Author Archives: Magarsaa Boonaa

Afriikaatti Hogganaan Sagantaa Misoomaa Mootummoota Gamtomaanii Obbo Tanaanyawarq Geetuu Intala hiriyaa isaanii waldorgommii malee akka mindeessan himameera.

Afriikaattii hogganaan Sagantaa Misooma Mootummoota Gamtomaanii obboo Tanaanyawarq Geetuu intala hiriyaa isaanii Ambasaddar Birhaanee Gabrakiristoos kan taate Saaleem Birhaanee waldorgommii malee hojiimaata osoo hin hordofne akka mindeeffamtuuf ajajaa kennu isaanii Inteer Siitii Pirees jedhamu gabaaseera. Saaleem Birhaanee Gabrakiristoos akka lakkofsa warra faranjoota bara 2013 sangantaa Misoomaa Mootummoota Gamtomaaniitti waldorgomii malee ajajaan akka mindeeffamte Inteer Siitii Pirees gabaaseera Inteer Siitii Pirees ...

Read More »

Lammiileen Itoophiyaa kumni 50n Saawud Arabiyaa gara biyyaatti deebi’uu isaanii himameera.

Lammiileen Itoophiyaa eyyama jireenya malee Saawud Arabiyaa jiraachaa turan labsii biyyaatti hordofuun gara biyyaatti deebi’aa jiru. Hanga ammaatti lammiileen kumni 50n gara biyyaatti akka deebi’an Ministeerri Dhimma Alaa beeksiseera. Lakkofsi lammiilee Itoophiyaa eyyama jireenya malee Saawud Arabiyaa jiraatanii fi kan hanga amma gara biyyaatti deebi’aan kan wal gitu miti jedhameera. Guyyoota dabalataa 30n Saawud Arabiyaa kennitetti fayyadamuun lammiileen Itoophiyaa gara ...

Read More »

Gaaffiin lafaa Godina Siidaamaa fi Waalayiittaa gara walitti bu’iinsaatti akka hin ceeneef mootummaan harkaa keessaa baafachuu qaba jedhame.

Ummanni Siidaamaa fi Walayiittaa waggoota hedduuf kabajaa fi jalalaan wajjiin jiraacha akka turan yaadachuun rakkoo gaaffii abbummaa lafa amma mudate karaa nagaan akka furan waldaan saba Waalayiittaa Amerikaa kaabaa jiraataniifi deeggartoota isaanii ibsa baaseen gaafateera. Ummatoonni lamaan waggoota hedduuf yeroo wajjiin jiraatan gaaffii abbummaa lafaa kaasaanii akka hin beekne ibsi kun yemmuu beekisisu, Amma garuu qondaltoonni mootummaa rakkoo kana akka ...

Read More »

Tilmaamni Galii Gibira Guyyaa Daldaltoota Saba Tokkoo Qofa Kan Fayyadu Akka Ta’e Daldaltoonni Himaniiru

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii fi Guumruukii Itoophiyaa tilmaama galii gibira guyyaa jechuun daldaltoota biyyaatti unkuraa akka jiru himameera. Tilamaamni galii gibira guyyaa Ebla 17 hanga Caamsaa 30,2009tti tilmaammaa ture kun olantummaa diinagdee daldaltoota saba tokkoo mirkaneessuuf kan yaadame jedhameera Ogeessoonni galii gibira guyyaa tilmaaman daldaltoota saba tokkoo meeshaalee isaanii akka dhoksaniif duraasnii odeeffannoo itti himuun gargaara turan jedhame. Ogeessonni kunniin paartii ...

Read More »

Pooliisiin biyya Ingilaand Doktoor Taaddasaa Birruu himaateera

Dr Taaddasaa Birruu ji’a Amajjii darbee Eritiraadha gara Inglaand wayita deebi’aan buufata xiyyaarratti erga qabamanii booda, Pooliisoonni biyya ingiland yemmuu sakkata’aan bareeffamoota adda adda toora Interneetii irra waliitti qaban Kompitaara isaanii irratti akka argan himameera. Pooliisoonni Inglaand bareeffamoota kanniin waan shakkaniif Dr Taaddasaa Mana Murtiitti akka himatan gabaafameera. Dr Taaddasaa akka lakkofsa warra faranjoota bara 2009 gara Inglaandiitti erga baqatanii ...

