Author Archives: Magarsaa Boonaa

Pooliisoonni Keeniyaa Afur baqattoota lammiilee Itoophiyaa seeraan ala daangaa keeniyaa seenaanii qabamanii hidhaman 16 irra maallaqaa fudhachuun gadi dhiisaan hidhamaniiru

Baqattoonni lammiilee Itoophiyaa guyyoota murasaan dura gara magaala Mooyaleetiin daangaa qaxxamuruun Keeniyaa Naayiroobii imalaa osoo jiranii bakka Kaartiinaa jedhamutti qabamanii hidhamuusaanii Gaazeexxaan biyyaattiThe Standard jedhamu gabaaseera. Pooliisoonni Keeniyaa Afur lammiilee Itoophiyaa qabanii hidhan kunniin erga qorannoo xumuranii booda Shilingii Keeniyaa kuma 100 fi kuma 28 irra fudhachuun akka gadi dhiisan gaazeexxaan kun gabaaseera. Poolisoonni arfan yakka malanmaltummaa fudhachuu jedhuun akka ...

Read More »

Gaanfa Afriikaatti balaa hoongee wajjiin walqabatee namoonni miiliyoona 23 midhaan nyaata gahaa argachuu akka hin dandeenye himameera.

Biyyoota Gaanfa Afriikaa akka Sudaan Kibbaa, Itoophiyaa, Keeniyaa fi Sumaliiyaatti balaa hoongee cimaa wajjiin walqabatee namoonni miiliyoona 23 midhaan nyaata gahaa argachaa akka hin jirre himameera. Lammileen Sudaan Kibbaa miiliyoonaatti lakkaawaman balaa hoongee damdamachiisuuf tattaafachaa jiru. lammiileen biyyaatti walakkaan yookaan immoo namoonni miiliyoona 4.9 beelaaf saaxilamaniiru. Lakkofsi namoota beelaaf saaxilamanii kunniin hanga yeroo omishni itti aanuu gahuutti dabaluu akka danda’u ...

Read More »

Lammiileen Itoophiyaa Baadiyaa jiraatan dhibbeentaa 51 bishaan dhugaatii qulqulluu hin argatan jedhameera.

Lammiileen Itoophiyaa baadiyaa jiraatan dhibbeentaa 51 bishaan dhugaatii qulqulluu akka hin arganne dhaabbanni Mit-Mootummaa Water Aid gabaasa mata-duree The World’s Water 2017 jedhuun baaseen beeksiisera. Akka gabaasa dhaabbatichaatti, lammiileen Itoophiyaa baadiyaa jiraatan miliyoona 40.9 bishaan dhugaatii qulqulluu waan hin arganeef biyyaatiin biyyoota lammiileen isaanii bishaan qulqulluu hin arganne akka Indiyaa ,Chaayinaa fi Naayjeriyaatti aanuun sadarkaa arfaffaa irra jirti. Itoophiyaa keessatti ...

Read More »

Magaala Finfinneetti konkolaachistoonni boba’aa dhabuun rakkachaa jiru jedhameera

Konkolaachistoonni magaala Finfinnee torbee darbee jalqabee boba’aa waraabbachuuf jecha buufataalee boba’aatti dabaree hiriira qabatanii rakkachaa akka jiran miidiyaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Boba’aa waraabachuuf jecha buufataalee boba’aatti saa’aatii hojii isaanii heddu dabarsaa akka jiran konkolaachistoonni himaniiru. Dhaabbanni dhiyeessa boba’aa Itoophiyaa gamasaatiin, dhiyeessa boba’aa irratti rakkoon qaqqabe akka hin jirre beeksiseera. Dhaabbatich wagga waggaa caalbaasii sadarkaa addunyaatti baasuun boba’aa bitaa akka jiru ...

Read More »

Arbanyooch Ginboot Sabaat tarkaanfii kaabaa Gondoor Aanaa Wagaaraatti fudhateen loltoota mootummaa ajjeesuun saanii dhaga’ameera

Tarkaanfiin kun kan fudhatame miseensoota Raayyaa ittisa biyyaa, Miliishoota fi Pooliisii irratti akka ta’e ragaaleen himameera. Tarkaanfii itti fufinsaan fudhatameen hidhattoonni mootummaa baay’een bakkicha gadi dhiisuun akka dheessaan beekameera. Arbanyooch Ginboot Sabaat tarkaaanfii fudhate kanaan loltoonni mootummaa sadii yoo ajjeefaman kan hafan erga mana yaalaa gahan booda kan du’an akka jiran himameera. Tarkaanfii Kaabaa Gondaar Aanaa Wagaaraa Magaala Gadabiyeetti wajjiraa ...

