Author Archives: Magarsaa Boonaa

Mootummaan Sawuud Arabiyaa Baqattoota Itoophiyaa kuma dhibba shanii ol humnan biyyaa akka hin baasne Dhaabbanni Humaan Raayiit Waach gaafate

Dhaabbanni Humaan raayiit Waach lammiileen Itoophiyaa dirqamsifamanii Saawud Arabiyaa akka hin baane mootummaa biyyaatti kadhateera. Baqattoota Itoophiyaa keessa rakkoo diinagdeen kan baqatan jiraataniis irra caalaan isaanii gara biyyaatti deebi’uu kan soodataniif rakkoo siyaasaatiin akka ta’e Humaan Raayiit Waach beeksiseera. Lammiileen Itoophiyaa gara biyyaa isaaniitti yoo deebi’aan ilaalacha siyaasa qabaniin mootummaa Itoophoyaa dararaa fi ajjeechaan irra gahuu akka malu dhaabbatichi ibsa ...

Read More »

Itoophiyaatti ijaarsa Daandiiwwan haaraa wajjiin walqabatee balfi summawaan gatamu du’a daa’immaaniif sababa akka ta’e qorannoo tokko mul’iseera

Itoophiyaa keessatti ijaarsa daandiiwwaan haaraa wajjiin walqabatee balfi summaawaan karaa seeraan alaatiin bakka adda addatti gatamu du’a daa’immaaniif sababa akka ta’e qorannoo tokko mul’iseera. Qorannoo kana kan gaggeessan ogeeyyoota Yunivarsiitii Kiiwuun Meerii magaala Londooniitti argamu fi Koolleejjii Tiriniitii magaalaa Dabliiniitti argamu keessa walitti bahan. Haadholeen daandii haaraa ijaaraman irra hanga kiiloomeetira shanii fagatanii jiraatan daa’immaan isaan dahan balfa summaawaa kana ...

Read More »

Caasaan Mootummaa naannoo Oromiyaa Gandaa fi Ummata Oromoo Naannoo Sumaaleetti akka gurgurate pirezedantiin naanniichaa Obboo Lammaa Magarsaa himan.

Caasaan Dhaabbata Dimokrataawa Ummataa Oromoo (Dh, D,U,O) gandaa fi Ummataa fayeeda dhuunfaa jechaa naannoo Sumaaleetti akka gurgurate Perizedaantiin naannoo Oromiyaa obboo Lammaa Magarsaa himaniiru. Caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa fi miseensi ‘OPDO’ gandaa naannoo Oromiyaa aanaa Cinaaksan keessatti aragamu mallatteessee naannoo Sumaleetti akka gurgurate obboo Lammaan dubbataniiru. Akka obboo Lammaan dubbataniti Bulchaan Aanaa Cinaaksan galma abbaa Gadaatti isaan wajjiin ta’ee osoo ...

Read More »

Manni Murtii olaanoo Federaalaa Miinstiira Muummee dabalatee qondaltoonni mootummaa olaanoo biroo himatamtoota siyaasa Galmee Obboo Gurmeessaa Ayyaannoo jalatti himatamaniif ragaa ittisaa akka bahaan ajajeera.

Manni murtii Federaalaa ministira Muummee Hayilamariyaam Dassaleeny dabalatee, qondaltoonni mootummaa olaanoo biroo mana murtiitti argamanii himatamtoota siyaasa galmee obboo Gurmeessaa Ayyaanoo jalatti himatmaniif ragaa ittisaa akka bahan xalayaa waamichaa akka qaqqabu ajajeera. Manni murtiichaa guyyoota arfan darban ragaalee ittisaa fi jecha himatamtoota siyaasa Paartii Kongiraasi Federalaawa Oromoo galmee Gurmeessaa Ayyaannoo jalatti himataman dhaggeeffachaa tureera. Ragaalee Ittisa himatmtoonni ragaa nuu bahu ...

Read More »

Qondaltoonni fi Hojjattoonni Mootummaa Eyyama Wajjiira Minstiira Muummee ala biyyaa bahuu hin danda’an jedhame

Qondaltoonni fi hojjattoonni mootummaa dhimma hojiif gara biyyaa alaa imalan kamuu wajjiira Ministiira Muummee irra eyyama argachuu akka qaban qajeelfamni dirqamsiisu qohaa’eera. Wajjiiraaleen bajeenni mootummaa irra ramadamuuf hundu maallaqa ummataan konkolattoota ammaayyaa akka hin binnee qajeelfamni bahee kun ni dhoorka jedhameera Akkasumas sababa adda addaan nyaataa fi dhugaatii qopheessuun wal afeeru fi dhiichiisuu, walgahii fi Ayyaana adda adda sababeeffachuun barruulee, ...