Read More »

Sirna bittaa Itoophiyaa amma jiru kanatti kaaffaltiin maallaqaa alaa birrii Biiliyoona 500 fi biiliyoona 75 ol akka gahe himame

Kaffaltiin dhala maallaqa alaa Itoophiyaan bara 2009 kaffaluu qabdu birrii biiliyoona 3 irra gara birrii biiliyoona 10 ti akka ol guddateef, kaffaltiin waggaat kaffaluu qabdu birrii biiliyoona 14 irra gara birrii biiliyoona 25ti ol guddachuun himameera. Mootummaan walakaa Kaffaltii maallaqa alaa kana sharafa daladala alaa irra argamuun akka kaffaluu hima yoo tures. Sharafin daladala alaa irra argamu xiqqachaa waan dhufeef ...

Read More »

Hoggantoota fi Miseensoonni Koree dhimmoota Musiliimaa Itoophiyaa 12 Saawud Arabiyaa Jiddaatti hidhamusaanii himame.

Hoggantoota fi Miseensoota koree dhimmoota Musiliimaa Itoophoyaa Saawudiitti hidhaman Usitaaz Abubakaar Ahimaad, Usitaaz Yasiin Nuuruu , Usitaaz Badiruu Huseen fi Usitaaz Kamaal Shamsuu fa’a akka ta’an himameera. Musilimoonni Itoophiyaa 12n sababa maaliif akka hidhaman kan hin beekamne ta’uus, Pooliisoonni fi qamooleen nageenya Saawud Arabiyaa qindominaan qabanii akka hidhan himameera. Musliimoonni Itoophiyaa kunniin kan hidhaman sirna Amantii Umiraa irratti hirmachuuf gara ...

Read More »

Koorporeeshiniin Sibiilaa fi Injinariingii Jeneraloota Adda Bilisa Baasaa Tigraayiin hogganamu gabaasni irratti dhiyaatu hundi soba jedheera.

Koorporeeshiniin Sibiilaa fi Injinariingii hojiilee hin hojjane akka waan hojjate fakkeessuun gabaasa raawwii hojii akka dhiyeessu Miseensoonni Mana Marii Bakka Bu’oota Ummataa dubbataniiru. Hojiilee hin hojjane waan hojjataman fakkeessanii dhiyeessun akka odeeffannoo dogongooratti ilaallamu qaba jechuun Miseensoonni Koree Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa Mana Mariichaa himaniiru Koorporeeshiniin Sibiilaa fi Injinariingii humna isaatii ol pirojektoota gurguddoo fudhachuun waggoota hedduuf lafarra harkisuu fi haala ...

Read More »

Wixineen labsii faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa argattu murteessu akka bahe miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru

Heera mootummaa Itoophiyaa keeyyata 49 keeyyata xiqqaa 5 irratti naannoon Oromiyaa faayidaa addaa Bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa argattu seeran akka murta’uu kaa’ee ture. Waggoota 26 darbaan faayedaan addaa naannoo Oromiyaa irra argattu kun seeraan osoo adda hin bahiin tureera. Mormii ummata oromoo cimaan booda faayedaan addaa kun akka adda bahee seeraan tumamu qondaltoonni biyyaatti hima turan . Haaluma kanan paartiin ...

Read More »

Reeffi Pirofessaar Asraat Waldayaas bataskaana Katederaalii Sillaaseetti awalameera

Pirofessaat Asraat Waldayaas waggoota 18 dura mana hidhaa mootummaan Itoophoiyaa keessatti dhukkubsaachaa erga turanii booda yaalaaf gara Amerikaa erga dhufanii booda du’aaniiru. Sirni Awalchaa isaaniis magaalaa Finfinnee bataskaana Balawaldiitti raawwatamuun ni yaadatama. Yaa ta’u malee, amma sababa hin beekamneen reeffi isaanii bakka dura itti awalamee akka ka’u murteeffameera. Haaluma kanan Reeffi Pirofessaar Asraat Waldayaas bakka firoonni, diinqisfatoonni fi bakka bu’oonni ...

Read More »