Author Archives: Magarsaa Boonaa

Miseensoonni Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaa kumatamatti lakkawaman gara daangaa Sumaliiyaa seenuu isaanii himameera.

Loltoonni Raayyaa Ittisaa Biyyaa Itoophiyaa gara daangaa Sumaliiyaa seenaan kunniin garee riphe-loltoota Al-Shabaab irratti lola banuu isaanii dhaga’ameera. Gareen Riphe loltoota Al-Shabaab boombii tibbaa darbee magaala moqadishootti dhooseen lubbuu lammiilee Sumaliiyaa nagaa 300 ol galaafachun ni yaadatama. Mootummaan Sumaliiyaa gocha gareen riphe loltoota Al-shebaab raawwate kana baleeffachuun garicha barbadeessuuf bifa haaraan duulaa labseera. Pireezdaantiin Sumaliiyaa Mohaammad Abdullaahii Mohaammad gocha sukkaneessa ...

Read More »

Obboo Baqqalaa Garbaan wabiin akka hiikaman Manni Murtii Waliigalaa murteesse

Itti-Aanaa Dura Taa’aan Kongirasii Federaaliistii Oromoo obboo Baqqalaa Garbaa mormii ummata oromoo wajjiin walqabatee yakka shororkeessummaan himatamanii dhimmi isaanii mana murtii olaanoo federaalaatti ilaalamaa turun kan yaadatamudha. Manni murtichaa dhimma isaanii kana waggaa tokkoo oliif lafa harkiisa erga ture booda himaannaa shororkeessummaa jijjiirame yakka idilileen akka himataman murteesse ture. Yakki idilee akka ittiin himataman murteeffame mirga wabii kan dhoorkachisu waan ...

Read More »

Deeggarsi Birrii miiliyoona wadhakaa ol Gilobaal Aliyaans Lammiilee sababa walitti bu’iinsan Godina Buunnoo Bedelleetti buqqa’aaniif erge akka hin kennamne dhoorkame jedhame .

Walta’iinsi Itoophiyanoota Addunyaa Gilobaal Aliyaans lammiilee walitti bu’iinsa tibbaa darbe Godina Buunnoo Bedelleetti umameen qe’eerra isaaniirra buqqa’aaniif dolaarii kuma 25 yookan birrii Itoophiyaa kuma 700 gumaacheera. Maallaqni deeggarsa garaa bakka bu’oota paartiile mormitoota seeraan galma’aniin biyyaatti keessa jiraniin lammiilee buqqa’aniif akka kennamu kan ergame. Bakka bu’oonni Paartiilee Samayaawwii fi Guutuu Tokkummaa Itoophiyaa miseensoota Afur qabu maallaqa deeggarsaa lammiilee buqqa’aniif kennuuf ...

Read More »

Raayyaan Ittisa Biyyaa Naannoo Oromiyaa keessatti Namoota Baay’ee Ajjeessaa jira

Raayyaan Ittisa Biyyaa naannoo Oromiyaa keessatti gara jabeenyaa fi jibbaan guddaan namoota nagaa baay’ee ajjeessuun mormii ummataa kaasaa jira. Naannoo Oromiyaa keessatti namoonni nagaa 30 ol tarkaaniiffii jibbaa fi gara jabeenya raayyaan Ittisa biyyaa fudhateen wayita ajjeeffaman 37 ol akka madaa’aan gabaafameera. Loltoonni Agaazii dhalattoota waayyaanneen hogganaman magaala Ambootti namoota nagaa addaa fi Onnee isaanii rasaasaan dhahuun akka ajjeessan himameera ...

Read More »

Dolaariin Ameriikaa karaa seeraan alaatiin Itoophiyaa bahu dabalaa jira jedhame

Mootummaan Itoophiyaa tarkaniiffi humna bittaa birrii dhibbeenta 15 hir’isuu erga fidhate booda lakkofsi namoota dhuunfaa dolaariin Amerikaa karaa seeraan alaan biyyaa baasuuf yaalaan dabaluusa himameera. Guyyoota 15 qofa keessatti namoonni dhuunfaa baay’een dolaarii Amerikaa karaa seeraan alaan haala gurma’eefi qoratameen biyyaa baasuuf yaalusaanii qondaalli Abbaa Taayitaa Gumuruukii fi Galiiwwaan Biyyaatti tokko himaniiru Namoonni dhuunfaa kunniin gara buufata Xiyyaaraatiin maallaqaa dabalatee ...