Read More »

Hoggantoonni Paartii Kongrasii Federaliistii Oromoo Bulchiinsii Mana Hidhaa Qilinxoo Gaaffii isaaniif deebii kennuu waan dideef nyaata akka lagatani maatiin isaanii himaniiru

Hogganoonni paartii Kongrasii Federalistii Oromoo qabamanii mana hidhaa Qilinxoo jiran bulchiinsi mana hidhichaa gaaffii mirgaa gaafataniif deebii waan hin kenniineef nyaata maatii irra dhaquuf fudhachuu diduu isaanii maatiin beeksiisaniiru. Maatiin isaan dubbisuuf gara mana hidhaa Qilinxoo wayita deemaaniitti gadi bahanii dubbisuu akka didaan maatiin hidhamtootaa Sagalee Amerikaa sagantaa Afaan Oromootti himaniiru. Bulchiinsi mana hidhichaa Televizhiinii hidhamtoonni duraan daawwachaa turan ji’a ...

Read More »

Kemikaaloonni summii baay’ee qabaniif lubbuu namaafi naannoo irratti balaa gudda qaqqabsiisuu danda’an yeroo tajaajila isaanii irra darbe baay’een akka jiru himameera.

Itoophiyaa bakka adda addatti kemikaloonni summi-qabeessa lubbuu namaaf sodachiisoo ta’anii fi yeroo itti fayyadama isaanii irra darbe akka jiran himameera. Kemikaaloonni kunniin sharafa biyyaa alatiin bitamanii gara biyyaa keessa kan galan ta’uus yeroon tajaajila isaanii waan irra darbeef lubbuu nama, beelladoota fi naannoo irratti balaa guddaa qaqqabsiisuu danda’u jedhameera. Yeroo ammaas kemikaloonni farra Ilbisootaa fi to’aannoo dhibee baay’een gara biyya ...

Read More »

Hawaasni Addungaa gargaarsa mootummaa Itoophiyaaf kennu dhaabuun dhiittaan mirga namoomaa akka dhaabbatuuf gumaachu akka qaban dhaabbanni mirga namoomaaf falmu tokko waamicha dhiyeesseera.

Dhaabbanni mirga namaaf falamu Unrepresented Nations and People’s jedhamu dhiittaa mirga namoomaa , ukkamsuu fi reebiichaa lammiilee irra gahaa jiru ilaalchisuun gabaasa baaseen haawsni addunyaa gargaarsa mootummaa Itoophiyaaf kennuu dhabuun kabajamu mirga namoomaaf gumaachuu akka gaafateera. Dhaabbatich gabaasa Komishiinii Mirgaa Namooma Mootummoota Gamtomaanii fi Gamtaa Awurooppaaf dhiyeesseen Itoophiyaa keessattuu naannoo Sumaalee Ogaadeetti namoonni baay’een hidhattoota mootummaan akka ajjeeffaman beeksiiseera. Dhiittaa ...

Read More »

Lakkofsi namoota balaa jijjiguu balfa Qosheetiin lubbuu isaanii dhabanii kan mootummaan jedhu dhibbaan caaluu akka danda’u Gaazexxaan Neywork Times gabaaseera

Balaa jijjiguu balfa qoosheetiin hanga ammaatti reefii namoota baay’ee balfa jijjigee jala qotamee akka hin baane namni nagaa akka eeguuf naannichaatti ramadamee tokko gaazeexxaa Neywork Timesiitti himeera. Bulchiinsi magaala Finfinnee balfa jijjigee jala reefa namoota 113 qofti qotamee akka bahe beeksiisee ture. Yaa ta’u malee lakkofsi namoota du’aan garuu kan mootummaan ibsaa jiru dhibbataman caaluu akka danda’u namni nageenyaaf maqaan ...

Read More »

Balaan hoongee Itoophiyaa miidhaa jiru hawaasa addunyaa irraa xiyyeeffanna gahaa waan hin arganeef balaan qaqqabsiisuu waan cimeef soodachiisa ta’uu UN beeksiiseera

Itoophiyaa naannoo Sumaaleetti balaan hoongee qaqqabeen namoonni baay’een hanqina midhaan nyaata fi rakkoo fayyaatiif saaxalamuusaanii himameera. Daa’immaan Umiriin isaan waggaa shanii gadii ta’an gara giddugalaa balaa damdamachuutti galaa akka jiran dhaabbanni mootummota gamatoomaanni ibsa baaseen beeksiiseera. Mootummaan Itoophiyaa fi Dhaabbanni Mootummoota Gamtomaanii baala hoongee namoota miiliyoona 5.6 gargaarsa midhaan nyaataaf saaxilee kana damdamachuuf gargaarsa maallaqaa dolaarii biiliyoona tokkootti dhiyaatu akka ...

Read More »