Read More »

Naannoo Gambeellaatti Abbootiin Qabeenya lafti irra fudhatame 186 ajaja wajjiira Ministiira Muummeen akka deebi’eef himame.

Naannoo Gambeellaatti Abbootii Qanbeenya 186 lafa invastimantii qonnaa fudhatan misoomsu hin dandeenye jedhamanii lafti irra fudhatame ture ajaja wajjiira minstiira muummeen akka deebi’uuf taasifame. Naanniichi Abbootiin qabeenyaa invastimantii qonnaaf lafa fudhatan 600 keessaa 296 akkaata waliigalkteen misoomsuu kan hin dandeenye jechun lafa irra fudhachuun ni yaadatama. Abbootoin qabeenyaa kunniin tarkaniiffii naanniichi fudhate mormuun wajjiira ministiira muummeetti komii isaanii dhiyeessataniiru. Komii ...

Read More »

Manni Murtii Olaanoo Federaalaa jecha Hoggantoota himatamtoota Siyaasaa Kongirasii Federaalawaa Oromoo Afur dhaggeeffate

Manni murtii olaanoo Federaalaa Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee jecha himatamtoota Siyaasaa Paartii Kongirasii Federaalawaa Oromoo afur gaafa hagayya 8 bara 2009 dhaggeeffateera. Manni murtichaa ragaalee himatamtoota galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo jalatti himataman dhaggeeffachuuf dhadacha taa’een hanqina yeroo wajjin walqabatee kan himatamtoota 4 dhaggeeffateera. Abbaan Alangaa sanadii ragaalee himatamtoonni Siyaasa Oromoo Ministeera Muummee Hayilamaariyaam Dassaaleny dabalatee qobdaltoota mootummaa olaanoo dhugaa nuu ...

Read More »

Gandoonni Oromiyaa Baay’een Naannoo Sumaaleef Kutamanii kennamaa akka jiran himame.

Gandoota daangaa naannoo Oromiyaa fi Sumaalee irra jiran naannoo kam jelatti buluu akka barbaadan sagaleen murteeffataniiru. Akkaataa Sagalee uummataa yookaan Riferendamiitiin gandoonni baay’een gara barbaadanitti kan daangeffaman yoo ta’u ,muraasni garuu osoo hin daangeffamin turaniiru. Murtii Rifirendamii kanaan dura gaggeeffameen gandoonni naannoo Oromiyaa jalatti buluuf murteeffatan tibbana naannoo Sumaaleef kutamanii akka kennaman murtaa’u jiraattonni dubbataniiru. Godina Harargee Bahaa fi Lixaatti ...

Read More »

Itoophiyaatti Beelladoonni Horsiisee Bultootaa baay’inaan du’aa akka jiran himame.

Itoophiyaatti Beelladoonni Horsiisee Bultootaa kan yeroo kamuu caalaa baay’inaan du’aa akka jiran Dhaabbanni Nyaata Addunyaa (FAO) beeksiseera. Kutaalee Biyyattii adda addaa Horsiisee Bultoonni keessa Jiraatanitti hanga ammaatti beelladoonni miiliyoona lama margaa fi Bishaan dhabuun akka du’an dhaabbatichi himeera. Balaa hongee biyyattii mudateen lakkoofsi namoota gargaarsi midhaan nyaataa isaan barbaachisuu dabalaa waan jiruuf hanqina nyaataan lubbuun namootaa darbuu ni mala sodaan ...

Read More »

Dhaabbanni Maallaqa Addunyaa Liqii dolaara Biiliyoona 4 fi Miiliyoona 6 Itoophiyaaf eyyame.

Mootummaan Itoophiyaa Wayyaaneen hogganamu maallaqni liqiin waggaa tokko keessatti argattu kan mootummaan dargii waggoota 17 keessatti argate akka caalu ragaaleen ni mul’isu. Baankii Addunyaa jala kan jiru dhaabbanni Misooma Addunyaa Itoophiyaadhaaf bara warra faranjootaa dhufu maallaqa dolaara biiliyoona 4 fi miiliyoona 6 yookaan immoo birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 7 fi miliyoona dhibba Afurii ol ramadeera. Maallaqni kun hojiilee misoomaa ...

Read More »