame gaggeeffama waan jiruuf lammiileen Amerikaa garaas imalan akka of-eegaan Imbaasiichi hubachiiseera. Maddi walitti bu’iinsa kanaa maal akka ta’e beekamu baatuus murtii ummataan alaa tibbaana gandoonni baay’een naannoo Oromiyaa irra kutanii naannoo Sumaaleef kennaa waan jiraniif ta’u ni mala jedhameera. Konkolatoonni Minsteera Eggumsa Fayyaa hojii ...

Read More »

Jirattoonni Magaala Amboo fi Walisoo hidhamtoonni Siyaasa akka gadidhiifaman gaafachuun mormii laguu hojii jalqabaniiru.

Jirattoonni magaala Amboo fi Walisoo Dr Maraaraa Guddinaa fi hidhamtoonni siyaasa biroo akka gadi dhiifaman gaafachuun hojii lagataniiru. jirattoota magaaloota Amboo, Walisoo, Giincii fi Gudaar Dr Maraaraa Guddinaa fi Obboo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoonni siyaasa hundi halduree tokko malee akka gadi dhiifaman mormii laguu hojiin gaafataniiru Jirattoonni tilmaamni gibira galii guyyaa humna ol daldaltoota irratti fe’ames akka morman himameera Mormii ...

Read More »

Jirattoonni Magaala Bahaar-Daar waggaa tokkoffaa dargaggoonni 50 ol hidhatoota mootummaantin ajjeeffaman yaadataniiru

Jirattoonii magaalatti manneen daladalaa fi kuusaa cufu fi tajaajila geejjibaa addaan kutuun waggaa tokkoffaa dargaggoonni magaalaatti 50 ol loltoota mootummaantin ajjeeffaman kan yaadatanii oolaan Kantibaan Magaala Bahaar-Daar obboo Ayyanaaw Balaay fi Ajajaan Qajeelcha Pooliisii magalaatti Komandaar Walaaliiny Daanyaaw laguun akka jiru amanuun manneen daldalaa fi konkolattoota tajaajila jalqabsiisuuf yaalameera jedhan. Loltoonni Mootummaa akkuma barame jirattoota soodachiisuuf olii fi gadii figaaniis ...

Read More »

Manni Murtii Olaannoo Federaalaa Gaaffii Mirga Wabii Obboo Baqqalaa Garbaa ilaaluf ji’a tokko keessatti yeroo 6ffaaf beellame

Mannii murtii Olaanoo Federaalaa Gaaffii Mirga Wabii Obboo Baqqalaa Garbaa ilaaluf sababa adda addaan dhiyeessuun ji’a tokko keessatti yeroo 6ffaaf akka beellame himame Itti-aanaa Hogganaan Paartii Kongiraas Federalaawa Oromoo Obboo Baqqalaa Garbaa yakka idileetiin akka himataman manni Murtii olaannoo federaalaa erga murteesse torbee sadii guuteera. Yakki idilee obboo Baqqalaa Garbaa ittin himataman mirga wabii kan eyyamu waan ta’eef gaaffiin mirga ...

Read More »

Hogganaan Waldaa Hojjattoota warshaa Gogaa chaayinoota magaala Mojoo jiru miidhaa hojjattoota irran gahu waan mormaaniif hojiirra dhoorkamaniiru

Warshaan Gogaa Chaayiinootaa naannoo Oromiyaa magaala Mojootti argamu miidhaan hojjattoota irraan gahu yeroo gara yerootti dabalaa akka dhufe hojjattoonni himaniiru. Dhiittaa mirga namoomaa hojjattoota irra gahu kan mormaan hogganaan waldaa hojjattoota warshiichaa obboo Atakii’aa Iddoo hojiirra dhorkamaniiru Warshaan Gogaa kun meeshaalee of-eeggannoo hojjattootaf waan hin dhiyeessineef hojjattoonni miidhaa qaama isaanii hir’isu irra gahaa jira jedhameera. Warshaan Gogaa Chaayiinaa kun waggoota ...

Read More »

Lakkoofsi Lammiileen Itoophiyaa gargaarsi midhaan nyaataa isaan barbaachisu Miiliyoona saddeeti olii gahuun himame

Lakkoofsi lammiilee Itoophiyaa gargaarsa midhaan nyaataa isaan barbaachisu miiliyoona torbaa fi kuma dhibba saddeeti irra gara miiliyoona sadeetii fi kuma dhibba shaniitti akka ol guddate himameera Lammiileen Itoophiyaa miiliyoona 8 fi kumni dhibba shan ji’oota shanan dhufaniif gargaarsa middhaan nyaataa akka isaan barbaachisu Koomishiniin Yaaddoo Balaa fi Bulchiinsa Hojii Biyyoolessaa beeksiseera. Qorannoo Caamsaa 15 hanga Waxabajjii 15, 2009tti geggeffameen lakkofsi ...

Read More »