Read More »

Haali Siyaasa Yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru tokkummaa biyyaattiif ni sodaachisa jedhame.

Rakkoon Siya asa yeroo amma jiru biyyaatti gara sadarkaa addaan bittinneesutti akka hin ceenee miseensi parlaamaa Gamataa Awurooppaa sodaa qaban dubbatan. Miseensi Parlaamaa Gamtaa Awurooppaa Aanaa Goomash ESATitti akka himanitti, walitti bu’iinsi biyyaatti keessa jiruu fi kallaattiin mootummaan waayyaannee hordofaa jiru furmaata hatattamaa barbaada. Amerikaa fi Awurooppaan fedhii dimokiraasii lammiileen Itoophiyaa gara maddiitti dhiisuun maqaa duula farra shororkeessummaan jedhun mootummaa ...

Read More »

Sirni Awalcha dargaggoota Oromoo gaafa kamisaa magaala Ambootti loltoota Agaaziin wareegamanii raawwatame.

Dargaggoonni Oromoo sirni awlachaa isaanii gaafa jimaata rawwatame kunniin dhirra 7 shamaree tokko waliigalatti dargaggoota saddeet ta’uun beekameera. Jirattoonni Magaalaa Amboo fi naannoo ishee kumatamatti lakkawamna xiiqii guddaa fi dhadannoodhan dargaggoota wareegaman isaanii loltoota agaaziin ajjeeffaman akka awaalan beekameera. Bu’aan qabsoo dargaggoota Oromoo magaala Amboo ammaa fi kana dura yeroo adda addaa loltoota Agaaziin wareeggamanii bilisummaa ta’uu akka qabu qeerroon ...

Read More »

Artistoonni Oromoo Tokkummaan amma argame kun cimee akka itti fufuuf gahee isaanii akka gumaachan gaafataman.

Artistoonni Oromoo haala yeroo biyyaatti ilaalchisuun Pirezedaantii Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obboo Lammaa Magarsaa fi qondaltoota naanniicha biroo wajjiin mari’atan. Artiistin Oromoo hawaasa kakasuu , dadammaqsuu tokkummaan ummata Oromoo yeroo ammaa qabsoon argame cimee akka itti fufu gochun gahee isaanii akka gumaachan gaafatamaniiru Arstistoonni qabsoon ummanni Oromoo jalqabe karaa sirrii,waldhageeffachuu fi walgorfachuun akkasumas tokkuummaan argame kun gara dubaatti akka hin ...

Read More »

Godina Iluu- Abbaa-Booraatti Warshaa baala Shaayii Gumaroo gaaffii Qeerroon fi jirattoonni naanniichaa gaafacha turaniif deebii kenneera .

Warshaan baala Shaayii Gumaroo Godina Iluu- Abbaa- Booraa keessatti waggoota 70 dura akka hundeeffame ni himama. Warshaan kun umirii waggaa 70 iirra gahuus komii Bulchiinsaa fi Misoomaa hawaasni naanniichaa keessattu gama dargaggoota Iluuf carraa hojiin uumuun bu’aan buuse akka hin jire ragaalee mul’isaniiru Warshichi umiriin isaa jaaraa tokko guuta kan jiru ta’uus, akka umurii isaa jaarsoota biyyaa fi dargaggoo naannicha ...

Read More »

Wajjiiralee Mootummaa Federaalaaf Bajeenni Dabalataa bara kana akka hin ramadamneeef himame

Ministeerri Maallaqaa fi walta’iinsa Diinagdee wajjiiraalee mootummaa bajeennii ramadamuuf wajjiin mari’achuun bara kana bajeenni dabalataa ramadamu tokkolee akka hin jire itti himeera, Mootummaa Federaalaa bara 2010 bajeeta birrii biiliyoona 300 fi biiliyoona 21 kan ramade yoo ta’u, wajjiiraleen mootummaa federaalaa baajeta ramadameef qusannaan akka itti fayyadaman ministeerich hubachiiseera Ministeeri Maallaqaa fi Walta’iinsa Diingdee dhimmaa bajeeta ilaalchisuun Ministiroota,Pirezedantoota Yuunivarsitiwwaanii fi hoggantoota ...

Read More »