Author Archives: Magarsaa Boonaa

Loltoonni Mootummaa Waayyaannee jirattoota magaala Amboo irratti dhukaasa banuun lubbuu namoota heddu galafataniiru.

Hiriira Mormii fi sakkata’iinsa konkolattoota shukkaara Fincawaadha fe’aanii gara finfinneeti imala turan irratti magaala Amboo fi Gudariitti taasifame lubbuu namoota akka darbuuf sababa ta’eera. Jirattoonni magaalaa Amboo fi naannowashe akkuma kutaalee biyyaatti biroo hanqinaa fi qaala’iinsa gatii irraa kan ka’ee Shukkaara kiiloo tokko birrii 70 hanga 80 bitaa akka jiran himaniiru. Rakkoon hanqina shukkaara ummata naannoo sana keessaa osoo jiru ...

Read More »

Walitti bu’iinsi Daangaa irratti uumamee rakkoo Kontirobaandii fi Daldalaa Seeraan alaa akka ta’e ministirri muummee obboo Haaylamaariyaam Dassaleeny himan.

Ministirri muummee Haayilamariyaam Dassaleeny, Walitti bu’iinsi daangaa Oromiyaa fi naannoo Soomaalee rakkoo kiraa sassaabdummaa fi daladala kontirobaaandii akka ta’e miseensoota mana marii mootummaa isaaniti himaniiru. Daldalli Jimaa fi Maallaqa Dolaarii Seeraan alaa naanneessuun walitti bu’iinsa daangaa Oromiyaa fi naannoo Sumaaleetiif sababa akka ta’e muumichi ministeera ibsanii// Waliitti Bu’iinsa daangaa Oromiyaa fi naannoo Sumaalee lammiilee kuma hedduu qe’ee fi qabeenya isaaniirra ...

Read More »

Ministirri Dhimmoota Komunikeshiinii mootummaa miidiyaalee ummata walitti buusuuf yaalaanirratti tarkaniiffii seeraa akka fudhatamu himuun yaada dhuunfaa isaanii akka ta’e Hogganaan Abbaa Taayita Broodkaastii Itoophiyaa dubbataniiru.

Rakkoo nageenya Godina Buunnoo Bedellaatti uumamee wajjiin walqabatee gabaasa sobaa miidiyaaleen ENN fi Zaamii F.M jedhaman tamsaasan turan ilaalchisuun, minisrtirri wajjiira dhimmoota Komunikeshiinii Mootummaa Doktor Nagaarii Leencoo miidiyaalee oduu sobaan ummata walitti buusuuf yaalan irratti tarkaniiffiin seeraa akka fudhatamu tibbaana beeksisaniiru. Hogganaan Abbaa Taayitaa Birood kaastii Itoophiyaa obboo Zaraay Asgedoom Ibsi Dr Nagarii leencoo seeraa irratti hunda’udhaan midiyaalee oduu sobaa ...

Read More »

Godina Iluu-Abbaa-Booraa magaalaa Mattuutti Tikoonni waayyaannee jirattoota hiriiraf kakasaa turan to’aannoo jala oolfman.

Tikooni fi Jeneraloonni waayyaannee fayeedan dhuunfaa isaanii jala xuqame naannoo Oromiyaa dirree jeequmsaa fi gaddaa gochuf akka saree maarate oliif gadi fiigaa jiru. Tikoonni waayyaannee kunnin tibbaa darbee Godinaa Buunnoo Bedellee aanaalee muraasa keessatti maqaa hiriira mormii jedhun ummataa Amaaraa fi Oromoo jalaala fi kabajaan waggoota heddu wajjiin jiraacha ture walitti buusuuf yaalaaniiru Ammaa immoo Godinaa Iluu-Abbaa -Booraa magaalaa Mattuutti ...

Read More »

Godina Buunoo Beddelleetti hiriiri mormii gara jeequmsatti jijjiiramun lubbuu namoota galafateera.

Naannoo Oromiyaa Godina Buunoo Beddellee aanaalee Deeggaa fi Coorraa keessatti hiriiri mormii tibba darbe ture gara jeequmsaatti jijjiiramun namooni baay’een qe’ee isaniirra akka buqqa’anii fi qabeenya heddu akka barbada’uu gochuusa, akkasumas lubbuu namoota 10 olii galafachuun isaa himameera . Hiriira Mormii tikooni mootummaa waayyaannee gara jeequmsaatti jijjiiruun saba Oromoo fi Amaaraa waggaata hedduu jalaala fi tokkummaan wajjiin jiraacha ture walitti ...

Read More »

Kaartaan Itoophiyaa yeroo amma hojiirra jiru qaama dhimmi ilaalun kan hin raggane jedhame.

Kaartaan Itoophiyaa yeroo amma hojiirra jiru qaama dhimmi ilaallatuun kan hin ragganee fi hojii bulchiinsa qofaf hojiira ooluu akka danda’u mootummaan beeksiseera. Birood kaastiingiin Itoophiyaa yeroo sadaffaaf kaartaa Itoophiyaa dogongora qabutti fayyadamuu isaa amanun dhiifama gaafachun ni yaadatama. Dhaabbatichi kaartaa dogongoraatti fayyadamu ilaalachisee oduu dhiifama gaafateen, kaartaan Itoophiyaa yeroo amma hojiirra jiru qaama dhimmi ilaalun akka hin raggane gabaaseera Hogganaan ...

Read More »

Doktor Teedroos Adahanoom aangoo isaanii akka gadhiisaniif dhiibbaan itti Baay’ateera.

Hogganaan Dhaabbata Fayyaa addunyaa Mootummoota Gamatomaanii Doktor Teedroos Adahanoom Pirezedaantii Zimbabuuwwee Roobart Mugaabee Ambasaddaara tola ooltummaa gochun filchuun komii fi mormii kaaseera. Dippilomatoonni biyyoota dhihaa, miidiyaalee fi dhaabbilee mirga namoomaaf sadarkaa addunyaatti morman filannoo Dr Teedroos Adahanoom mormaniiru. Dr Teedroos mormii cimaan hawaasa gara garaa booda muudama Ambasaddaara tola ooltummaa Roobart Mugaabee kennan kana hatattamaan haqaniiru. Doktoor Teedroos Hogganaa Dhaabbata ...

Read More »

Obboo Baqqalaa Garbaa Ol-Iyyaannoo Mirga Wabii Mana Murtii Waliigalaa Federaalaatti dhiyeeffatan

Manni murtii olaanoo Federaalaa itti-aanaa hogganaa Kongiraas Federalaawa Oromoo obboo Baqqalaa Garbaa yakka Shorokeessummaa galmee obboo Gurmeessaa Ayyaannoo jalatti ittin himatamanirra bilisa tasisee yakkaa idileen akka himataman kan murteesse ta’uun isaa waan yaadatamudha. yakki idilee kun immoo mirgaa wabii kan dhoorkachiisu waan hintaaneef Haaluma kanan obboo Baqqalaa Garbaa Mirgii wabii akka isaaniif kabajamu kara abukatoo isaaniin mana murticha gaafatan turan. ...

Read More »

Atleetonni fi Leenjistoonni Oromoo lammiilee naannoo Sumaaleeti buqqa’anii godina Harargee Bahaa qubatan daawwataniiru

Atleetotaa fi leenjistootni lammiilee buqqa’aani qaamaan dhaqanii daawwatan kunniin Atleet Daraartuu Tulluu, Atleet Ibraahim Jeylaan ,Atleet Yoomif Qajeelchaa ,Atleet Maarqos Gannatii, Atleet koloneel Imaanaa Margaa fa’a jedhameera. Akkasumas, Atleet Tamesgen Namee ,Atleet Geexee Waamii, Atleet Hajii Adilo Atleet Amaan Waxxe, Atleet Roobaa Gaarii , Atleet Belaynesh Oljirraa ,Atleet Markabuu Biqee, Leenjisaa Huseen Shiboo fi Leenjisaa Toleraa Dinqaa keessatti akka argaman ...

Read More »

Manni Murtii Olaanoo Godina Harargee Lixaa Namoota Seeraan Ala Dolaarii Amerikaa Osoo naanneessan keellaa Bordoddeetti qabaman irratti adabii hidhaa murteesse.

Yakkamtoonni laman dolaarii Amerikaa kuma dhibba shanii fi kuma 41 fi 771 seeraan ala osoo dabarsuuf yaalan Keellaa Bordoddeerratti Pooliisii Oromiyaan to’aanno jala oluun sanii ni yaadatama. Manni Murtii Ol’aanaa Godina Harargee Lixaa dhimma yakkamtoota lamaan keellaa Bordoddeerratti to’aannoo jala oolfamanii ilaala turun murtii adabii hidhaa itti murteesseera. Haaluma kanan obboo Habaanee Arab Nuur hidhaa waggaa 8 fi Birrii kuma ...

Read More »